wtorek, 28 listopada 2023 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

PPUZ w Nowym Targu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 4

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowy Targu


Informacje ogólne


Nazwa zajęć

Rysunek techniczny i planistyczny II

Kod zajęć

GP-1-3,5,19-20

Status zajęć

Obowiązkowy

Wydział / Instytut

Instytut Techniczny

Kierunek studiów

gospodarka przestrzenna

Moduł specjalizacyjny

geoinformatyka, gospodarka nieruchomościami i infrastrukturą budowlaną

Specjalizacja

-----


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 0 40.0 3.0
Suma 0 40.0 3.0


Poziom studiów

studia pierwszego stopnia

Profil

Praktyczny

Osoba odpowiedzialna za program zajęć

dr hab. Karol Plesiński

Wymagania (Kompetencje wstępne)

Przygotowanie z przedmiotów: matematyka, fizyka, geografia fizyczna, technologia informacyjna.

Założenia i cele zajęć

Nauka programu AutoCAD.

Prowadzący zajęcia

dr hab. Karol Plesiński

Egzaminator/ Zaliczający

dr hab. Karol Plesiński


Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS


Nakład pracy studenta niezbędny do uzyskania efektów uczenia się Obciążenie studenta
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i studentów, w tym: godz.:
45.0
godz.:
0.0
Udział w wykładach (godz.) 0 0
Udział w: ćwiczenia (godz.) 40 0
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 5 0
Udział w egzaminie (godz.) 0 0
Obciążenie studenta związane z jego indywidualną pracą związaną z zajęciami organizowanymi przez uczelnię, w tym: godz.:
30.0
godz.:
0.0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 8 0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do: ćwiczenia (godz.) 8 0
Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 9 0
Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 5 0
Suma
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia oraz związane z jego indywidualną pracą związaną z tymi zajęciami)
godz.:
75.0
ECTS:
3.0
godz.:
0.0
ECTS:
0
Obciążenie studenta w ramach zajęć kształtujących umiejętności praktyczne godz.:
75
ECTS:
3
godz.:
0
ECTS:
0


Efekty uczenia się


Efekty uczenia się

Odniesienia
do kierunkowych efektów
uczenia się

Odniesienia
do charakterystyk
drugiego stopnia
efektów uczenia
się Polskich
Ram
Kwalifikacji

Sposób
weryfikacji
efektów
uczenia się

Wiedza: student zna i rozumie

W1

Znajomość dokumentacji technicznej, rysunków budowlanych, geodezyjnych i projektowych.

GP_W18

P6S_WG, P6S_WG_inż

obserwacja jakości wykonania zadania (W)

W2

Znajomość programu komputerowego AutoCAD 3D oraz umiejętność obsługiwania się nim.

GP_W05

P6S_WG, P6S_WG_inż

Umiejętności: student potrafi

U1

Umie odczytać rysunki budowlane i geodezyjne, potrafi sporządzić dokumentację graficzną.

GP_U02

P6S_UW_02, P6S_UW_inż01 , P6S_UW_inż02

bezpośrednia ocena wykonania zadania (np. ocena projektu, ocena sprawozdania, dokumentowania danych, realizacji zajęć) (U)

U2

Potrafi opracować i wykorzystać w projektowaniu programy komputerowe, w tym oprogramowanie pakietu CAD (głównie AutoCAD 3D).

GP_U10

P6S_UW_01, P6S_UW_inż01

Kompetencje społeczne: student jest gotów do

K1

Ma świadomość potrzeby bycia kreatywnym i rozwijania wiedzy i umiejętności oraz wykorzystania wcześniej uzyskanych efektów w kolejnych etapach kształcenia i praktyki zawodowej.

GP_K01

P6S_KK_01, P6S_KK_02

lista obecności i spóźnień itp. (K)

K2

Student potrafi pracować indywidualnie i w zespole; umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania; potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac zapewniający dotrzymanie terminów.

GP_K03

P6S_KK_01, P6S_KO_01, P6S_KO_02, P6S_KO_03

Formy i metody kształcenia

Ćwiczenia projektowe z wykorzystaniem komputerów.


Treści programowe


Wykłady

Brak

Ćwiczenia
ćwiczenia projektowe

1. Rzutnie i układy współrzędnych –sterowanie, menedżer układów. Tworzenie rysunku aksonometrycznego obiektu budowlanego na różnych rzutniach. Obracanie obiektem w przestrzeni.
2. Powierzchnie obrotowe. Tworzenie i modyfikacja.
3. Modelowanie bryłowe i płaszczyznowe obiektu budowlanego w przestrzeni trójwymiarowej.
4. Modyfikacja brył i powierzchni obiektów 3D.
5. Modyfikacja istniejących i tworzenie nowych materiałów. Dodawania do istniejących obiektów materiałów.
6. Tworzenie scen, tła oraz definiowanie oświetlenia obiektów.
7. Modelowanie, cieniowanie i prezentacja obiektów 3D.
8. Prezentacja graficzna własnego projektu.
9. Kontrola i omówienie wykonanych ćwiczeń projektowych.


Kryteria oceny osiągniętych efektów uczenia się


Kryteria oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta

Na ocenę 2,0

Projekt zaliczeniowy został błędnie wykonany, student nie potrafi prawidłowo wykonać dokumentacji graficznej i wykorzystać pakiet CAD z pomocą prowadzącego.

Na ocenę 3,0

Projekt zaliczeniowy zawiera nieznaczne braki w treści, lecz końcowe opracowania są prawidłowe. Student potrafi słabo wykorzystać pakiet CAD z pomocą prowadzącego.

Na ocenę 3,5

Projekt zaliczeniowy został prawidłowo wykonany w części graficznej oraz jest kompletny w treści, Student potrafi słabo wykorzystać pakiet CAD z pomocą prowadzącego.

Na ocenę 4,0

Projekt zaliczeniowy został prawidłowo wykonany zarówno w części graficznej i opisowej oraz jest kompletny w treści, Student potrafi dobrze wykorzystać pakiet CAD z pomocą prowadzącego.

Na ocenę 4,5

Projekt zaliczeniowy został prawidłowo wykonany zarówno w części graficznej i opisowej oraz jest kompletny w treści, Student potrafi ponadprzeciętnie wykorzystać pakiet CAD bez pomocy prowadzącego.

Na ocenę 5,0

Projekt zaliczeniowy został prawidłowo wykonany zarówno w części graficznej i opisowej oraz jest kompletny w treści, Student potrafi w stopniu bardzo dobrym wykorzystać pakiet CAD bez pomocy prowadzącego. Wykazuje inwencje i samodzielność.


Forma weryfikacji osiągnięć studenta i warunki zaliczenia zajęć


Forma weryfikacji osiągnięć studenta

Egzamin

Warunki odbywania i zaliczenia zajęć oraz dopuszczenia do końcowego egzaminu (zaliczenia z oceną)

Zaliczenie przedmiotu w postaci kolokwia, polegające na narysowaniu rysunku-projektu w programie AutoCAD.


Wykaz zalecanego piśmiennictwa


Wykaz literatury podstawowej

Lp.Pozycja
1Pikoń Andrzej. AutoCAD 2017 PL, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2016
2Pikoń Andrzej. AutoCAD 2016 PL, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2015

Wykaz literatury uzupełniającej

Lp.Pozycja
1Istnieje wiele pozycji, opisujących aktualne wersje oprogramowania AutoCad firmy AutoDesk

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

Brak