wtorek, 28 listopada 2023 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

PPUZ w Nowym Targu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 4

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowy Targu


Informacje ogólne


Nazwa zajęć

Moduł fakultatywny V: Gleboznawstwo

Kod zajęć

GP-1-2,11a,19-20

Status zajęć

Do wyboru

Wydział / Instytut

Instytut Techniczny

Kierunek studiów

gospodarka przestrzenna

Moduł specjalizacyjny

-----

Specjalizacja

-----


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 15.0 0 1.0
Suma 15.0 0 1.0


Poziom studiów

studia pierwszego stopnia

Profil

Praktyczny

Osoba odpowiedzialna za program zajęć

dr Krzysztof Miraj

Wymagania (Kompetencje wstępne)

Wiedza z geografii fizycznej na poziomie szkoły średniej

Założenia i cele zajęć

Nabycie odpowiedniego zasobu wiedzy na temat gleby – rozumienie zachodzących w niej procesów i umiejętność określania ich modyfikacji pod wpływem różnych czynników zewnętrznych. Nabycie umiejętności praktycznego określenia podstawowych właściwości gleby i przeprowadzenia wstępnej jej charakterystyki

Prowadzący zajęcia

dr Krzysztof Miraj

Egzaminator/ Zaliczający

dr Krzysztof Miraj


Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS


Nakład pracy studenta niezbędny do uzyskania efektów uczenia się Obciążenie studenta
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i studentów, w tym: godz.:
16.0
godz.:
0.0
Udział w wykładach (godz.) 15 0
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 0 0
Udział w egzaminie (godz.) 1 0
Obciążenie studenta związane z jego indywidualną pracą związaną z zajęciami organizowanymi przez uczelnię, w tym: godz.:
9.0
godz.:
0.0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 1 0
Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 8 0
Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 0 0
Suma
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia oraz związane z jego indywidualną pracą związaną z tymi zajęciami)
godz.:
25.0
ECTS:
1.0
godz.:
0.0
ECTS:
0
Obciążenie studenta w ramach zajęć kształtujących umiejętności praktyczne godz.:
0
ECTS:
0
godz.:
0
ECTS:
0


Efekty uczenia się


Efekty uczenia się

Odniesienia
do kierunkowych efektów
uczenia się

Odniesienia
do charakterystyk
drugiego stopnia
efektów uczenia
się Polskich
Ram
Kwalifikacji

Sposób
weryfikacji
efektów
uczenia się

Wiedza: student zna i rozumie

W1

ma podstawową wiedzę obejmującą zagadnienia z zakresu gleboznawstwa

GP_W03

P6S_WG_inż, P6S_WG, P6S_WK_02, P6S_WK_03

test standaryzowany, (W)

W2

zna i rozumie podstawowe metody prowadzenia badań laboratoryjnych i terenowych gleb

GP_W07

P6S_WG_inż, P6S_WG

Umiejętności: student potrafi

U1

potrafi opisać profil glebowy.

GP_U05

P6S_UW_inż01 , P6S_UW_inż04 , P6S_UW_01, P6S_UK_03

test umiejętności wykonania zadania, (U)

U2

potrafi poszerzać wiedzę pozyskując informacje z literatury oraz źródeł elektronicznych

GP_U04

P6S_UW_01, P6S_UK_03, P6S_UU

Kompetencje społeczne: student jest gotów do

K1

ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje. Umiejętności te umie wykorzystać w praktyce

GP_K10

P6S_KK_01, P6S_KR

ocena wypowiedzi (treści i sposobu jej przedstawiania;) (K), obserwacja zachowania studenta podczas zajęć; (K)

Formy i metody kształcenia

wykład informacyjny, wykład problemowy, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, zajęcia terenowe (odkrywka glebowa)


Treści programowe


Wykłady

Rola gleby w środowisku przyrodniczym. Powstawanie i kształtowanie się gleb, czynniki i procesy glebotwórcze. Skały macierzyste gleb i ich wartość glebotwórcza. Morfologia gleb – budowa profilu glebowego, poziomy genetyczne i ich charakterystyka. Trójfazowy układ gleb. Postacie wody w glebie, chemizm roztworu glebowego. Skład powietrza glebowego. Właściwości fizyczne i chemiczne gleb. Gleba jako środowisko biologiczne. Materia organiczna gleb; skład i podział. Organizmy glebowe. Zasobność, żyzność i urodzajność gleb. Klasyfikacja użytkowa, bonitacyjna i siedliskowa. Systematyka gleb Polski. Degradacja gleb (geomechaniczna, hydrologiczna, chemiczna i biologiczna), główne formy degradacji. Odporność na degradację. Przekroje glebowe charakterystycznych typów gleb stref klimatyczno-roślinnych kontynentu europejskiego

Ćwiczenia
ćwiczenia

nie dotyczy


Kryteria oceny osiągniętych efektów uczenia się


Kryteria oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta

poniżej 50% niedostateczny;

50-59% dostateczny; 

60-69% dostateczny plus; 

70-79% dobry; 

80-89% dobry plus; 

90-100% bardzo dobry;


Forma weryfikacji osiągnięć studenta i warunki zaliczenia zajęć


Forma weryfikacji osiągnięć studenta

Bez klasyfikacji

Warunki odbywania i zaliczenia zajęć oraz dopuszczenia do końcowego egzaminu (zaliczenia z oceną)

Egzamin pisemny


Wykaz zalecanego piśmiennictwa


Wykaz literatury podstawowej

Lp.Pozycja
1Mocek A., (red), 2015: Gleboznawstwo.Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN
2Hillel D., 2012: Gleba w środowisku. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN

Wykaz literatury uzupełniającej

Lp.Pozycja
1PTG., 2011. Systematyka gleb polski. Roczniki gleboznawcze, PWN Warszawa.
2PTG., 1989. Systematyka gleb polski. Roczniki gleboznawcze, PWN Warszawa.
3Polskie Towarzystwo Gleboznawcze, http://www.ptg.sggw.pl/
4European Soil Portal, http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/
5Natural Resources Conservation Service United States Department of Agriculture, http://www.nrcs.usda.gov/

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

nie dotyczy