poniedziałek, 15 kwietnia 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

PPUZ w Nowym Targu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 4

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowy Targu


Informacje ogólne


Nazwa zajęć

Geodezja i kartografia II

Kod zajęć

GP-1-3,1,19-20

Status zajęć

Obowiązkowy

Wydział / Instytut

Instytut Techniczny

Kierunek studiów

gospodarka przestrzenna

Moduł specjalizacyjny

-----

Specjalizacja

-----


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 10.0 30.0 3.0
Suma 10.0 30.0 3.0


Poziom studiów

studia pierwszego stopnia

Profil

Praktyczny

Osoba odpowiedzialna za program zajęć

prof.dr hab.inż. Zbigniew Piasek

Wymagania (Kompetencje wstępne)

1.  Wiedza z zakresu  matematyki zdobyta w szkole średniej i na pierwszym semestrze studiów.

2.  Umiejętność wykonywania podstawowych obliczeń matematycznych.

3.  Umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji, m. in. z publikacji i książek naukowych.

4.  Umiejętność  pracy samodzielnej oraz w grupie.

Umiejętność prawidłowej prezentacji posiadanej wiedzy oraz własnych poglądów

Założenia i cele zajęć

C1. Zaznajomienie studentów z metodyką inwentaryzacji infrastruktury na bazie metody ortogonalnej, profilowaniem tras komunikacyjnych, metodyką pracy na mapach kartograficznych.

C2. Zaznajomienie studentów z techniką numerycznego obliczania kubatur mas ziemnych oraz metodami profilowania nasypów i wykopów.

C3. Nabycie przez studentów umiejętności tyczenia rowów odwadniających, pomiarów przestrzennych budowli murowanych, kartowania fragmentów budowli.

C4. Nabycie przez studentów  umiejętności aplikacji metod niwelacji do pomiarów den rzek i stref przybrzeżnych.

C5. Nabycie przez studentów umiejętności weryfikacji osi konstrukcyjnych budowli i metodyki pomiarów kubatur budynków, netto - brutto.

Prowadzący zajęcia

prof.dr hab.inż. Zbigniew Piasek

Egzaminator/ Zaliczający

prof.dr hab.inż. Zbigniew Piasek


Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS


Nakład pracy studenta niezbędny do uzyskania efektów uczenia się Obciążenie studenta
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i studentów, w tym: godz.:
47.0
godz.:
0.0
Udział w wykładach (godz.) 10 0
Udział w: ćwiczenia (godz.) 30 0
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 5 0
Udział w egzaminie (godz.) 2 0
Obciążenie studenta związane z jego indywidualną pracą związaną z zajęciami organizowanymi przez uczelnię, w tym: godz.:
28.0
godz.:
0.0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 7 0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do: ćwiczenia (godz.) 8 0
Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 5 0
Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 8 0
Suma
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia oraz związane z jego indywidualną pracą związaną z tymi zajęciami)
godz.:
75.0
ECTS:
3.0
godz.:
0.0
ECTS:
0
Obciążenie studenta w ramach zajęć kształtujących umiejętności praktyczne godz.:
30
ECTS:
2
godz.:
0
ECTS:
0


Efekty uczenia się


Efekty uczenia się

Odniesienia
do kierunkowych efektów
uczenia się

Odniesienia
do charakterystyk
drugiego stopnia
efektów uczenia
się Polskich
Ram
Kwalifikacji

Sposób
weryfikacji
efektów
uczenia się

Wiedza: student zna i rozumie

W1

Student posiada wiedzę na temat metod inwentaryzacji infrastruktury podziemnej, naziemnej i nadziemnej. Student wie, jaką metodą wykonać pomiary nowo zrealizowanych obiektów budowlanych. Student umie obliczyć niedostępną wysokość budowli ziemnych lub murowanych. Student wie, na czym polega metodyka tyczenia rowów odwadniających, tras komunikacyjnych oraz zna zasady pomiarów i obliczeń spadków zwierciadła wód płynących i den rzek. Student zna metody pomiarów kubatur budynków i osi konstrukcyjnych budowli. Student posiada wiedzę literatury przedmiotu.

GP_W02, GP_W13, GP_W16

P6S_WG, P6S_WK_02, P6S_WG_inż

egzamin pisemny (W)

Umiejętności: student potrafi

U1

Student potrafi wykonać podstawowe pomiary inwentaryzacyjne. Student potrafi ocenić i dobrać do analiz zagospodarowania terenu, odpowiednią metodę pomiarów uzupełniających. Student umie przyjąć odpowiednią dla celów projektowych, jedną z metod pomiarów terenowych/stosowanych w strefach przybrzeżnych rzek. Student posiada umiejętność interpretacji dokumentacji kartograficznej z pomiarów wód płynących i stojących. Student potrafi wybrać odpowiednią aparaturę pomiarową do tyczenia rowów odwadniających, tras komunikacyjnych, spadków wód śródlądowych i den rzek. Student posiada umiejętność obliczeń kubatur budynków i weryfikacji osi konstrukcyjnych budowli. Student potrafi przestrzegać zasad instrukcji GESUT i SUT na etapie pomiarów realizacyjnych.

GP_U02, GP_U10

P6S_UW_01, P6S_UW_02, P6S_UW_inż01 , P6S_UW_inż02

test umiejętności wykonania zadania, (U), bezpośrednia ocena wykonania zadania (np. ocena projektu, ocena sprawozdania, dokumentowania danych, realizacji zajęć) (U), projekt i jego prezentacja połączona z dyskusją, egzamin praktyczny

Kompetencje społeczne: student jest gotów do

K1

Student potrafi komunikować się z otoczeniem. Student posiada umiejętność współpracy i pracy w zespole oraz ponoszenia współodpowiedzialności.

GP_K02

P6S_KO_01, P6S_KR

bezpośrednia ocena wykonania zadania (np. ocena projektu, ocena sprawozdania, dokumentowania danych, realizacji zajęć) (U), obserwacja zachowania studenta podczas zajęć; (K)

Formy i metody kształcenia

Wykłady (audytoryjne, informacyjne, problemowy) , ćwiczenia projektowe/terenowe i audytoryjne,  praca w grupach, dyskusja, rozwiązywanie prostych zadań, prezentacje multimedialne


Treści programowe


Wykłady

Forma zajęć –wykłady

1.  Systemy nawigacji satelitarnej.

2.  Metody generacji warstwic.

3.  Interpolacja warstwic.

4.  Zasady kreślenia warstwic.

5.  Praca na mapie warstwicowej.

6.  Sporządzanie profilu na mapie/przykłady.

7.  Projektowane na mapie dróg o zadanym spadku.

8.  Kartogram robót ziemnych.

9.  Łuki kołowe i krzywe przejściowe – przykłady.

10.  Łuki koszowe/parametry/metodyka obliczeń.

11.  Wyznaczanie zera budowlanego/na przykładzie budowli murowanych i drewnianych.

12.  Metody pomiaru rzek i stref przybrzeżnych.

13.  Generacja dokumentacji kartograficznej z pomiarów wód płynących.

14.  Tachimetria, wzory, obliczenia.

15.  Rodzaje błędów przy pomiarach tachimetrycznych.

Opis topograficzny punktów osnowy pomiarowej/przykłady
Ćwiczenia
ćwiczenia projektowe,
zajęcia terenowe

Ćwiczenia projektowe i terenowe

1.  Interpretacja terenowa profili dolinowych podłużnych i poprzecznych.

2.  Projekt punktów poligonowych i reperów roboczych.

3.  Pomiary metodą trygonometrycznej niwelacji technicznej pomiędzy punktami bazowymi/poligon – repery.

4.  Pomiary poligonizacyjne profili.

5.  Wykonawstwo dokumetacji kartograficznej.

6.  Projekt i stabilizacja profilu podłużnego rzeki oraz przekrojów poprzecznych.

7.  Nawiązanie pomiarów rzeki do repera roboczego, zaprojektowanego i zastabilizowanego dla profilu dolinowego.

8.  Pomiar spadków terenowych w strefie przybrzeżnej badanej rzeki.

9.  Pomiary spadków zwierciadła wody.

10.  Pomiary spadków dna rzeki.

11.  Skompletowanie dokumentacji projektowej/kartograficznej.

12.  Ocena dokładności wykonanych pomiarów i analizy.


Kryteria oceny osiągniętych efektów uczenia się


Kryteria oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta

Kryteria ocen: 51-60% dst; 61-70% +dst; 71-80% db; 81-90% +db; 91-100% bdb


Zaliczenie pisemne, odpowiedzi ustne w trakcje zajęć, analiza prac projektowych

Pokaz umiejętności praktycznych, odpowiedzi ustne w trakcje zajęć, analiza prac projektowych indywidualnych

Obserwacja w trakcie ćwiczeń, samoocena, ocena aktywności w trakcie prowadzonych dyskusji


Forma weryfikacji osiągnięć studenta i warunki zaliczenia zajęć


Forma weryfikacji osiągnięć studenta

Zaliczenie i egzamin

Warunki odbywania i zaliczenia zajęć oraz dopuszczenia do końcowego egzaminu (zaliczenia z oceną)

Przedmiot kończy się egzaminem pisemnym po III semestrze

Warunki uzyskania zaliczenia:

- uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń praktycznych

- uzyskanie pozytywnej oceny z projektów indywidualnych

- pozytywna ocena aktywności podczas zajęć i prowadzonych dyskusji

- obecność na zajęciach


Wykaz zalecanego piśmiennictwa


Wykaz literatury podstawowej

Lp.Pozycja
1Piasek Z. (red.), Geodezja, kartografia i geologia inżynierska. Teoria, przykłady, aplikacje. Książkowe wydawnictwo naukowe dla studentów Wyższych Uczelni Technicznych, Wydawnictwo PK. Kraków 2016. s. 510.
2Piasek Z. (red.). Sztuka oceny i interpretacji przestrzeni. Monografia 44. Wydawnictwo PAN. Kraków, 2010. s.167.
3Piasek Z., Geodezja budowlana dla inżynierii środowiska. Wyd. Naukowe DWN. Kraków 2000.
4Piasek Z. (red.). Geodezja w kształtowaniu przestrzeni. Podręcznik dla studentów Wyższych Szkół Technicznych. ISBN:978-922359-0-3. Wydawnictwo WSP. N. Sącz. 2007. s.231.
5Piasek Z., Nawrocki W. Metody falowe lokalizacji infrastruktury i obiektów podziemnych. Teorie – badania symulowane i eksperymentalne. Monografia 328. Wydawnictwo PK, Seria Inżynierii Środowiska. ISSN 0860 – 097X. Kraków 2006. s.166.

Wykaz literatury uzupełniającej

Lp.Pozycja
1Piasek Z. Kartografia świata. Zeszyty Naukowe. Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny. Drohobycz. 2015.

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

nie dotyczy