poniedziałek, 15 kwietnia 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

PPUZ w Nowym Targu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 4

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowy Targu


Informacje ogólne


Nazwa zajęć

Pomiary realizacyjne

Kod zajęć

GP-1-3,2,19-20

Status zajęć

Obowiązkowy

Wydział / Instytut

Instytut Techniczny

Kierunek studiów

gospodarka przestrzenna

Moduł specjalizacyjny

-----

Specjalizacja

-----


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 10.0 30.0 3.0
Suma 10.0 30.0 3.0


Poziom studiów

studia pierwszego stopnia

Profil

Praktyczny

Osoba odpowiedzialna za program zajęć

prof.dr hab.inż. Zbigniew Piasek

Wymagania (Kompetencje wstępne)

1.  Wiedza z zakresu  matematyki zdobyta w szkole średniej i na pierwszym semestrze studiów.

2.  Umiejętność wykonywania podstawowych obliczeń matematycznych.

3.  Umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji, m. in. z publikacji i książek naukowych.

4.  Umiejętność  pracy samodzielnej oraz w grupie.

5.  Umiejętność prawidłowej prezentacji posiadanej wiedzy oraz własnych poglądów

Założenia i cele zajęć

. Zaznajomienie studentów z metodyką inwentaryzacji infrastruktury na bazie metody ortogonalnej, profilowaniem tras komunikacyjnych, metodyką pracy na mapach kartograficznych.

C2. Zaznajomienie studentów z metodami profilowania nasypów i wykopów.

C3. Nabycie przez studentów umiejętności tyczenia rowów odwadniających, pomiarów przestrzennych budowli murowanych, kartowania fragmentów budowli.

C4. Nabycie przez studentów  umiejętności aplikacji metod niwelacji do pomiarów den rzek.

C5. Nabycie przez studentów umiejętności weryfikacji osi konstrukcyjnych budowli i metodyki pomiarów kubatur budynków, netto o brutto.

Prowadzący zajęcia

prof.dr hab.inż. Zbigniew Piasek

Egzaminator/ Zaliczający

prof.dr hab.inż. Zbigniew Piasek


Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS


Nakład pracy studenta niezbędny do uzyskania efektów uczenia się Obciążenie studenta
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i studentów, w tym: godz.:
47.0
godz.:
0.0
Udział w wykładach (godz.) 10 0
Udział w: ćwiczenia (godz.) 30 0
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 5 0
Udział w egzaminie (godz.) 2 0
Obciążenie studenta związane z jego indywidualną pracą związaną z zajęciami organizowanymi przez uczelnię, w tym: godz.:
28.0
godz.:
0.0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 7 0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do: ćwiczenia (godz.) 7 0
Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 7 0
Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 7 0
Suma
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia oraz związane z jego indywidualną pracą związaną z tymi zajęciami)
godz.:
75.0
ECTS:
3.0
godz.:
0.0
ECTS:
0
Obciążenie studenta w ramach zajęć kształtujących umiejętności praktyczne godz.:
50
ECTS:
2
godz.:
0
ECTS:
0


Efekty uczenia się


Efekty uczenia się

Odniesienia
do kierunkowych efektów
uczenia się

Odniesienia
do charakterystyk
drugiego stopnia
efektów uczenia
się Polskich
Ram
Kwalifikacji

Sposób
weryfikacji
efektów
uczenia się

Wiedza: student zna i rozumie

W1

Student posiada wiedzę na temat metod inwentaryzacji infrastruktury podziemnej, naziemnej i nadziemnej. Student wie, jaką metodą wykonać pomiary realizacyjne nowo zrealizowanych obiektów budowlanych. Student wie, jaka jest budowa systemowych obliczeń numerycznych kubatur mas ziemnych. Student umie obliczyć niedostępną wysokość budowli ziemnych lub murowanych.

GP_W02, GP_W03, GP_W16

P6S_WG, P6S_WK_02, P6S_WK_03, P6S_WG_inż

sporządzanie projektów, (W), udział w dyskusji, (W), egzamin pisemny (W), projekt i jego prezentacja połączona z dyskusją

W2

Student wie, na czym polega metodyka tyczenia rowów odwadniających, tras komunikacyjnych oraz zna zasady pomiarów i obliczeń spadków zwierciadła wód płynących i den rzek. Student zna metody pomiarów kubatur budynków i osi konstrukcyjnych budowli. Student posiada wiedzę, jak korzystać z instrukcji GESUT i SUT oraz literatury przedmiotu.

GP_W02, GP_W03, GP_W16

P6S_WG, P6S_WK_02, P6S_WK_03, P6S_WG_inż

Umiejętności: student potrafi

U1

Student potrafi wykonać podstawowe pomiary inwentaryzacyjne. Student potrafi ocenić i dobrać do analiz zagospodarowania terenu, odpowiednią metodę pomiarów uzupełniających. Student umie wykonać obliczenia pól powierzchni i przyjąć odpowiednią dla celów projektowych, jedną z metod pomiarów; Gaussa, graficzną, mechaniczną lub kombinowaną. Student posiada umiejętność interpretacji metody numerycznego całkowania funkcji dwóch zmiennych dla celów obliczeń numerycznych mas ziemnych i pojemności zapór wodnych.

GP_U02, GP_U10

P6S_UW_01, P6S_UW_02, P6S_UW_inż01 , P6S_UW_inż02

bezpośrednia ocena wykonania zadania (np. ocena projektu, ocena sprawozdania, dokumentowania danych, realizacji zajęć) (U), lista obecności i spóźnień itp. (K), sprawdzian praktyczny

U2

Student potrafi wybrać odpowiednią aparaturę pomiarową do tyczenia rowów odwadniających, tras komunikacyjnych, spadków wód i den rzek. Student posiada umiejętność obliczeń kubatur budynków i weryfikacji osi konstrukcyjnych budowli. Student potrafi przestrzegać zasad instrukcji GESUT i SUT na etapie pomiarów terenowych.

GP_U02, GP_U10

P6S_UW_01, P6S_UW_02, P6S_UW_inż01 , P6S_UW_inż02

Kompetencje społeczne: student jest gotów do

K1

Student potrafi komunikować się z otoczeniem. Student posiada umiejętność współpracy i pracy w zespole oraz ponoszenia współodpowiedzialności.

GP_K02, GP_K07

P6S_KO_01, P6S_KR

obserwacja zachowania studenta podczas zajęć; (K), dyskusja

Formy i metody kształcenia

Wykłady (audytoryjne, informacyjne, problemowy) , ćwiczenia projektowe i audytoryjne,  praca w grupach, dyskusja, rozwiązywanie prostych zadań, prezentacje multimedialne


Treści programowe


Wykłady

·  Metodyka przeliczania skal. Budowa węgielnic pryzmatycznych i zwierciadlanych. Pomiary szczegółów sytuacyjnych. Inwentaryzacja infrastruktury metodą ortogonalną i wcięć liniowych. Instrukcja G4 – pomiary sytuacyjne.

·  Profilowanie nasypów i wykopów. Metodyka tyczenia rowów ziemnych. Kartografia tras, profil. Dziennik niwelacyjny trasy.

·  Obliczenia współrzędnych geodezyjnych naroży budowli murowanych z zastosowaniem metody biegunowej. Inwentaryzacja i obliczenia pól powierzchni budowli na bazie danych terenowych.

·  Obliczenia kubaturowe budynków, brutto i netto. Metodyka obliczeń i pomiarów osi konstrukcyjnych budowli. Obliczanie spadków rurociągów. Interpretacja geodezyjna uzbrojenia terenu. Opisy realizacyjne przewodów podziemnych, naziemnych i nadziemnych. Analizy instrukcji GESUT i SUT na przykładach terenowych.

Ćwiczenia
ćwiczenia projektowe,
zajęcia terenowe,
ćwiczenia

Forma zajęć – ćwiczenia terenowe

·  Inwentaryzacja budowli murowanych i drewnianych metodą biegunową. Inwentaryzacja terenowa infrastruktury metoda ortogonalną i wcięć liniowych. Pomiary kubatury netto budynku i szczegółów metodą biegunową.

·  Wcięcia przestrzenne do górnej kaletnicy budynku murowanego z zastosowaniem systemowych pomiarów/pomiar z czterech stanowisk. Pomiar równoległy pierwszych poziomów konstrukcyjnych badanych budowli.

·  Pomiary realizacyjne konstrukcji budowlanych. Interpretacja terenowa, współrzędnych geodezyjnych.

Forma zajęć – ćwiczenia projektowe

·  Metodyka przenoszenie w teren, zaprojektowanych na mapie konstrukcji budowlanych. Metodyka obliczeń współrzędnych biegunowych, geodezyjnych i architektonicznych.

·  Profil trasy komunikacyjnej – generowanie dokumentacji w skali projektu. Kartowanie fragmentów pomierzonych budowli.


Kryteria oceny osiągniętych efektów uczenia się


Kryteria oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta

Kryteria ocen: 51-60% dst; 61-70% +dst; 71-80% db; 81-90% +db; 91-100% bdb


Forma weryfikacji osiągnięć studenta i warunki zaliczenia zajęć


Forma weryfikacji osiągnięć studenta

Egzamin

Warunki odbywania i zaliczenia zajęć oraz dopuszczenia do końcowego egzaminu (zaliczenia z oceną)

Warunki uzyskania zaliczenia:

- uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń praktycznych

- uzyskanie pozytywnej oceny z projektów indywidualnych

- pozytywna ocena aktywności podczas zajęć i  prowadzonych dyskusji

- obecność na zajęciach


Wykaz zalecanego piśmiennictwa


Wykaz literatury podstawowej

Lp.Pozycja
1Piasek Z. (red.), Geodezja, kartografia i geologia inżynierska. Teoria, przykłady, aplikacje. Książkowe wydawnictwo naukowe dla studentów Wyższych Uczelni Technicznych, Wydawnictwo PK. Kraków 2016. s. 510.

Wykaz literatury uzupełniającej

Lp.Pozycja
1Piasek Z., Geodezja budowlana dla inżynierii środowiska. Wyd. Naukowe DWN. Kraków 2000.
2Piasek Z. Geodezja w kształtowaniu przestrzeni. Podręcznik dla studentów Wyższych Szkół Technicznych. ISBN:978-922359-0-3. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości. N. Sącz. 2007. s.231.
3Piasek Z., Nawrocki W. Metody falowe lokalizacji infrastruktury i obiektów podziemnych. Teorie – badania symulowane i eksperymentalne. Monografia 328. Wydawnictwo PK, Seria Inżynierii Środowiska. ISSN 0860 – 097X. Kraków 2006. s.166.
4Piasek Z., Surówka A. Generacja map numerycznych oraz kryteria lokalizacji obiektów budowlanych. Wydawnictwo Internetowe Komisji Geodezji i Inżynierii Środowiska. Oddział PAN. Kraków. 2015.

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

-