wtorek, 28 listopada 2023 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

PPUZ w Nowym Targu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 4

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowy Targu


Informacje ogólne


Nazwa zajęć

Moduł fakultatywny V:Gruntoznawstwo

Kod zajęć

GP-1-2,11b,19-20

Status zajęć

Do wyboru

Wydział / Instytut

Instytut Techniczny

Kierunek studiów

gospodarka przestrzenna

Moduł specjalizacyjny

-----

Specjalizacja

-----


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 15.0 0 1.0
Suma 15.0 0 1.0


Poziom studiów

studia pierwszego stopnia

Profil

Praktyczny

Osoba odpowiedzialna za program zajęć

dr Krzysztof Miraj

Wymagania (Kompetencje wstępne)

 Ogólna wiedza o środowisku przyrodniczym z zakresu geografii fizycznej

Założenia i cele zajęć

Celem przedmiotu jest zapoznanie uczestników z właściwościami gruntów budowlanych. Wiedza ta jest niezbędna przy projektowaniu, wykonywaniu i dokumentowaniu badań geologiczno-inżynierskich i geotechnicznych, wykonywanych w celu posadawiania obiektów budowlanych, analiz stateczności zboczy, opracowywania planów zagospodarowania przestrzennego. Zdobyte informacje są przydatne do doradztwa w zakresie gospodarką gruntami i nieruchomościami, ustalania lokalizacji inwestycji. Dodatkowo uczestnik zdobywa praktyczne umiejętności przeprowadzania podstawowych oznaczeń parametrów fizyko-mechanicznych gruntów.

Prowadzący zajęcia

dr inż. Robert Kaczmarczyk

Egzaminator/ Zaliczający

dr inż. Robert Kaczmarczyk


Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS


Nakład pracy studenta niezbędny do uzyskania efektów uczenia się Obciążenie studenta
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i studentów, w tym: godz.:
16.0
godz.:
0.0
Udział w wykładach (godz.) 15 0
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 0 0
Udział w egzaminie (godz.) 1 0
Obciążenie studenta związane z jego indywidualną pracą związaną z zajęciami organizowanymi przez uczelnię, w tym: godz.:
9.0
godz.:
0.0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 4 0
Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 5 0
Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 0 0
Suma
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia oraz związane z jego indywidualną pracą związaną z tymi zajęciami)
godz.:
25.0
ECTS:
1.0
godz.:
0.0
ECTS:
0
Obciążenie studenta w ramach zajęć kształtujących umiejętności praktyczne godz.:
0
ECTS:
0
godz.:
0
ECTS:
0


Efekty uczenia się


Efekty uczenia się

Odniesienia
do kierunkowych efektów
uczenia się

Odniesienia
do charakterystyk
drugiego stopnia
efektów uczenia
się Polskich
Ram
Kwalifikacji

Sposób
weryfikacji
efektów
uczenia się

Wiedza: student zna i rozumie

W1

Student ma podstawową wiedzę w zakresie zjawisk mających wpływ na powstawanie gruntów

GP_W02

P6S_WG_inż, P6S_WG

egzamin pisemny (W)

W2

Student ma wiedzę na temat właściwości fizyko-mechanicznych gruntów

GP_W07

P6S_WG_inż, P6S_WG

W3

Student zna podstawową aparaturę pomiarową wykorzystywaną do oceny parametrów fizyko-mechanicznych gruntów oraz poboru próbek gruntu

GP_W05

P6S_WG_inż, P6S_WG

Umiejętności: student potrafi

U1

Student potrafi przeprowadzić i analizy oznaczeń parametrów fizyko-mechanicznych gruntów

GP_U10

P6S_UW_inż01 , P6S_UW_01

dyskusja, egzamin pisemny

U2

Student potrafi pozyskiwać informacje z literatury, aktów prawnych, Internetu w zakresie badań gruntów; potrafi wyciągać podstawowe wnioski, formułować i uzasadniać proste opinie

GP_U04, GP_U18

P6S_UW_inż05 , P6S_UW_01, P6S_UK_01, P6S_UK_03, P6S_UU

Kompetencje społeczne: student jest gotów do

K1

Student rozumie skutki działalności inżynierskiej na środowisko naturalne oraz ma świadomość odpowiedzialności za skutki działań i decyzji w tym zakresie

GP_K10

P6S_KK_01, P6S_KR

obserwacja zachowania studenta podczas zajęć; (K)

K2

Student potrafi współdziałać i pracować w zespole, przyjmując w nim różne role

GP_K02

P6S_KO_01, P6S_KR

Formy i metody kształcenia

wykład informacyjny i problemowy, prezentacje multimedialne


Treści programowe


Wykłady

Podstawowe pojęcia. Klasyfikacje gruntów –analiza makroskopowa Oznaczanie składu granulometrycznego gruntów sypkich i spoistych – analiza sitowa i areometryczna. Oznaczanie gęstości gruntów drobnoziarnistych. Oznaczanie gęstości właściwej. Oznaczanie parametrów pochodnych – porowatość, wskaźnik porowatości, Oznaczanie wilgotności i granic Atterberga. Oznaczanie stopnia zagęszczenia gruntów niespoistych. Oznaczanie pęcznienia. Właściwości mechaniczne gruntów. Zakres badań geologiczno inżynierskich dla potrzeb posadawiania obiektów budowlanych. Znaczenie gruntoznawstwa w gospodarce przestrzennej.

Ćwiczenia
ćwiczenia
-----

Kryteria oceny osiągniętych efektów uczenia się


Kryteria oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta

poniżej 50% niedostateczny;

50-59% dostateczny; 

60-69% dostateczny plus; 

70-79% dobry; 

80-89% dobry plus; 

90-100% bardzo dobry;


Forma weryfikacji osiągnięć studenta i warunki zaliczenia zajęć


Forma weryfikacji osiągnięć studenta

Egzamin

Warunki odbywania i zaliczenia zajęć oraz dopuszczenia do końcowego egzaminu (zaliczenia z oceną)

egzamin pisemny


Wykaz zalecanego piśmiennictwa


Wykaz literatury podstawowej

Lp.Pozycja
1Grabowska –Olszewska B. 1990. Badania gruntów spoistych, WG, Warszawa.
2Myślińska E. 1996. Leksykon gruntoznawstwa. PIG, Warszawa.

Wykaz literatury uzupełniającej

Lp.Pozycja
1Myślińska E. 1992 lub wznowienia. Laboratoryjne badania gruntów, WN PWN, Warszawa.
2Wiłun Z. 2001, 2005. Zarys geotechniki, WKiŁ, Warszawa.
3Polskie Normy – PN-B-04481:1988, PN EN/ISO 14688-1,2:2006
4Specyfikacje Techniczne PKN-CEN ISO/TS 17892-1, ..., 12:2009
5Instrukcje ITB 428/2007 – Komentarz do nowych norm klasyfikacji gruntów, Warszawa
6Cernica J.N.. 1995. Geotechnical Engineering: Soil Mechanics. J. Wiley & Sons Inc., USA
7Das B.M. Introduction of Geotechnical Engineering. Thomson, USA
8Lancellota R. 2008. Geotechnical Engineering. Taylor $ Francis, London and New York
9Mitchell J.K., Soga K. 2005. Fundamentals of soil behavior, J. Wiley & Sons Inc., USA

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

-