poniedziałek, 15 kwietnia 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

PPUZ w Nowym Targu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 4

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowy Targu


Informacje ogólne


Nazwa zajęć

Moduł fakultatywny VI: Hydraulika

Kod zajęć

GP-1-2,12b,19-20

Status zajęć

Do wyboru

Wydział / Instytut

Instytut Techniczny

Kierunek studiów

gospodarka przestrzenna

Moduł specjalizacyjny

geoinformatyka, gospodarka nieruchomościami i infrastrukturą budowlaną

Specjalizacja

-----


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 10.0 20.0 2.0
Suma 10.0 20.0 2.0


Poziom studiów

studia pierwszego stopnia

Profil

Praktyczny

Osoba odpowiedzialna za program zajęć

dr hab. Karol Plesiński

Wymagania (Kompetencje wstępne)

Wiedza i umiejętności z fizyki, matematyki

Założenia i cele zajęć

Celem zajęć jest zapoznanie Studentów z regułami ruchu wody w przewodach zamkniętych i korytach otwartych.

Prowadzący zajęcia

dr hab. Karol Plesiński

Egzaminator/ Zaliczający

dr hab. Karol Plesiński


Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS


Nakład pracy studenta niezbędny do uzyskania efektów uczenia się Obciążenie studenta
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i studentów, w tym: godz.:
35.0
godz.:
0.0
Udział w wykładach (godz.) 10 0
Udział w: ćwiczenia (godz.) 20 0
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 3 0
Udział w egzaminie (godz.) 2 0
Obciążenie studenta związane z jego indywidualną pracą związaną z zajęciami organizowanymi przez uczelnię, w tym: godz.:
15.0
godz.:
0.0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 0 0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do: ćwiczenia (godz.) 5 0
Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 5 0
Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 5 0
Suma
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia oraz związane z jego indywidualną pracą związaną z tymi zajęciami)
godz.:
50.0
ECTS:
2.0
godz.:
0.0
ECTS:
0
Obciążenie studenta w ramach zajęć kształtujących umiejętności praktyczne godz.:
50
ECTS:
2
godz.:
0
ECTS:
0


Efekty uczenia się


Efekty uczenia się

Odniesienia
do kierunkowych efektów
uczenia się

Odniesienia
do charakterystyk
drugiego stopnia
efektów uczenia
się Polskich
Ram
Kwalifikacji

Sposób
weryfikacji
efektów
uczenia się

Wiedza: student zna i rozumie

W1

Student zna właściwości wody, formułuje ogólne prawa opisujące stan cieczy w spoczynku i siły w niej występujące (hydrostatyki) oraz prawa ruchu wody pod wpływem działania sił zewnętrznych i wewnętrznych (hydrodynamika).

GP_W02

P6S_WG, P6S_WG_inż

test standaryzowany, (W)

W2

Student posiada informacje o przepływie cieczy w przewodach zamkniętych i korytach otwartych w warunkach ustalonych i nieustalonych. Tłumaczy metody obliczeniowe do określenia warunków wypływu przez otwory i przepływu przez przelewy.

GP_W02

P6S_WG, P6S_WG_inż

Umiejętności: student potrafi

U1

Student potrafi obliczyć rozkład ciśnienia w cieczy, parcia na powierzchnie płaskie i zakrzywione.

GP_U02

P6S_UW_02, P6S_UW_inż01 , P6S_UW_inż02

test umiejętności wykonania zadania, (U)

U2

Student potrafi obliczyć parametry przepływu wody oraz opory ruchu w przewodach zamkniętych i korytach otwartych.

GP_U02

P6S_UW_02, P6S_UW_inż01 , P6S_UW_inż02

Kompetencje społeczne: student jest gotów do

K1

Student aktywnie uczestniczy w pomiarach terenowych.

GP_K02

P6S_KO_01, P6S_KR

obserwacja zachowania studenta podczas zajęć; (K)

K2

Student jest zdolny do podejmowania prostych zadań z zakresu hydromechaniki.

GP_K01

P6S_KK_01, P6S_KK_02

Formy i metody kształcenia

Ćwiczenia na sali komputerowej + Zajęcia terenowe


Treści programowe


Wykłady

1. Hydrostatyka

2. Hydrodynamika

Ćwiczenia
ćwiczenia laboratoryjne,
zajęcia terenowe

1. Hydrostatyka:

- ciśnienie, parcie oraz wypór hydrostatyczny

2. Hydrodynamika:

- przepływ cieczy rzeczywistej w korytach otwartych i w przewodach zamkniętych


Kryteria oceny osiągniętych efektów uczenia się


Kryteria oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta

Procent poprawnych odpowiedzi:

51-60% dst;

61-70% +dst;

71-80% db;

81-90% +db;

91-100% bdb


Forma weryfikacji osiągnięć studenta i warunki zaliczenia zajęć


Forma weryfikacji osiągnięć studenta

Egzamin

Warunki odbywania i zaliczenia zajęć oraz dopuszczenia do końcowego egzaminu (zaliczenia z oceną)

Kolokwium


Wykaz zalecanego piśmiennictwa


Wykaz literatury podstawowej

Lp.Pozycja
1Mitosek Marek, Mechanika płynów w inżynierii i ochronie środowiska, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2007

Wykaz literatury uzupełniającej

Lp.Pozycja
1Książka Radecki-Pawlik Artur, Hydromorfologia rzek i potoków górskich, Wydawnictwo UR, Kraków 2014

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

Brak