poniedziałek, 15 kwietnia 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

PPUZ w Nowym Targu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 4

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowy Targu


Informacje ogólne


Nazwa zajęć

Wychowanie fizyczne

Kod zajęć

GP-1-2_3,13,19-20

Status zajęć

Obowiązkowy

Wydział / Instytut

Instytut Techniczny

Kierunek studiów

gospodarka przestrzenna

Moduł specjalizacyjny

-----

Specjalizacja

-----


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 0 30.0 0.0
2 3 0 30.0 0.0
Suma 0 60.0 0.0


Poziom studiów

studia pierwszego stopnia

Profil

Praktyczny

Osoba odpowiedzialna za program zajęć

mgr Szymon Opioła

Wymagania (Kompetencje wstępne)

Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu wychowania fizycznego zawartych w podstawach programowych na niższych poziomach edukacyjnych.

Założenia i cele zajęć

1. Wdrażanie do całożyciowej troski o ciało.

2.Kształtowanie pozytywnych postaw wobec kultury fizycznej.

3.Zdobycie wiedzy, umiejętności, sprawności i kompetencji gwarantujących satysfakcjonujący udział w takich obszarach kultury fizycznej jak: sport i turystyka.

4. Zdobycie umiejętności utylitarnych z pływania, testowania własnego poziomu sprawności fizycznej, planowania własnej aktywności fizycznej, bezpiecznego udziału w różnych formach aktywności fizycznej.

Prowadzący zajęcia

mgr Katarzyna Dusik,
dr Paweł Gąsior,
mgr Tytus Iwański,
mgr Szymon Opioła,
dr Małgorzata Potocka-Mitan,
dr Katarzyna Węgrzyn

Egzaminator/ Zaliczający

mgr Szymon Opioła


Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS


Nakład pracy studenta niezbędny do uzyskania efektów uczenia się Obciążenie studenta
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i studentów, w tym: godz.:
60.0
godz.:
0.0
Udział w wykładach (godz.) 0 0
Udział w: ćwiczenia (godz.) 60 0
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 0 0
Udział w egzaminie (godz.) 0 0
Obciążenie studenta związane z jego indywidualną pracą związaną z zajęciami organizowanymi przez uczelnię, w tym: godz.:
0.0
godz.:
0.0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 0 0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do: ćwiczenia (godz.) 0 0
Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 0 0
Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 0 0
Suma
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia oraz związane z jego indywidualną pracą związaną z tymi zajęciami)
godz.:
60.0
ECTS:
0.0
godz.:
0.0
ECTS:
0
Obciążenie studenta w ramach zajęć kształtujących umiejętności praktyczne godz.:
60
ECTS:
0
godz.:
0
ECTS:
0


Efekty uczenia się


Efekty uczenia się

Odniesienia
do kierunkowych efektów
uczenia się

Odniesienia
do charakterystyk
drugiego stopnia
efektów uczenia
się Polskich
Ram
Kwalifikacji

Sposób
weryfikacji
efektów
uczenia się

Wiedza: student zna i rozumie

W1

Zna i rozumie zasady BHP zajęć na wybranym module.

GP_W10

P6S_WK_03, P6S_WK_inż

udział w dyskusji, (W), obserwacja jakości wykonania zadania (W)

W2

Zna zasady i przepisy wybranej dyscypliny sportowej.

Umiejętności: student potrafi

U1

Potrafi wykonywać czynności ruchowe konieczne do wykonywania wybranej aktywności fizycznej.

test umiejętności wykonania zadania, (U)

Kompetencje społeczne: student jest gotów do

K1

Współpracuje w grupie podczas podejmowania aktywności fizycznej, jest odpowiedzialny podczas działań indywidualnych.

GP_K02

P6S_KO_01, P6S_KR

obserwacja zachowania studenta podczas zajęć; (K), lista obecności i spóźnień itp. (K), ocena terminowości realizacji zadań (K)

K2

Systematycznie podejmuje wybraną przez siebie formę aktywności fizycznej, ma świadomość potrzeby ciągłego doskonalenia.

GP_K01

P6S_KK_01, P6S_KK_02

Formy i metody kształcenia

W nauczaniu ruchu: syntetyczna i analityczna, metody odtwórcze i aktywizujące.

W przekazywaniu wiedzy: wykład i dyskusja.


Treści programowe


Wykłady

Nie dotyczy

Ćwiczenia
ćwiczenia

ZGS

1. Zasady poruszania w piłce koszykowej, nożnej i siatkowej.

2.Przypomnienie podstawowych przepisów gry.

3. Przypomnienie podstawowych elementów technicznych ZGS.

4. Miniturnieje w systemach „każdy z każdym” i pucharowym.

5. Małe gry taktyczne.

6. Nauka sędziowania ZGS

Trening siłowy

1. BHP zajęć na siłowni.

2. Metoda obwodowa.

3. Metoda body bulding.

4.Ćwiczenia z ciężarem wolnym.

5. Zestawy ćwiczeń na wybrane grupy mięśniowe.

6. Elementy ćwiczeń zastosowanych w treningu typu „cross fit”.

Fitness

1.BHP zajęć fitness.

2.Zajęcia „cardio”: Dance, Step, Zumba, Tabata.

3.Zajęcia „muscle:” BS, Sztanga.

4.Zajecia „cooling”: Pilates, Body & mind.

5.Trening terenowy funkcjonalny „cross trening”

Wspinaczka

1. BHP zajęć na ścianie wspinaczkowej.

2. Podstawowe zasady asekuracji.

3. Wiązanie liny i zakładanie uprzęży.

4. Zasady przemieszczania się po formach niskich „boulder”

5. Wspinanie z asekuracją górną.

6. Zasady wspinania z asekuracją dolną.

Nordic Walking

1. Zasady doboru sprzętu.

2.Krok klasyczny.

3.Technika kroku  fitness.

4. Technika kroku 2/1.

5. Technika podejść.

6. Technika kroku funlauf.

7. Zasady monitorowania intensywności podczas marszu

Pływanie

1. BHP zajęć na pływalni

2.Ćwiczenia adaptacji wstępnej

3.Technika wykonywania poślizgów

4.Technika pływania stylem grzbietowym

5.Technika pływania kraulem

6. Technika pływania stylem klasycznym

Kickboxing

1. BHP zajęć w sportach walki

2. Pozycja walki

3. Poruszanie w kickboxingu

4. Obrona przed ciosami prostymi

5. Ciosy proste

6. Kopnięcie frontalne

7. Ciosy sierpowe

8. Obrony przez odskok, zejście z linii ciosu, unik rotacyjny

9. Kopniecie low-kick

Turystyka górska

1. Zasady poruszania się na szlakach górskich.

2. Zasady doboru ubioru i sprzętu w zależności od warunków terenowych i pogodowych.

3. Elementy topografii Tatr, Gorców i Pienin.

4. Wycieczki piesze w różne rejony Tatr, Gorców i Pienin.


Kryteria oceny osiągniętych efektów uczenia się


Kryteria oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta

I. Wymagania obowiązujące na module – pływanie

1) W zakresie umiejętności technicznych student wybiera 2 style pływackie spośród trzech: styl grzbietowy, styl klasyczny, kraul. Wybranymi stylami pokonuje dystans 2 x 25m. Za poszczególne elementy techniczne otrzymuje od 0-3 punktów, gdzie:

0 – brak podstawowych umiejętności wykonania zadania,

1 – wykonuje zadanie z dużymi błędami,

2 – wykonuje zadanie z niewielkimi błędami,

3 – wykonuje zadanie techniczne bezbłędnie.

Oceniane elementy:

1.  Ułożenie ciała w wodzie.

2.  Technika pracy ramion.

3.  Technika pracy nóg.

4.  Koordynacja pracy ramion i pracy nóg.

5.  Oddychanie.

O zaliczeniu decyduje suma punktów:

5-6 dostateczny

7-8 dostateczny plus

9-10 dobry

11-12 dobry plus

13-15 bardzo dobry

2) Student we wszystkich zajęciach musi uczestniczyć czynnie. Dopuszcza się dwie nieobecności losowe.

II. Wymagania obowiązujące na module – turystyka górska

1) W ramach zaliczenia modułu student przygotowuje pracę – program wycieczki górskiej. Za poszczególne elementy pracy otrzymuje od 0-6 punktów.

Oceniane elementy:

1.  Krótki informacyjny temat i jasno zdefiniowany cel (0 – 3 pkt.).

2.  Wszystkie elementy programu – harmonogram, opis trasy, mapa, profil trasy (0 – 6 pkt.).

3.  Sformatowany i spójny logicznie tekst, właściwa pisownia i interpunkcja (0 – 3 pkt.).

4.  Oddanie pracy w terminie (0 – 3 pkt.).

O zaliczeniu decyduje suma punktów:

5-6 dostateczny

7-8 dostateczny plus

9-10 dobry

11-12 dobry plus

13-15 bardzo dobry

2) Student musi wziąć czynny udział we wszystkich zaplanowanych wycieczkach.

III. Wymagania obowiązujące na module – kickboxing z elementami samoobrony

1) W zakresie umiejętności technicznych student przystępuje do zaliczenia pięciu elementów. Za poszczególne zadania techniczne otrzymuje od 0-3 punktów, gdzie:

0 – brak podstawowych umiejętności wykonania zadania,

1 – wykonuje zadanie z dużymi błędami,

2- wykonuje zadanie z niewielkimi błędami,

3- wykonuje zadanie techniczne bezbłędnie.

Oceniane elementy:

1.  Poruszanie się w kick-boxingu.

2.  Technika obron.

3.  Technika ataków.

4.  Obalenia.

5.  Pady.

O zaliczeniu decyduje suma punktów:

5-6 dostateczny

7-8 dostateczny plus

9-10 dobry

11-12 dobry plus

13-15 bardzo dobry

2) W zakresie obecności student powinien uczestniczyć czynnie w 80% zajęć a w 20% może uczestniczyć biernie. Dopuszcza się jedną nieobecność losową.

IV. Wymagania obowiązujące na module – wspinaczka

1) W zakresie umiejętności technicznych student przystępuje do zaliczenia pięciu elementów. Za poszczególne zadania techniczne otrzymuje od 0-3 punktów, gdzie:

0 – brak podstawowych umiejętności wykonania zadania,

1 – wykonuje zadanie z dużymi błędami,

2- wykonuje zadanie z niewielkimi błędami,

3- wykonuje zadanie techniczne bezbłędnie.

Oceniane elementy:

1.  Asekuracja*

2.  Węzły wspinaczkowe.

3.  Wspinanie buldering.

4.  Wspinanie obwodowe.

*w przypadku asekuracji student musi wykonać zadanie bezbłędnie

O zaliczeniu decyduje suma punktów:

5-6 dostateczny

7-8 dostateczny plus

9-10 dobry

11-12 dobry plus

13-15 bardzo dobry

Student musi zaliczyć asekurację na 3 punkty w przeciwnym wypadku nie zostaje dopuszczony do zaliczenia pozostałych umiejętności technicznych.

2) W zakresie obecności student powinien uczestniczyć czynnie w 80% zajęć a w 20% może uczestniczyć biernie. Dopuszcza się jedną nieobecność losową.

V. Wymagania obowiązujące na module – zespołowe gry sportowe

UNIHOKEJ - test sprawności specjalnej

Opis: wykonanie kolejno elementów technicznych (możliwe dwie próby):

1 - odbicie piłeczki o ławeczkę/bandę markując podanie do partnera, przyjęcie,

2 -  prowadzenie piłeczki slalomem między pachołkami,

3 - odbicie piłki o ławeczkę/bandę markując podanie do partnera zakończone strzałem na bramkę.

Kryteria poprawności wykonania elementu (max ilość punktów do uzyskania) :

1 - prawidłowe uderzenie i przyjęcie piłeczki, celność - 2 pkt

2 - właściwe tempo poruszania się między pachołkami, panowanie nad  piłeczką - 2 pkt

3 - prawidłowy, wykonany w tempie strzał do bramki po podaniu, celność strzału - 4 pkt

Kryteria ocen: 8 pkt:  bdb, 7 pkt: plus db, 6 pkt: db, 5 pkt: plus dst, 4 pkt: dst, 3 pkt i mniej: ndst.

PIŁKA SIATKOWA - test sprawności specjalnej

Opis: Odbicia sposobem górnym i dolnym na przemian nad sobą na wysokość co najmniej 1 m, w kole o średnicy 3m (możliwe dwie próby).  Odbicia w czasie próby zgodne z przepisami piłki siatkowej z wyłączeniem użycia kończyn dolnych.

Do ilości odbić zaliczane są tylko odbicia naprzemienne.

Kryteria ocen: 6 x i mniej ndst, 7 x dst, 10 x plus dst, 13 x db, 16 x plus db, 19 x i

więcej bdb

KOSZYKÓWKA - test sprawności specjalnej

Opis: wykonanie kolejno elementów technicznych (możliwe dwie próby):

1- podanie oburącz sprzed klatki piersiowej do partnera i przyjęcie piłki (chwyt oburącz),

2 - prowadzenie piłki kozłując slalomem między tyczkami,

3 - rzut z biegu jednorącz po dwutakcie.

Kryteria poprawności wykonania elementu (max ilość punktów do uzyskania) :

1 - prawidłowy ruch ramion do wyprostu przy podaniu i ściągnięcie na klatkę piersiową po chwycie piłki, celność - 2 pkt

2 - właściwe tempo biegu i kozłowania ręką dalszą od tyczki, kontrola piłki - 2 pkt

3 - prawidłowy, wykonany w tempie dwutakt (bez błędu kroków), wyprowadzenie piłki sprzed klatki piersiowej i rzut jednorącz z zaznaczeniem wyprostu ręki, celność rzutu - 4 pkt

Kryteria ocen: 8 pkt:  bdb, 7 pkt: plus db, 6 pkt: db, 5 pkt: plus dst, 4 pkt: dst, 3 pkt i mniej: ndst

PIŁKA NOŻNA - test sprawności specjalnej

Opis: wykonanie kolejno elementów technicznych (możliwe dwie próby):

1- podanie do partnera i przyjęcie piłki,

2 - prowadzenie piłki slalomem między tyczkami,

3 - strzał do bramki z biegu.

Kryteria poprawności wykonania elementu (max ilość punktów do uzyskania) :

1 - prawidłowe uderzenie i przyjęcie piłki wewnętrznym podbiciem, celność - 2 pkt

2 - właściwe tempo poruszania się między pachołkami, panowanie nad  piłką - 2 pkt

3 - prawidłowy, wykonany w tempie strzał do bramki prostym  lub wewnętrznym podbiciem stopy, celność strzału - 4 pkt

Kryteria ocen: 8 pkt:  bdb, 7 pkt: plus db, 6 pkt: db, 5 pkt: plus dst, 4 pkt: dst, 3 pkt i mniej: ndst

VI. Wymagania obowiązujące na module – trening siłowy 1) W zakresie umiejętności technicznych student przystępuje do zaliczenia pięciu ćwiczeń na wolnych ciężarach. Za poszczególne zadania techniczne otrzymuje od 0-3 punktów, gdzie: 0 – brak podstawowych umiejętności wykonania zadania 1 – wykonuje zadanie z dużymi błędami 2- wykonuje zadanie z niewielkimi błędami 3- wykonuje zadanie techniczne bezbłędnie

Ocenianie elementy:

1.  Wyciskanie – ławka pozioma.

2.  „Modlitewnik – biceps”.

3.  Hantle – „triceps”.

4.  „Wiosłowanie ze sztangą”.

5.  Hantle – „barki”.

O zaliczeniu decyduje suma punktów:

5-6 dostateczny

7-8 dostateczny plus

9-10 dobry

11-12 dobry plus

13-15 bardzo dobry

2) W zakresie obecności student powinien uczestniczyć czynnie w 80% zajęć a w 20% może uczestniczyć biernie. Dopuszcza się jedną nieobecność losową.

VII. Wymagania obowiązujące na modułach - fittness

1) Praca  zaliczeniowa – wybrana forma fitness w formie prezentacji multimedialnej (0 – 5 pkt, elementy oceniane: krótki informacyjny temat; treść pracy nawiązująca do tematu; nowatorska tematyka; spójny, logiczny, sformatowany tekst; oddanie pracy w terminie)

Zaangażowanie studenta na zajęciach (0 – 5 pkt, elementy oceniane: punktualność, aktywne uczestnictwo)

Punktacja (suma punktów):

4 pkt dst

5 pkt dst+

6 pkt db

7-8 pkt db+

9-10 pkt bdb

2) Dopuszcza się 1 nieobecność losową.

VIII. Wymagania obowiązujące na module – Nordic Walking 

1) W zakresie umiejętności technicznych student przystępuje do zaliczenia pięciu zadań. Za poszczególne zadania otrzymuje od 0-3 punktów, gdzie:

0 - brak podstawowych umiejętności wykonania zadania,

1 - wykonuje zadanie z dużymi błędami,

2 - wykonuje zadanie z niewielkimi błędami,

3 - wykonuje zadanie techniczne bezbłędnie.

Oceniane elementy:

1.  Krok klasyczny.

2.  Krok fitness.

3.  Krok /1.

4.  Rozgrzewka – znajomość 5 ćwiczeń.

5.  Znajomość zasad doboru sprzętu.

O zaliczeniu decyduje suma punktów:

5-6 dostateczny

7-8 dostateczny plus

9-10 dobry

11-12 dobry plus

13-15 bardzo dobry

2) W zakresie obecności student powinien uczestniczyć czynnie w 80% zajęć a w 20% może uczestniczyć biernie. Dopuszcza się jedną nieobecność losową.


Forma weryfikacji osiągnięć studenta i warunki zaliczenia zajęć


Forma weryfikacji osiągnięć studenta

Zaliczenie

Warunki odbywania i zaliczenia zajęć oraz dopuszczenia do końcowego egzaminu (zaliczenia z oceną)

1. Obecności w zajęciach z wychowania fizycznego (w tym 80% udział aktywny, tzn. z

podejmowaniem aktywności fizycznej).

2. Przystąpienie i zaliczenie sprawdzianów umiejętności na modułach gdzie sprawdziany są

planowane.

3. Przygotowanie prac lub konspektów na modułach gdzie takie są wymagane.

4. Przesłanie karty modułu lub poświadczenie o udziale w zajęciach sportowych zgodnie z

Regulaminem ZWFiS.


Wykaz zalecanego piśmiennictwa


Wykaz literatury podstawowej

Lp.Pozycja
1.Wołyniec J. (red.) Przepisy gier sportowych w zakresie podstawowym, Wydawnictwo BK, Wrocław, 2006
2.Wróblewski F. Siatkówka, Wydawnictwo Dragon, Bielsko-Biała, 2016
3. Kałużny K. Unihokej. Zabawy i gry ruchowe, AWF Wrocław, 2010
4. Schwanbeck K. Nordic walking. I o to chodzi!, Wydawnictwo Helion, Gliwice, 2013
5. Newell N., Cross D., Bernabei T., Cowcher P. Pływanie. Profesjonalnie o sporcie, Wydawnictwo Muza, Warszawa, 2012
6.Fasulo D. J. Wspinaczka. Asekuracja i autoratownictwo, Eremis, Warszawa, 2004
7.Unger E. Trening siłowy, Wydawnictwo Marszałek & Marszałek, Wrocław 2002
8.Krause J. Basketball Skills and Drills, Human Kinetics, CHampaign, 2018

Wykaz literatury uzupełniającej

Lp.Pozycja
1. Woynarowska B. (red.) Edukacja zdrowotna. Podstawy teoretyczne, metodyka, praktyka, PWN Warszawa 2017
2. Lawton J. Complete Guide to Primary Swimming, Human Kinetics, 2013

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

Nie dotyczy