poniedziałek, 15 kwietnia 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

PPUZ w Nowym Targu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 4

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowy Targu


Informacje ogólne


Nazwa zajęć

Moduł fakultatywny III: Geometria wykreślna

Kod zajęć

GP-1-2,9a,19-20

Status zajęć

Do wyboru

Wydział / Instytut

Instytut Techniczny

Kierunek studiów

gospodarka przestrzenna

Moduł specjalizacyjny

-----

Specjalizacja

-----


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 20.0 20.0 3.0
Suma 20.0 20.0 3.0


Poziom studiów

studia pierwszego stopnia

Profil

Praktyczny

Osoba odpowiedzialna za program zajęć

dr Jolanta Brandys

Wymagania (Kompetencje wstępne)

Podstawowe wiadomości z geometrii płaszczyzny (planimetria) oraz z geometrii przestrzeni (stereometria)

Założenia i cele zajęć

C1 – Poznanie i opanowanie metod inżynierskich zapisu utworów przestrzennych na płaszczyźnie rysunku oraz restytucji (odczytu) przestrzeni trójwymiarowej na podstawie jej dwuwymiarowego zapisu na płaszczyźnie
C2 – Pogłębienie znajomości geometrii przestrzeni, poznanie teorii i konstrukcji przydatnych w graficznym modelowaniu przestrzeni
C3 – Rozwijanie wyobraźni przestrzennej

Prowadzący zajęcia

dr Jolanta Brandys

Egzaminator/ Zaliczający

dr Jolanta Brandys


Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS


Nakład pracy studenta niezbędny do uzyskania efektów uczenia się Obciążenie studenta
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i studentów, w tym: godz.:
40.0
godz.:
0.0
Udział w wykładach (godz.) 20 0
Udział w: ćwiczenia (godz.) 20 0
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 0 0
Udział w egzaminie (godz.) 0 0
Obciążenie studenta związane z jego indywidualną pracą związaną z zajęciami organizowanymi przez uczelnię, w tym: godz.:
35.0
godz.:
0.0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 0 0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do: ćwiczenia (godz.) 5 0
Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 10 0
Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 20 0
Suma
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia oraz związane z jego indywidualną pracą związaną z tymi zajęciami)
godz.:
75.0
ECTS:
3.0
godz.:
0.0
ECTS:
0
Obciążenie studenta w ramach zajęć kształtujących umiejętności praktyczne godz.:
25
ECTS:
1
godz.:
0
ECTS:
0


Efekty uczenia się


Efekty uczenia się

Odniesienia
do kierunkowych efektów
uczenia się

Odniesienia
do charakterystyk
drugiego stopnia
efektów uczenia
się Polskich
Ram
Kwalifikacji

Sposób
weryfikacji
efektów
uczenia się

Wiedza: student zna i rozumie

W1

Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie stosowania zasad geometrii wykreślnej w projektowaniu

GP_W18

P6S_WG, P6S_WG_inż

obserwacja jakości wykonania zadania (W), sprawdzian pisemny (W)

Umiejętności: student potrafi

U1

Potrafi wykorzystać poznane metody w zakresie stosowania zasad geometrii wykreślnej w projektowaniu. Potrafi w oparciu o poznane metody konstrukcyjne prawidłowo zinterpretować zapis obiektu przestrzennego na płaszczyźnie i dokonać jego modyfikacji

GP_U05

P6S_UW_01, P6S_UK_03, P6S_UW_inż01 , P6S_UW_inż04

bezpośrednia ocena wykonania zadania (np. ocena projektu, ocena sprawozdania, dokumentowania danych, realizacji zajęć) (U), dyskusja

Kompetencje społeczne: student jest gotów do

K1

Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się — podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych

GP_K01

P6S_KK_01, P6S_KK_02

obserwacja zachowania studenta podczas zajęć; (K)

Formy i metody kształcenia

wykład informacyjny, wykład problemowy,  ćwiczenia projektowe, praca w grupach


Treści programowe


Wykłady

Wprowadzenie do przedmiotu: tematyka; literatura; kryteria oceny i warunki uzyskania zaliczenia z przedmiotu
Planimetryczne konstrukcje geometryczne
Rodzaje rzutów. Niezmienniki rzutowania.
Normalny układ rzutów. Rzutowanie prostokątne metodą europejską i amerykańską
Rzuty Monge'a – konstrukcje podstawowe.
Transformacja układu rzutni. Zastosowanie do prawidłowego zapisu kreowanej przestrzeni.
Przekroje i rozwinięcia wielościanów. Przenikanie wielościanów.
Bryły Platońskie.
Rzutowanie aksonometryczne.
Bryły obrotowe: kula,walec stożek.
Krzywe stożkowe
Rzut cechowany.
Perspektywa stosowana - metody pośrednie. Perspektywa jednozbiegowa i dwuzbiegowa.

Ćwiczenia
ćwiczenia projektowe

Planimetryczne konstrukcje geometryczne
Rodzaje rzutów. Niezmienniki rzutowania.
Normalny układ rzutów. Rzutowanie prostokątne metodą europejską i amerykańską
Rzuty Monge'a – konstrukcje podstawowe.
Transformacja układu rzutni. Zastosowanie do prawidłowego zapisu kreowanej przestrzeni.
Przekroje i rozwinięcia wielościanów. Przenikanie wielościanów.
Bryły Platońskie.
Rzutowanie aksonometryczne.
Bryły obrotowe: kula,walec stożek.
Krzywe stożkowe
Rzut cechowany.
Perspektywa stosowana - metody pośrednie. Perspektywa jednozbiegowa i dwuzbiegowa


Kryteria oceny osiągniętych efektów uczenia się


Kryteria oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta

Zakładane efekty kształcenia osiągnięte na poziomie 50-60% - ocena: dst;
Zakładane efekty kształcenia osiągnięte na poziomie 61-70% - ocena: +dst;
Zakładane efekty kształcenia osiągnięte na poziomie 71-80% - ocena: db;
Zakładane efekty kształcenia osiągnięte na poziomie 81-90% - ocena: +db;
Zakładane efekty kształcenia osiągnięte na poziomie 91-100% - ocena: bdb


Forma weryfikacji osiągnięć studenta i warunki zaliczenia zajęć


Forma weryfikacji osiągnięć studenta

Zaliczenie z oceną

Warunki odbywania i zaliczenia zajęć oraz dopuszczenia do końcowego egzaminu (zaliczenia z oceną)

Zaliczenie ćwiczeń projektowych uzyskuje student, który uzyskał oceny pozytywne z wszystkich prac projektowych wykonywanych w ramach programu nauczania przedmiotu oraz uzyskał ocenę pozytywną z kolokwium. 

Student ma możliwość poprawy niezaliczonego kolokwium dwukrotnie w trakcie zajęć w semestrze.

Student, który ma więcej niż 3 nieusprawiedliwione nieobecności na ćwiczeniach nie uzyskuje zaliczenia.


Wykaz zalecanego piśmiennictwa


Wykaz literatury podstawowej

Lp.Pozycja
1Grochowski Bogusław — Geometria wykreslna z perspektywa stosowana, Warszawa, 2011, PWN

Wykaz literatury uzupełniającej

Lp.Pozycja
1Przewłocki S. — Geometria wykreślna w budownictwie, Warszawa, 2000, PWN
2Otto F, Otto E. — Podrecznik geometrii wykreslnej, Warszawa, 1998, PWN

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

nie dotyczy