poniedziałek, 15 kwietnia 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

PPUZ w Nowym Targu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 4

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowy Targu


Informacje ogólne


Nazwa zajęć

Projektowanie urbanistyczne

Kod zajęć

GP-1-3,4,19-20

Status zajęć

Obowiązkowy

Wydział / Instytut

Instytut Techniczny

Kierunek studiów

gospodarka przestrzenna

Moduł specjalizacyjny

-----

Specjalizacja

-----


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 10.0 30.0 3.0
Suma 10.0 30.0 3.0


Poziom studiów

studia pierwszego stopnia

Profil

Praktyczny

Osoba odpowiedzialna za program zajęć

mgr inż.arch. Katarzyna Sieńko-Dragosz

Wymagania (Kompetencje wstępne)

Zaliczenie przedmiotów z poprzednich semestrów dotyczących projektowania architektonicznego i budownictwa ogólnego.

Założenia i cele zajęć

C1 – Poznanie metod sporządzania analiz struktury przestrzennej miasta;

C2 - Określenie aspektów socjologicznych wpływających na proces projektowania urbanistycznego;

C3 - Poznanie współzależności rozwiązań projektowych w skali architektoniczno – urbanistycznej a decyzjami w skali planowania przestrzennego;

C4 - Wykształcenie zdolności do umiejętnego podejmowania działań związanych ze świadomą kreacją i tworzeniem ładu przestrzennego;

C5 - Uwzględnienie w projektowaniu urbanistycznym walorów krajobrazowych i kulturowych (sięganie do tradycji i lokalnej tożsamości).

Prowadzący zajęcia

mgr inż.arch. Katarzyna Sieńko-Dragosz

Egzaminator/ Zaliczający

mgr inż.arch. Katarzyna Sieńko-Dragosz


Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS


Nakład pracy studenta niezbędny do uzyskania efektów uczenia się Obciążenie studenta
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i studentów, w tym: godz.:
49.0
godz.:
0.0
Udział w wykładach (godz.) 10 0
Udział w: ćwiczenia (godz.) 30 0
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 8 0
Udział w egzaminie (godz.) 1 0
Obciążenie studenta związane z jego indywidualną pracą związaną z zajęciami organizowanymi przez uczelnię, w tym: godz.:
26.0
godz.:
0.0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 5 0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do: ćwiczenia (godz.) 6 0
Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 5 0
Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 10 0
Suma
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia oraz związane z jego indywidualną pracą związaną z tymi zajęciami)
godz.:
75.0
ECTS:
3.0
godz.:
0.0
ECTS:
0
Obciążenie studenta w ramach zajęć kształtujących umiejętności praktyczne godz.:
50
ECTS:
2
godz.:
0
ECTS:
0


Efekty uczenia się


Efekty uczenia się

Odniesienia
do kierunkowych efektów
uczenia się

Odniesienia
do charakterystyk
drugiego stopnia
efektów uczenia
się Polskich
Ram
Kwalifikacji

Sposób
weryfikacji
efektów
uczenia się

Wiedza: student zna i rozumie

W1

Zna i rozumie metody opracowania urbanistycznego w skali szczegółowej, fragmentu miasta o złożonej funkcji.

GP_W13

P6S_WG, P6S_WK_02, P6S_WG_inż

sporządzanie projektów, (W), egzamin pisemny (W)

W2

Zna i rozumie zasady sporządzania analiz struktury przestrzennej miasta

GP_W03

P6S_WG, P6S_WK_02, P6S_WK_03, P6S_WG_inż

Umiejętności: student potrafi

U1

Analizuje i wyciąga wnioski z uwarunkowań rozwojowych opracowywanego obszaru w zakresie środowiska kulturowego, przyrodniczego, istniejącego zainwestowania i użytkowania terenu. Precyzuje problemy i dokonuje ich klasyfikacji.

GP_U01

P6S_UW_01, P6S_UW_inż06

bezpośrednia ocena wykonania zadania (np. ocena projektu, ocena sprawozdania, dokumentowania danych, realizacji zajęć) (U)

U2

Potrafi rozwiązać podstawowe zadania projektowe w postaci rysunku na podkładzie mapowym oraz dokonać prezentacji swojej pracy.

GP_U03

P6S_UW_02, P6S_UW_inż04

Kompetencje społeczne: student jest gotów do

K1

Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną i prace w zespole.

GP_K02

P6S_KO_01, P6S_KR

obserwacja zachowania studenta podczas zajęć; (K), ocena terminowości realizacji zadań (K)

Formy i metody kształcenia

Wprowadzające wykłady monograficzne z prezentacja multimedialną. Korekty indywidualne, dyskusje wspólne, robocze prezentacje projektów. Przygotowanie do prezentacji pracy


Treści programowe


Wykłady

1. Środowisko, przestrzeń i miejsce;

2. Narodziny  współczesnej urbanistyki cz. 1;

3. Narodziny  współczesnej urbanistyki cz. 2;

4. Elementy i kompozycja krajobrazu;

5. System planowania przestrzennego w Polsce;

6. Polska polityka jakości krajobrazu, przestrzeni publicznej, architekury cz. 1;

7. Polska polityka jakości krajobrazu, przestrzeni publicznej, architekury cz. 2;

8. Przestrzeń mieszkalna - ewolucja osiedla mieszkaniowego;

9. Zabudowa mieszkaniowa - usytuowanie, rodzaje oraz formy zabudowy;

10. Infrastruktura usługowa w mieście;

11. Usługi centrotwórcze;

12. Infrastruktura komunikacyjna - komunikacja drogowa;

13. Przestrzeń publiczna i znaczenie jakości fizycznego otoczenia;

14. Architektura krajobrazu w miejskim wydaniu. Detal urbanistyczny;

15. Wartość zabudowy i jej ochrona.

Ćwiczenia
ćwiczenia projektowe,
ćwiczenia

Moje inspiracje projektowe (zdjęcia, szkice, własne notatki, komentarze – nauka widzenia przestrzeni – główne elementy struktury przestrzennej oddziałujące na obserwatora). 

Studia i analizy – kontekst miejski, uwarunkowania przestrzenne, usytuowanie i dostępność opracowywanego fragmentu obszaru miejskiego na tle struktury miasta:

 1. Odbiór wizualny miejsca (zdjęcia, proste szkice wrażeniowe) – nauka widzenia przestrzeni; główne elementy struktury przestrzennej oddziałujące na obserwatora, spostrzeganie detali architektonicznych, obiektów i ich kontekstu, charakteru krajobrazu, panoram widokowych. Należy narysować cykl szkiców z wybranej lokalizacji (format B2). Szkice uzupełnić syntetycznymi opisami dotyczącymi cech tej przestrzeni i zaobserwowanymi elementami jej wyposażenia oraz funkcji. 
 2. Na podstawie wykonanych szkiców, zdjęć przeprowadzić analizę ładu przestrzennego – waloryzacje (harmonie i dysharmonie krajobrazu zurbanizowanego). Można zastosować również zabieg kalkomanii -praca ze zdjęciem i kalką; za pośrednictwem kalki wydobycie najważniejszych cech miejsca, charakteru zabudowy, walorów lub mankamentów;
 3. Analiza widokowa (z wewnątrz) – skala proponowana 1:1000/ 1:2000;
 4. Analiza widokowa (z zewnątrz) – skala proponowana 1:5000;
 5. Analiza historyczno- kulturowo – w postaci tekstowej (format a4);
 6. Analiza historyczno- kulturowo – w postaci schamatu, skala proponowana 1:5000;
 7. Inwentaryzacja urbanistyczna (stanu istniejącego wybranej lokalizacji) cz. 1; przeznaczenie funkcjonalne terenu- skala proponowana 1:1000/ 1:2000;
 8. Inwentaryzacja urbanistyczna (stanu istniejącego wybranej lokalizacji) cz. 2;
 9. Inwentaryzacja urbanistyczna (stanu istniejącego wybranej lokalizacji) cz. 3;
 10. Analiza zieleni (od strony funkcjonalnej) cz. 1;
 11. Analiza zieleni cz. 2;
 12. Analiza powiązań komunikacyjnych cz. 1 – skala proponowana 1:5000;
 13. Analiza powiązań komunikacyjnych cz. 2;
 14. Analiza przestrzeni publicznych i dostępności – skala proponowana 1:5000; 
 15. Analiza przekrojowa ulic wraz z gabarytami sąsiadującej zabudowy;
 16. Analiza struktury zabudowy cz. 1 – skala proponowana 1:5000;
 17. Analiza struktury budowy cz. 2;
 18. Analiza stanu technicznego budynków; 
 19. Ocena stanu zachowania istniejącej zabudowy – skala proponowana 1:5000;
 20. Analiza wysokości budynków (liczby kondygnacji nadziemnych) cz. 1 – skala proponowana 1:5000;
 21. Analiza wysokości budynków cz. 2;
 22. Analiza geometrii dachów (kształt, nachylenie) cz. 1 – skala proponowana 1:5000;
 23. Analiza geometrii dachów (kształt, nachylenie) cz. 2;
 24. Analiza powierzchni zabudowy działek cz. 1 – skala proponowana 1:5000;
 25. Analiza powierzchni zabudowy działek cz. 2;
 26. Wstępne wytyczne kompozycyjne;
 27. Opis proponowanych zmian; 
 28. Inspiracje;
 29. Koncepcja kompozycyjno-projektowa zagospodarowania przestrzennego wybranego  cz. 1; w formie wytycznych kompozycyjno-projektowych, skala 1:2000 (z możliwością uwzględnienia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego);
 30. Koncepcja kompozycyjno-projektowazagospodarowania przestrzennego wybranego  cz. 2;w formie wytycznych kompozycyjno-projektowych, skala 1:2000.

Kryteria oceny osiągniętych efektów uczenia się


Kryteria oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta

Zakładane efekty kształcenia osiągnięte na poziomie  51-60%  - ocena: dst;

Zakładane efekty kształcenia osiągnięte na poziomie 61-70%  - ocena: +dst;

Zakładane efekty kształcenia osiągnięte na poziomie 71-80%  - ocena: db;

Zakładane efekty kształcenia osiągnięte na poziomie 81-90%  - ocena: +db;

Zakładane efekty kształcenia osiągnięte na poziomie 91-100% - ocena: bdb

Na ocenę 5,0

Student posiada szeroką wiedzę i  wykazuje się znajomością problematyki zajęć. Student wykorzystuje zaproponowane w trakcie zajęć narzędzia i metody pracy. Integruje wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla kierunku studiów.

Na ocenę 4,5

Student posiada poszerzoną wiedzę w zakresie zajęć.  Rozumie znaczenie i wykazuje zindywidualizowane podejście do problematyki przedmiotu. Rozumie znaczenie programu przedmiotu i jego wpływu na wiedzę.

Na ocenę 4,0

Student posiada wiedzę w zakresie zajęć. Potrafi zaprezentować posiadaną wiedzę. Rozumie złożoność problematyki przedmiotu.

Na ocenę 3,5

Student posiadł podstawową wiedzę z zakresu zajęć  Zna podstawowe zagadnienia dotyczące przedmiotu.

Na ocenę 3,0

Student opanował podstawowe wiadomości z zakresu zajęć, jednak wykazuje nieusystematyzowanie wiedzy i jej niekompletność.


Forma weryfikacji osiągnięć studenta i warunki zaliczenia zajęć


Forma weryfikacji osiągnięć studenta

Zaliczenie i egzamin

Warunki odbywania i zaliczenia zajęć oraz dopuszczenia do końcowego egzaminu (zaliczenia z oceną)

Zaliczenie z oceną projektu semestralnego. Obecność na zajęciach. Wykonanie wszystkich ćwiczeń projektowych. 

Forma zakończenia przedmiotu: zaliczenie z oceną. 

Przy ocenie uwzględnia się: 

 • przygotowanie do zajęć, obecność i aktywne uczestnictwo w ćwiczeniach;
 • postępy w pracy - pozytywne oceny etapowych przeglądów ćwiczenia semestralnego; 
 • terminowość;
 • twórczą i fachową technicznie odpowiedź na postawione zadania;
 • przekonywującą prezentację pracy semestralnej.


Wykaz zalecanego piśmiennictwa


Wykaz literatury podstawowej

Lp.Pozycja
1,J. M. Chmielewski, Teoria urbanistyki w projektowaniu i planowaniu miast, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2001.

Wykaz literatury uzupełniającej

Lp.Pozycja
1.K. Wejchert, Przestrzeń wokół nas, wyd. Fibak Nova Press, 1993;
2.W. Czarnecki, Planowanie miast i osiedli, Tom.1, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa;
3.K. Z. Sowa, Miasto, środowisko, mieszkanie, skrypt PK, Kraków 1988.
4.W. Ostrowski, Urbanistyka współczesna, wyd. Arkady, Warszawa 1978;
5.K. Wejchert, Elementy kompozycji urbanistycznej, wyd. Arkady, Warszawa 1974;

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

-