poniedziałek, 15 kwietnia 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

PPUZ w Nowym Targu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 4

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowy Targu


Informacje ogólne


Nazwa zajęć

Moduł fakultatywny IV: Geologia

Kod zajęć

GP-1-2,10a,19-20

Status zajęć

Do wyboru

Wydział / Instytut

Instytut Techniczny

Kierunek studiów

gospodarka przestrzenna

Moduł specjalizacyjny

-----

Specjalizacja

-----


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 10.0 20.0 2.0
Suma 10.0 20.0 2.0


Poziom studiów

studia pierwszego stopnia

Profil

Praktyczny

Osoba odpowiedzialna za program zajęć

dr hab. Marek Doktor

Wymagania (Kompetencje wstępne)

Wiedza z zakresu geologii na poziomie szkoły średniej

Założenia i cele zajęć

Student zapoznaje się z parametrami i budową Ziemi. Poznaje procesy  geologiczne endogeniczne i egzogeniczne z uwzględnieniem ich przebiegu, efektów czyli skał i osadów oraz form geomorfologicznych

Prowadzący zajęcia

dr hab. Marek Doktor

Egzaminator/ Zaliczający

dr hab. Marek Doktor


Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS


Nakład pracy studenta niezbędny do uzyskania efektów uczenia się Obciążenie studenta
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i studentów, w tym: godz.:
32.0
godz.:
0.0
Udział w wykładach (godz.) 10 0
Udział w: ćwiczenia (godz.) 20 0
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 1 0
Udział w egzaminie (godz.) 1 0
Obciążenie studenta związane z jego indywidualną pracą związaną z zajęciami organizowanymi przez uczelnię, w tym: godz.:
20.0
godz.:
0.0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 4 0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do: ćwiczenia (godz.) 6 0
Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 6 0
Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 4 0
Suma
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia oraz związane z jego indywidualną pracą związaną z tymi zajęciami)
godz.:
52.0
ECTS:
2.0
godz.:
0.0
ECTS:
0
Obciążenie studenta w ramach zajęć kształtujących umiejętności praktyczne godz.:
20
ECTS:
1.2
godz.:
0
ECTS:
0


Efekty uczenia się


Efekty uczenia się

Odniesienia
do kierunkowych efektów
uczenia się

Odniesienia
do charakterystyk
drugiego stopnia
efektów uczenia
się Polskich
Ram
Kwalifikacji

Sposób
weryfikacji
efektów
uczenia się

Wiedza: student zna i rozumie

W1

Ma wiedzę dotycząca budowy Ziemi, w tym szczególną wiedzę w zakresie budowy litosfery

GP_W03

P6S_WG, P6S_WK_02, P6S_WK_03, P6S_WG_inż

egzamin pisemny

W2

Zna i rozumie wzajemne powiązania akumulacyjno-erozyjnych procesów geologicznych. Zna i rozumie uwarunkowania, genezę, formy oraz mechanizmy procesów endogenicznych i egzogenicznych Ziemi

GP_W03

P6S_WG, P6S_WK_02, P6S_WK_03, P6S_WG_inż

Umiejętności: student potrafi

U1

Potrafi rozpoznać i scharakteryzować podstawowe typy skał oraz powiązać je z procesami geologicznymi

GP_U05

P6S_UW_01, P6S_UK_03, P6S_UW_inż01 , P6S_UW_inż04

bezpośrednia ocena wykonania zadania (np. ocena projektu, ocena sprawozdania, dokumentowania danych, realizacji zajęć) (U), egzamin pisemny

U2

Umie posługiwać się fachową terminologią geologiczną oraz wyjaśnić mechanizmy i efekty procesów geologicznych

GP_U01

P6S_UW_01, P6S_UW_inż06

Kompetencje społeczne: student jest gotów do

K1

Student rozumie i ma świadomość procesów geologicznych i zmian w środowisku oraz ekologicznych skutków

GP_K10

P6S_KK_01, P6S_KR

ocena wypowiedzi (treści i sposobu jej przedstawiania;) (K)

Formy i metody kształcenia

Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnych wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.

Ćwiczenia: Treści prezentowane na ćwiczeniach są przekazywane w formie prezentacji multimedialnych wzbogaconych o ćwiczenia praktyczne oparte na materiałach pomocniczych, wzbogacone o prezentacje w terenie


Treści programowe


Wykłady

Wprowadzenie do geologii. Pozycja Ziemi we Wszechświecie i Układzie Słonecznym. Budowa wnętrza Ziemi. Teoria tektoniki płyt litosferycznych. Plutonizm i magmatyzm. Trzęsienia Ziemi. Górotwórczość i epejrogeneza. Budowa i procesy w sedymentosferze. Działalność geologiczna wód w formie stałej i płynnej. Procesy i formy fluwialne. Hydrosfera. Wietrzenie diageneza powierzchniowe ruchy masowe. Cykle geologiczne i obiegu pierwiastków. Wybrane elementy budowy geologicznej Podhala

Ćwiczenia
ćwiczenia warsztatowe,
zajęcia terenowe

Minerały i skały. Skały magmowe, osadowe, metamorficzne. Cechy diagnostyczne i rozpoznawanie. Struktury sedymentacyjne i tekstury. Tabela stratygraficzna


Kryteria oceny osiągniętych efektów uczenia się


Kryteria oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta

Ocena: dst zakładane efekty uczenia na poziomie 51-60%. Student opanował podstawowe  wiadomości z zakresu geologii, jednak wykazuje nieusystematyzowanie wiedzy i jej niekompletność.

+dst  zakładane efekty uczenia  na poziomie 61-70%. Student opanował podstawową wiedzę w zakresie geologii, zna podstawowe zagadnienia dotyczące geologii.

db zakładane efekty uczenia na poziomie 71-80%. Student posiada wiedzę w zakresie geologii. Potrafi zaprezentować posiadaną wiedzę. Rozumie złożoność problematyki przedmiotu.

+db zakładane efekty uczenia na poziomie 81-90%. Student posiada poszerzona wiedzę w zakresie geomorfologii. Rozumie znaczenie  i wykazuje zindywidualizowane podejście do zagadnień geologicznych.

bdb zakładane efekty uczenia na poziomie 91-100%.  Student posiada szeroką wiedzę i wykazuje znajomość problematyki geologicznej. Student wykorzystuje umiejętnie zaproponowane w trakcie zajęć narzędzia i metody pracy.


Forma weryfikacji osiągnięć studenta i warunki zaliczenia zajęć


Forma weryfikacji osiągnięć studenta

zaliczenie z oceną i egzamin

Warunki odbywania i zaliczenia zajęć oraz dopuszczenia do końcowego egzaminu (zaliczenia z oceną)

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest pozytywne zaliczenie ćwiczeń.

Warunkiem uzyskania zaliczenia ćwiczeń jest: obecność na zajęciach i uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń. 


Wykaz zalecanego piśmiennictwa


Wykaz literatury podstawowej

Lp.Pozycja
1Książkiewicz M., 1979 i poźniejsze. Geologia dynamiczna. Wydawnictwo Geologiczne, Warszawa.
2Mizerski Włodzimierz, 2006. Geologia dynamiczna. Wydawnictwo Naukowe PWN

Wykaz literatury uzupełniającej

Lp.Pozycja
1Jaroszewski W., Marks L., Radomski A. 1985. Słownik geologii dynamicznej. Wydawnictwo Geologiczne, Warszawa.
2Stanley S.M., 2002. Historia Ziemi. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

-----