poniedziałek, 15 kwietnia 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

PPUZ w Nowym Targu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 4

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowy Targu


Informacje ogólne


Nazwa zajęć

Moduł fakultatywnyIV: Geomorfologia

Kod zajęć

GP-1-2,10b,19-20

Status zajęć

Do wyboru

Wydział / Instytut

Instytut Techniczny

Kierunek studiów

gospodarka przestrzenna

Moduł specjalizacyjny

-----

Specjalizacja

-----


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 10.0 20.0 2.0
Suma 10.0 20.0 2.0


Poziom studiów

studia pierwszego stopnia

Profil

Praktyczny

Osoba odpowiedzialna za program zajęć

dr hab. Marek Doktor

Wymagania (Kompetencje wstępne)

Wiedza w zakresie fizyki, chemii i geologii na poziomie szkoły średniej

Założenia i cele zajęć

Kurs skupia się na genezie/ewolucji rzeźby powierzchni Ziemi i na fizycznych procesach odpowiedzialnych za jej powstanie i modyfikowanie

Prowadzący zajęcia

dr hab. Marek Doktor

Egzaminator/ Zaliczający

dr hab. Marek Doktor


Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS


Nakład pracy studenta niezbędny do uzyskania efektów uczenia się Obciążenie studenta
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i studentów, w tym: godz.:
32.0
godz.:
0.0
Udział w wykładach (godz.) 10 0
Udział w: ćwiczenia (godz.) 20 0
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 1 0
Udział w egzaminie (godz.) 1 0
Obciążenie studenta związane z jego indywidualną pracą związaną z zajęciami organizowanymi przez uczelnię, w tym: godz.:
20.0
godz.:
0.0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 4 0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do: ćwiczenia (godz.) 6 0
Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 6 0
Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 4 0
Suma
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia oraz związane z jego indywidualną pracą związaną z tymi zajęciami)
godz.:
52.0
ECTS:
2.0
godz.:
0.0
ECTS:
0
Obciążenie studenta w ramach zajęć kształtujących umiejętności praktyczne godz.:
20
ECTS:
1.2
godz.:
0
ECTS:
0


Efekty uczenia się


Efekty uczenia się

Odniesienia
do kierunkowych efektów
uczenia się

Odniesienia
do charakterystyk
drugiego stopnia
efektów uczenia
się Polskich
Ram
Kwalifikacji

Sposób
weryfikacji
efektów
uczenia się

Wiedza: student zna i rozumie

W1

Student ma podstawy wiedzy o ewolucji środowiska i uwarunkowaniach przyrodniczych, potrafi przedstawić wpływ działalności człowieka na przebieg procesów rzeźbotwórczych

GP_W03

P6S_WG, P6S_WK_02, P6S_WK_03, P6S_WG_inż

egzamin pisemny

Umiejętności: student potrafi

U1

Student potrafi rozpoznać formy rzeźby w terenie, na mapie topograficznej oraz potrafi opracować szkic geomorfologiczny

GP_U05

P6S_UW_01, P6S_UK_03, P6S_UW_inż01 , P6S_UW_inż04

bezpośrednia ocena wykonania zadania (np. ocena projektu, ocena sprawozdania, dokumentowania danych, realizacji zajęć) (U), egzamin pisemny

U2

Student ma umiejętność uzupełniania swojej wiedzy w zakresie geomorfologii

GP_U01

P6S_UW_01, P6S_UW_inż06

Kompetencje społeczne: student jest gotów do

K1

Student rozumie i ma świadomość naturalnych zmian w środowisku oraz społecznych i ekologicznych skutków antropopresji

GP_K10

P6S_KK_01, P6S_KR

ocena wypowiedzi (treści i sposobu jej przedstawiania;) (K)

Formy i metody kształcenia

Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnych wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.

Ćwiczenia: Treści prezentowane na ćwiczeniach są przekazywane w formie prezentacji multimedialnych wzbogaconych o ćwiczenia praktyczne oparte na materiałach pomocniczych, wzbogacone o prezentacje w terenie


Treści programowe


Wykłady

Geomorfologia jej zakres badań, podstawowe pojęcia i metody badań. Tektonika płyt i jej znaczenie dla rzeźby powierzchni Ziemi. Wietrzenie i denudacja. Ruchy masowe i ich znaczenie w kształtowaniu rzeźby. Ewolucja systemu fluwialnego oraz procesy i formy fluwialne.  Procesy glacjalne i rzeźba polodowcowa w obszarach górskich i nizinnych. Geologia a rzeźba. Antropopresja.

Ćwiczenia
ćwiczenia warsztatowe,
zajęcia terenowe

Niektóre formy rzeźby i sposoby ich graficznego ujmowania. Umiejętność czytania map topograficznych i sporządzanie profilu topograficznego. Formy rzeźby polodowcowej i ich obraz na mapach poziomicowych. Ewolucja dolin rzecznych i formy fluwialne. Rozpoznawanie form w terenie.


Kryteria oceny osiągniętych efektów uczenia się


Kryteria oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta

Ocena: dst zakładane efekty uczenia na poziomie 51-60%. Student opanował podstawowe  wiadomości z zakresu geomorfologii, jednak wykazuje nieusystematyzowanie wiedzy i jej niekompletność.

+dst  zakładane efekty uczenia  na poziomie 61-70%. Student opanował podstawową wiedzę w zakresie geomorfologii, zna podstawowe zagadnienia dotyczące geomorfologii.

db zakładane efekty uczenia na poziomie 71-80%. Student posiada wiedzę w zakresie geomorfologii. Potrafi zaprezentować posiadaną wiedzę. Rozumie złożoność problematyki przedmiotu.

+db zakładane efekty uczenia na poziomie 81-90%. Student posiada poszerzona wiedzę w zakresie geomorfologii. Rozumie znaczenie  i wykazuje zindywidualizowane podejście do zagadnień geomorfologicznych.

bdb zakładane efekty uczenia na poziomie 91-100%.  Student posiada szeroką wiedzę i wykazuje znajomość problematyki geomorfologicznej. Student wykorzystuje umiejętnie zaproponowane w trakcie zajęć narzędzia i metody pracy.Forma weryfikacji osiągnięć studenta i warunki zaliczenia zajęć


Forma weryfikacji osiągnięć studenta

zaliczenie z oceną i egzamin

Warunki odbywania i zaliczenia zajęć oraz dopuszczenia do końcowego egzaminu (zaliczenia z oceną)

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest pozytywne zaliczenie ćwiczeń.

Warunkiem uzyskania zaliczenia ćwiczeń jest: obecność na zajęciach i uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń. 


Wykaz zalecanego piśmiennictwa


Wykaz literatury podstawowej

Lp.Pozycja
1Klimaszewski, M., 1978. Geomorfologia. PWN, Warszawa.
2Migoń, P., 2006. Geomorfologia. Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa.
3Mojski, J.E., 2005. Ziemie polskie w czwartorzędzie. Zarys morfogenezy. PIG, Warszawa.

Wykaz literatury uzupełniającej

Lp.Pozycja
1Allen, P.A., 2000. Procesy kształtujące powierzchnię Ziemi. Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa.
2Andrew S. Goudie. 2004 Encyclopedia of Geomorphology. Routlege Taylor and Francis Group. London and New York

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

-----