wtorek, 28 listopada 2023 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

PPUZ w Nowym Targu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 4

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowy Targu


Informacje ogólne


Nazwa zajęć

Kataster nieruchomości

Kod zajęć

GP-1-3,6,19-20

Status zajęć

Obowiązkowy

Wydział / Instytut

Instytut Techniczny

Kierunek studiów

gospodarka przestrzenna

Moduł specjalizacyjny

-----

Specjalizacja

-----


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 15.0 25.0 3.0
Suma 15.0 25.0 3.0


Poziom studiów

studia pierwszego stopnia

Profil

Praktyczny

Osoba odpowiedzialna za program zajęć

dr inż. Jacek Gniadek

Wymagania (Kompetencje wstępne)

  1. Wiedza z zakresu matematyki, zdobyta w szkole średniej.
  2. Umiejętność wykonywania podstawowych obliczeń matematycznych.
  3. Umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji (publikacje naukowe, książki naukowe).
  4. Umiejętność uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy, umiejętność dyskusji.

Założenia i cele zajęć

C1.  Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami, katastru nieruchomości

C2.  zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami zakładania i prowadzenia katstru nieruchomościj

C3. Zapoznanie studentów z metodami i technologiami wykonywanych prac geodezyjnych w zakresie katastru nieruchomości

Prowadzący zajęcia

dr inż. Jacek Gniadek

Egzaminator/ Zaliczający

dr inż. Jacek Gniadek


Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS


Nakład pracy studenta niezbędny do uzyskania efektów uczenia się Obciążenie studenta
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i studentów, w tym: godz.:
41.0
godz.:
0.0
Udział w wykładach (godz.) 15 0
Udział w: ćwiczenia (godz.) 25 0
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 0 0
Udział w egzaminie (godz.) 1 0
Obciążenie studenta związane z jego indywidualną pracą związaną z zajęciami organizowanymi przez uczelnię, w tym: godz.:
34.0
godz.:
0.0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 4 0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do: ćwiczenia (godz.) 10 0
Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 5 0
Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 15 0
Suma
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia oraz związane z jego indywidualną pracą związaną z tymi zajęciami)
godz.:
75.0
ECTS:
3.0
godz.:
0.0
ECTS:
0
Obciążenie studenta w ramach zajęć kształtujących umiejętności praktyczne godz.:
50
ECTS:
2
godz.:
0
ECTS:
0


Efekty uczenia się


Efekty uczenia się

Odniesienia
do kierunkowych efektów
uczenia się

Odniesienia
do charakterystyk
drugiego stopnia
efektów uczenia
się Polskich
Ram
Kwalifikacji

Sposób
weryfikacji
efektów
uczenia się

Wiedza: student zna i rozumie

W1

Student zna podstawowe i nowoczesne metody, techniki, narzędzia stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich w ramach katastru nieruchomościami z zakresu studiowanego kierunku studiów.

GP_W13

P6S_WG_inż, P6S_WG, P6S_WK_02

test standaryzowany, (W)

W2

Student zna typowe technologie inżynierskie niezbędne do wykonania opracowań geodezyjno-kartograficznych, oraz zna techniki pozyskiwania i przetwarzania danych katastralnych.

GP_W16

P6S_WG_inż, P6S_WG

Umiejętności: student potrafi

U1

Student w ramach katastru nieruchomości potrafi pozyskiwać informacje z baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł.

GP_U01

P6S_UW_inż06 , P6S_UW_01

projekt i jego prezentacja połączona z dyskusją

U2

Student w ramach katastru nieruchomości potrafi dokonać identyfikacji oraz sformułować specyfikacje prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym oraz potrafi ocenić przydatność wykorzystywanych narzędzi i metod

GP_U15

P6S_UW_inż02 , P6S_UW_02

U3

Student potrafi opracować obiekt w zakresie bazy danych katastru nieruchomości przy wykorzystaniu odpowiednich metod i narzędzi.

GP_U16

P6S_UW_inż04 , P6S_UW_inż05 , P6S_UW_02, P6S_UO_02

Kompetencje społeczne: student jest gotów do

K1

Potrafi określić kolejność realizacji poszczególnych zadań w procesie zakładania i modernizacji ewidencji gruntów i budynków nieruchomości.

GP_K03

P6S_KK_01, P6S_KO_01, P6S_KO_02, P6S_KO_03

projekt i jego prezentacja połączona z dyskusją

Formy i metody kształcenia

Wykłady, prezentacje multimedialne oraz ćwiczenia projektowe. Wykorzystanie istniejącej dokumentacji geodezyjno-kartograficznej katastru nieruchomości, oraz aktów prawnych i wytycznych technicznych. Wykonywanie zadań z zastosowaniem nowoczesnych narzędzi informatycznych.


Treści programowe


Wykłady

 1. Klasyczne systemy informacyjne o gruntach i ich właścicielach. System katastru austriackiego i pruskiego (dokumentacja mapowa, opisowo-tabelaryczna, zasady i sposoby wykorzystania katastru ). - 2h
 2. Podstawy prawne polskiej ewidencji gruntów i budynków (katastru). Struktura katastru i podstawowe pojęcia. Zasady założenia polskiego systemu. Kataster nieruchomości w Systemach Informacji o Terenie. - 2h
 3. Systematyka użytków gruntowych ujmowanych w części opisowej i mapowej. - 2h
 4. Zasady ustalenia stanu prawnego nieruchomości w powiązaniu z księgami gruntowymi i księgami wieczystymi. Księgi gruntowe, Księgi wieczyste, Nowe księgi wieczyste. - 2h
 5. Segregacja prawno – własnościowa baz danych podmiotowych i przedmiotowych: charakterystyka podmiotów prawnych ujętych w grupach i podgrupach rejestrowych, zasady powstania i rodzaje zasobów (Skarbu Państwa, województwa, powiatu i gminy), zasady opracowania rejestru gruntów, budynków i lokali, rejestr cen i wartości nieruchomości, dokumentacja opisowo-mapowa udostępniana zainteresowanym stronom. - 2h
 6. Charakterystyka baz danych dotyczących podmiotu i przedmiotu. Baza danych: działki ewidencyjnej, budynku, lokalu, danych podmiotowych. - 2h
 7. Prowadzenie katastru nieruchomości. Zasady prowadzenia katastru nieruchomości. Rodzaje zmian w podmiocie i przedmiocie władania (własności). Tryb zgłaszania zmian i ich wprowadzanie. - 3h
Ćwiczenia
ćwiczenia projektowe,
ćwiczenia

 1. Posługiwanie się dokumentacją katastru austriackiego. Zasady określania współrzędnych arkusza triangulacyjnego. Obliczenie współrzędnych naroży sekcji szczegółowej. Obliczenie deformacji map katastralnych. Określenie współrzędnych trwałych punktów nawiązania. - 4h
 2. Ustalenie właściciela nieruchomości przy wykorzystaniu części opisowej operatu katastru austriackiego dla następujących  danych: nazwisko i imię właściciela, numer parceli. - 2h
 3. Opracowanie mapy gleboznawczej klasyfikacji gruntów. - 2h
 4. Opracowanie mapy ewidencji gruntów i budynków, na podstawie: zarysu pomiarowego, wykazu współrzędnych osnowy i obliczonych współrzędnych punktów załamania granic własności i naroży budynków. - 4h
 5. Obliczenie powierzchni obrębu, kompleksów i działek przy użyciu specjalistycznych programów komputerowych oraz obliczenie wycinków użytków gruntowych i klas bonitacyjnych w działkach. - 3h
 6. Przygotowanie informacji dotyczących prawa własności do nieruchomości wg obowiązujących grup rejestrowych. - 3h
 7. Przygotowanie danych i założenie części opisowej operatu ewidencji gruntów i budynków w systemie cyfrowym - program EWopis. 2h
 8.  Wprowadzanie informacji o gruntach budynkach i lokalach w programie Ewopis - 3h
 9. Prowadzenie operatu ewidencyjnego -  aktualizacja danych, wprowadzanie zmian. 2h

Kryteria oceny osiągniętych efektów uczenia się


Kryteria oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta

Kryteria dla testu wiadomości: 51-60% dst; 61-70% +dst; 71-80% db; 81-90% +db; 91-100% bdb


Wiedza:

2.0 Student nie posiada podstawowej wiedzy w zakresie katastru nieruchomości (KN), nie ma żadnej wiedzy na temat znajomości technik i narzędzi stosowanych w tym zakresie.

3.0 Student posiada podstawową wiedzę w zakresie KN jednak nie potrafi wykonać wszystkich zadań.

4.0 Student posiada podstawową wiedzę umożliwiającą wykonanie wszystkich niezbędnych czynności i zadań, zmierzających do założenia operatu ewidencyjnego.

5.0 Student posiada szczegółową wiedzę i potrafi ją wykorzystać do rozwiązywania skomplikowanych zagadnień w zakresie katastru nieruchomości.

Umiejętności: 

2.0 Student nie zna podstawowych narzędzi, programów wykorzystywanych w zakresie KN, nie potrafi wykonać opracowania związanego z zakresem obowiązującego materiału.

3.0 Student zna podstawowe narzędzia wykorzystywane w zakresie KN jednak słabo wykorzystuje je do opracowań projektowych.

4.0 Student wykazuje dobrą znajomość technik, narzędzi i oprogramowania umożliwiającą pełne wykorzystanie w pracach projektowych.

5.0 Student stosuje narzędzia techniki i programy komputerowe, potrafi porównać uzyskane wyniki i dokonać szczegółowej interpretacji.

Kompetencje:

2.0 Nie potrafi samodzielnie oraz w grupie rozwiązywać prostych zagadnień, nie rozumie potrzeby studiowania.

3.0 Potrafi w grupie rozwiązań proste zadania.

4.0 Rozwiązuje proste zagadnienia, nie popełniając błędów

5.0 Potrafi pracować samodzielnie, rozwiązywanie zadań nie sprawia mu żadnych trudności.


Forma weryfikacji osiągnięć studenta i warunki zaliczenia zajęć


Forma weryfikacji osiągnięć studenta

Zaliczenie i egzamin

Warunki odbywania i zaliczenia zajęć oraz dopuszczenia do końcowego egzaminu (zaliczenia z oceną)

Warunek dopuszczenia do egzaminu to zaliczenie ćwiczeń.

Warunek dopuszczenia do zaliczenia:

 • posiadanie wiedzy w zakresie realizowanego materiału ćwiczeniowego,

 • prawidłowe wykonanie ćwiczeń i projektu końcowego


Wykaz zalecanego piśmiennictwa


Wykaz literatury podstawowej

Lp.Pozycja
1Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków z dnia 29 marca 2001 roku (Dz. U. Nr 38, poz. 454)

Wykaz literatury uzupełniającej

Lp.Pozycja
1Instrukcja programu Ewopis https://geobid.pl/programy/wersje-demonstracyjne/ewmapa-demo/category/30-instrukcje-i-podreczniki

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

nie dotyczy