poniedziałek, 15 kwietnia 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

PPUZ w Nowym Targu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 4

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowy Targu


Informacje ogólne


Nazwa zajęć

Moduł fakultatywny VI: Hydrologia

Kod zajęć

GP-1-2,12a,1-20

Status zajęć

Do wyboru

Wydział / Instytut

Instytut Techniczny

Kierunek studiów

gospodarka przestrzenna

Moduł specjalizacyjny

-----

Specjalizacja

-----


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 10.0 20.0 2.0
Suma 10.0 20.0 2.0


Poziom studiów

studia pierwszego stopnia

Profil

Praktyczny

Osoba odpowiedzialna za program zajęć

dr hab. Karol Plesiński

Wymagania (Kompetencje wstępne)

Przygotowanie z przedmiotów: matematyka, fizyka, geografia fizyczna.

Założenia i cele zajęć

Zapoznać studenta i nauczyć wykorzystania procesów hydrologicznych w gospodarce przestrzennej. Powyższe wykonać zgodnie z wymaganiami Ramowej Dyrektywy Wodnej UE.

Prowadzący zajęcia

dr hab. Karol Plesiński

Egzaminator/ Zaliczający

dr hab. Karol Plesiński


Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS


Nakład pracy studenta niezbędny do uzyskania efektów uczenia się Obciążenie studenta
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i studentów, w tym: godz.:
35.0
godz.:
0.0
Udział w wykładach (godz.) 10 0
Udział w: ćwiczenia (godz.) 20 0
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 3 0
Udział w egzaminie (godz.) 2 0
Obciążenie studenta związane z jego indywidualną pracą związaną z zajęciami organizowanymi przez uczelnię, w tym: godz.:
15.0
godz.:
0.0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 0 0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do: ćwiczenia (godz.) 5 0
Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 5 0
Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 5 0
Suma
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia oraz związane z jego indywidualną pracą związaną z tymi zajęciami)
godz.:
50.0
ECTS:
2.0
godz.:
0.0
ECTS:
0
Obciążenie studenta w ramach zajęć kształtujących umiejętności praktyczne godz.:
50
ECTS:
2
godz.:
0
ECTS:
0


Efekty uczenia się


Efekty uczenia się

Odniesienia
do kierunkowych efektów
uczenia się

Odniesienia
do charakterystyk
drugiego stopnia
efektów uczenia
się Polskich
Ram
Kwalifikacji

Sposób
weryfikacji
efektów
uczenia się

Wiedza: student zna i rozumie

W1

Znajomość procesów hydrologicznych oraz ich znaczenia w Ramowej Dyrektywie Wodnej UE.

GP_W13

P6S_WG, P6S_WK_02, P6S_WG_inż

odpowiedź, (W)

W2

Obliczenia przepływów i ich wykorzystanie w planowaniu przestrzennym.

GP_W05

P6S_WG, P6S_WG_inż

Umiejętności: student potrafi

U1

Umiejętność przeprowadzenia podstawowych analiz hydrologicznych.

GP_U10

P6S_UW_01, P6S_UW_inż01

bezpośrednia ocena wykonania zadania (np. ocena projektu, ocena sprawozdania, dokumentowania danych, realizacji zajęć) (U)

U2

Umiejętność obliczeń przepływów brzegowych i korytotwórczych.

GP_U14

P6S_UK_01, P6S_UK_02, P6S_UW_inż03

Kompetencje społeczne: student jest gotów do

K1

Praca w zespołach interdyscyplinarnych.

GP_K02

P6S_KO_01, P6S_KR

ocena wypowiedzi (treści i sposobu jej przedstawiania;) (K)

K2

Praca ekspercka.

GP_K03

P6S_KK_01, P6S_KO_01, P6S_KO_02, P6S_KO_03

Formy i metody kształcenia

Ćwiczenia projektowe z wykorzystaniem komputerów + zajęcia terenowe.


Treści programowe


Wykłady

1. Procesy hydrologiczne
2. Hydrologia w inżynierii rzecznej i budownictwie wodnym
3. Podstawowe obliczenia hydrologiczne
4. Przepływy brzegowe i korytotwórcze
5. Ochrona przeciwpowodziowa a Ramowa Dyrektywy UERamowych Dyrektyw UE

Ćwiczenia
ćwiczenia projektowe,
zajęcia terenowe

Wykonanie analizy wybranych procesów hydrologicznych


Kryteria oceny osiągniętych efektów uczenia się


Kryteria oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta

Odsetek poprawnnych odpowiedzi:

51-60% dst;

61-70% +dst;

71-80% db;

81-90% +db;

91-100% bdb


Forma weryfikacji osiągnięć studenta i warunki zaliczenia zajęć


Forma weryfikacji osiągnięć studenta

Egzamin

Warunki odbywania i zaliczenia zajęć oraz dopuszczenia do końcowego egzaminu (zaliczenia z oceną)

Zaliczenie pisemne.


Wykaz zalecanego piśmiennictwa


Wykaz literatury podstawowej

Lp.Pozycja
1Radecki-Pawlik Artur, Hydromorfologia rzek i potoków górskich, Wydawnictwo UR, Kraków 2014
2Bajkiewicz-Grabowska Elżbieta, Hydrologia ogólna, PWN, Warszawa 2008

Wykaz literatury uzupełniającej

Lp.Pozycja
1Byczkowski Andrzej, Hydrologia, T. 2, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 1999

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

Brak