wtorek, 28 listopada 2023 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

PPUZ w Nowym Targu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 4

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowy Targu


Informacje ogólne


Nazwa zajęć

Grafika inżynierska

Kod zajęć

GP-1-3,3,19-20

Status zajęć

Obowiązkowy

Wydział / Instytut

Instytut Techniczny

Kierunek studiów

gospodarka przestrzenna

Moduł specjalizacyjny

-----

Specjalizacja

-----


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 10.0 30.0 3.0
Suma 10.0 30.0 3.0


Poziom studiów

studia pierwszego stopnia

Profil

Praktyczny

Osoba odpowiedzialna za program zajęć

dr Jolanta Brandys

Wymagania (Kompetencje wstępne)

Opanowanie w podstawowym zakresie wybranych programów CAD.

Założenia i cele zajęć

C1-Rozwinięcie wyobraźni przestrzennej oraz nabycie umiejętności odwzorowywania obiektów przestrzennych na płaszczyznę rysunku, a także czytania i rozumienia treści rysunków technicznych
C2- sporządzanie odwzorowań elementów przestrzennych z wykorzystaniem technik komputerowych

Prowadzący zajęcia

dr Jolanta Brandys

Egzaminator/ Zaliczający

dr Jolanta Brandys


Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS


Nakład pracy studenta niezbędny do uzyskania efektów uczenia się Obciążenie studenta
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i studentów, w tym: godz.:
42.0
godz.:
0.0
Udział w wykładach (godz.) 10 0
Udział w: ćwiczenia (godz.) 30 0
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 0 0
Udział w egzaminie (godz.) 2 0
Obciążenie studenta związane z jego indywidualną pracą związaną z zajęciami organizowanymi przez uczelnię, w tym: godz.:
33.0
godz.:
0.0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 0 0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do: ćwiczenia (godz.) 0 0
Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 10 0
Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 23 0
Suma
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia oraz związane z jego indywidualną pracą związaną z tymi zajęciami)
godz.:
75.0
ECTS:
3.0
godz.:
0.0
ECTS:
0
Obciążenie studenta w ramach zajęć kształtujących umiejętności praktyczne godz.:
50
ECTS:
2
godz.:
0
ECTS:
0


Efekty uczenia się


Efekty uczenia się

Odniesienia
do kierunkowych efektów
uczenia się

Odniesienia
do charakterystyk
drugiego stopnia
efektów uczenia
się Polskich
Ram
Kwalifikacji

Sposób
weryfikacji
efektów
uczenia się

Wiedza: student zna i rozumie

W1

Zna konstrukcje geometryczne i ich wzajemne zależności umożliwiające prawidłowy zapis przestrzeni, i znajdujących się w niej obiektów geometrycznych, na płaszczyźnie.Zna metody i techniki graficzne do prezentacji projektu

GP_W18

P6S_WG_inż, P6S_WG

egzamin pisemny (W), projekt i jego prezentacja połączona z dyskusją

Umiejętności: student potrafi

U1

Student potrafi odczytać i rozumie treść rysunków technicznych Student potrafi sporządzić graficzne odwzorowanie elementów przestrzeni na płaszczyżnie wykorzystując techniki tradycyjne oraz techniki CAD

GP_U05

P6S_UW_inż01 , P6S_UW_inż04 , P6S_UW_01, P6S_UK_03

bezpośrednia ocena wykonania zadania (np. ocena projektu, ocena sprawozdania, dokumentowania danych, realizacji zajęć) (U)

Kompetencje społeczne: student jest gotów do

K1

Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się — podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych

GP_K01

P6S_KK_01, P6S_KK_02

lista obecności i spóźnień itp. (K), ocena terminowości realizacji zadań (K)

Formy i metody kształcenia

wykład informacyjny, wykład problemowy,  ćwiczenia projektowe, praca w grupach, wykonywanie przez studentów zadań projektowych.


Treści programowe


Wykłady

Wprowadzenie do przedmiotu: tematyka; literatura; kryteria oceny i warunki uzyskania zaliczenia z przedmiotu.
Rzuty Monge'a – konstrukcje podstawowe.
Transformacja układu rzutni. Konstrukcje miarowe.
Przekroje i rozwinięcia wielościanów. Przenikanie wielościanów.
Przykłady geometrycznego kształtowania form przestrzennych z wykorzystaniem powierzchni obrotowych i prostokreślnych
Rzutowanie aksonometryczne.
Rzuty cechowane:konstrukcje podstawowe. Powierzchnie topograficzne.
Zastosowanie rzutu cechowanego w praktyce inżynierskiej.Geometryczne projektowanie placów i dróg dojazdowych.Profil terenu,
Zagadnienie restytucji elementów przestrzeni.
Rzut środkowy: konstrukcje podstawowe. Bryły w perspektywie.
Rzutowanie –jako zapis przestrzeni- metodą europejską i amerykańską. Wymiarowanie.
Techniki CAD w tworzeniu dwuwymiarowego zapisu elementów przestrzennych.

Ćwiczenia
ćwiczenia projektowe

Rzuty Monge'a – konstrukcje podstawowe.
Transformacja układu rzutni. Konstrukcje miarowe.
Przekroje i rozwinięcia wielościanów. Przenikanie wielościanów.
Rzutowanie aksonometryczne.
Geometryczne projektowanie placów i dróg dojazdowych.Profil terenu,
Zagadnienie restytucji elementów przestrzeni.
Rzutowanie –jako zapis przestrzeni- metodą europejską i amerykańską.
Kreślenie obiektów w rzucie środkowym.
Techniki CAD w tworzeniu dwuwymiarowego zapisu elementów przestrzennych


Kryteria oceny osiągniętych efektów uczenia się


Kryteria oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta

Zakładane efekty kształcenia osiągnięte na poziomie 50-60% - ocena: dst;
Zakładane efekty kształcenia osiągnięte na poziomie 61-70% - ocena: +dst;
Zakładane efekty kształcenia osiągnięte na poziomie 71-80% - ocena: db;
Zakładane efekty kształcenia osiągnięte na poziomie 81-90% - ocena: +db;
Zakładane efekty kształcenia osiągnięte na poziomie 91-100% - ocena: bdb


Forma weryfikacji osiągnięć studenta i warunki zaliczenia zajęć


Forma weryfikacji osiągnięć studenta

Zaliczenie i egzamin

Warunki odbywania i zaliczenia zajęć oraz dopuszczenia do końcowego egzaminu (zaliczenia z oceną)

Zaliczenie ćwiczeń projektowych uzyskuje student, który uzyskał oceny pozytywne z wszystkich prac projektowych wykonywanych w ramach programu nauczania przedmiotu oraz uzyskał ocenę pozytywną z kolokwium. Student ma możliwość poprawy niezaliczonego kolokwium jednokrotnie w trakcie trwania semestru.
Uzyskanie zaliczenia przedmiotu jest warunkiem koniecznym przystąpienia do egzaminu.


Wykaz zalecanego piśmiennictwa


Wykaz literatury podstawowej

Lp.Pozycja
1Grochowski Bogusław — Geometria wykreslna z perspektywa stosowana, Warszawa, 2011, PWN

Wykaz literatury uzupełniającej

Lp.Pozycja
1Jaskulski A. AutoCAD 2012/LT2012/WS+. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2011.
2Przewłocki S. — Geometria wykreślna w budownictwie, Warszawa, 2000, PWN

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

nie dotyczy