poniedziałek, 15 kwietnia 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

PPUZ w Nowym Targu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 4

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowy Targu


Informacje ogólne


Nazwa zajęć

Modelowanie 3D

Kod zajęć

GP-1-2,7a,19-20

Status zajęć

Do wyboru

Wydział / Instytut

Instytut Techniczny

Kierunek studiów

gospodarka przestrzenna

Moduł specjalizacyjny

-----

Specjalizacja

-----


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 0 25.0 2.0
Suma 0 25.0 2.0


Poziom studiów

studia pierwszego stopnia

Profil

Praktyczny

Osoba odpowiedzialna za program zajęć

dr hab. Karol Plesiński

Wymagania (Kompetencje wstępne)

Przygotowanie z przedmiotów: matematyka, fizyka, geografia fizyczna, technologia informacyjna.

Założenia i cele zajęć

Nauka modeli symulacyjnych, m.in. HEC-RAS.

Prowadzący zajęcia

dr hab. Karol Plesiński

Egzaminator/ Zaliczający

dr hab. Karol Plesiński


Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS


Nakład pracy studenta niezbędny do uzyskania efektów uczenia się Obciążenie studenta
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i studentów, w tym: godz.:
28.0
godz.:
0.0
Udział w wykładach (godz.) 0 0
Udział w: ćwiczenia (godz.) 25 0
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 2 0
Udział w egzaminie (godz.) 1 0
Obciążenie studenta związane z jego indywidualną pracą związaną z zajęciami organizowanymi przez uczelnię, w tym: godz.:
22.0
godz.:
0.0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 0 0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do: ćwiczenia (godz.) 8 0
Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 7 0
Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 7 0
Suma
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia oraz związane z jego indywidualną pracą związaną z tymi zajęciami)
godz.:
50.0
ECTS:
2.0
godz.:
0.0
ECTS:
0
Obciążenie studenta w ramach zajęć kształtujących umiejętności praktyczne godz.:
50
ECTS:
2
godz.:
0
ECTS:
0


Efekty uczenia się


Efekty uczenia się

Odniesienia
do kierunkowych efektów
uczenia się

Odniesienia
do charakterystyk
drugiego stopnia
efektów uczenia
się Polskich
Ram
Kwalifikacji

Sposób
weryfikacji
efektów
uczenia się

Wiedza: student zna i rozumie

W1

Znajomość podstawowych programów – modeli numerycznych służących do modelowania koryt otwartych i budowli hydrotechnicznych.

GP_W13

P6S_WG, P6S_WK_02, P6S_WG_inż

sporządzanie projektów, (W)

W2

Znajomość programu HEC-RAS oraz umiejętność jego obsługi.

GP_W05

P6S_WG, P6S_WG_inż

Umiejętności: student potrafi

U1

Umiejętność rozróżniania i doboru odpowiednich modeli numerycznych do rozwiązania złożonego programu hydraulicznego.

GP_U02

P6S_UW_02, P6S_UW_inż01 , P6S_UW_inż02

bezpośrednia ocena wykonania zadania (np. ocena projektu, ocena sprawozdania, dokumentowania danych, realizacji zajęć) (U)

U2

Umiejętność posługiwania się programem HEC-RAS.

GP_U11

P6S_UK_01, P6S_UW_inż02

Kompetencje społeczne: student jest gotów do

K1

Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania i realizować je w praktyce.

GP_K03

P6S_KK_01, P6S_KO_01, P6S_KO_02, P6S_KO_03

ocena wypowiedzi (treści i sposobu jej przedstawiania;) (K), ocena terminowości realizacji zadań (K)

K2

Ma świadomość potrzeby bycia kreatywnym i rozwijania wiedzy i umiejętności oraz wykorzystania wcześniej uzyskanych efektów w kolejnych etapach kształcenia i praktyki zawodowej.

GP_K01

P6S_KK_01, P6S_KK_02

Formy i metody kształcenia

Ćwiczenia projektowe z wykorzystaniem komputerów.


Treści programowe


Wykłady

Brak

Ćwiczenia
ćwiczenia projektowe

1. Tworzenie modelu, parametry wejściowe, definiowanie geometrii przekrojów.
2. Definiowanie budowli hydrotechnicznych: przepustów i mostów.
3. Modelowanie hydrodynamiczne, odczyt i interpretacja wyników.
4. Definiowanie transportu rumowiska wleczonego.
5. Modelowanie transportu rumowiska wleczonego, odczyt wyników i ich interpretacja.


Kryteria oceny osiągniętych efektów uczenia się


Kryteria oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta

Na ocenę 2,0
Projekt zaliczeniowy został błędnie wykonany, student nie potrafi prawidłowo wykonać modelowanie w programie HEC-RAS.

Na ocenę 3,0
Projekt zaliczeniowy zawiera nieznaczne braki w treści, lecz końcowe opracowania są prawidłowe. Student potrafi słabo wykorzystać pakiet HEC-RAS z pomocą prowadzącego.

Na ocenę 3,5
Projekt zaliczeniowy został prawidłowo wykonany w części hydraulicznej programu HEC-RAS oraz jest kompletny w treści, Student potrafi słabo wykorzystać HEC-RAS z pomocą prowadzącego.

Na ocenę 4,0
Projekt zaliczeniowy został prawidłowo wykonany zarówno w części hydraulicznej i transportu rumowiska wleczonego HEC-RAS’a oraz jest kompletny w treści, Student potrafi dobrze wykorzystać pakiet HEC-RAS z pomocą prowadzącego.

Na ocenę 4,5
Projekt zaliczeniowy został prawidłowo wykonany zarówno w części programu HEC-RAS z niewielkimi błędami, a ponadto jest kompletny w treści. Student potrafi ponadprzeciętnie wykorzystać obydwa modele bez pomocy prowadzącego.

Na ocenę 5,0
Projekt zaliczeniowy został prawidłowo wykonany zarówno w części programu HEC-RAS oraz jest kompletny w treści. Student potrafi w stopniu bardzo dobrym wykorzystać obydwa programy bez pomocy prowadzącego. Wykazuje inwencje i samodzielność.


Forma weryfikacji osiągnięć studenta i warunki zaliczenia zajęć


Forma weryfikacji osiągnięć studenta

Zaliczenie z oceną

Warunki odbywania i zaliczenia zajęć oraz dopuszczenia do końcowego egzaminu (zaliczenia z oceną)

Zaliczenie ćwiczenia w postaci przedstawienia wykonanego opracowania.


Wykaz zalecanego piśmiennictwa


Wykaz literatury podstawowej

Lp.Pozycja
1US Army Corps of Engineers, Hydrologic Engineering Center. 2016. HEC-RAS River Analysis System. User’s Manual. http://www.hec.usace.army.mil/software/hec-ras/documentation/HECRAS% 205.0%20Users%20Manual.pdf
2US Army Corps of Engineers, Hydrologic Engineering Center. 2016. HEC-RAS River Analysis System. 2D Modeling User’s Manual. http://www.hec.usace.army.mil/software/hec-ras/documentation/HECRAS% 205.0%202D%20Modeling%20Users%20Manual.pdf
3US Army Corps of Engineers, Hydrologic Engineering Center. 2016. HEC-RAS River Analysis System. Applications Guide. http://www.hec.usace.army.mil/software/hec-ras/documentation/HECRAS% 205.0%20Applications%20Guide.pdf
4US Army Corps of Engineers, Hydrologic Engineering Center. 2016. HEC-RAS River Analysis System. Hydraulic Reference Manual. http://www.hec.usace.army.mil/software/hec-ras/documentation/HECRAS% 205.0%20Reference%20Manual.pdf

Wykaz literatury uzupełniającej

Lp.Pozycja
1Radecki-Pawlik Artur, Hydromorfologia rzek i potoków górskich, Wydwanictwo UR, Kraków 2014

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

Brak