wtorek, 28 listopada 2023 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

PPUZ w Nowym Targu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 4

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowy Targu


Informacje ogólne


Nazwa zajęć

Zasady projektowania architektoniczno-urbanistycznego

Kod zajęć

GP-1-2,6,19-20

Status zajęć

Obowiązkowy

Wydział / Instytut

Instytut Techniczny

Kierunek studiów

gospodarka przestrzenna

Moduł specjalizacyjny

-----

Specjalizacja

-----


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 25.0 30.0 4.0
Suma 25.0 30.0 4.0


Poziom studiów

studia pierwszego stopnia

Profil

Praktyczny

Osoba odpowiedzialna za program zajęć

mgr inż.arch. Katarzyna Sieńko-Dragosz

Wymagania (Kompetencje wstępne)

Zaliczenie przedmiotów z poprzedniego semestru dotyczących budownictwa ogólnego. 

Założenia i cele zajęć

C1 – Zapoznanie z kształtowaniem formy architektonicznej;

C2 – Poznanie zasad projektowania w aspekcie wymiarów fizycznych i fizjologii człowieka;

C3 - Uwzględnienie w projektowaniu walorów krajobrazowych i kulturowych (sięganie do tradycji i lokalnej tożsamości);

C4 - Określenie aspektów socjologicznych wpływających na proces projektowania architektoniczno – urbanistcznego;

C5 – Poznanie graficznych metod prezentacji projektu.

Prowadzący zajęcia

mgr inż.arch. Katarzyna Sieńko-Dragosz

Egzaminator/ Zaliczający

mgr inż.arch. Katarzyna Sieńko-Dragosz


Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS


Nakład pracy studenta niezbędny do uzyskania efektów uczenia się Obciążenie studenta
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i studentów, w tym: godz.:
64.0
godz.:
0.0
Udział w wykładach (godz.) 25 0
Udział w: ćwiczenia (godz.) 30 0
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 8 0
Udział w egzaminie (godz.) 1 0
Obciążenie studenta związane z jego indywidualną pracą związaną z zajęciami organizowanymi przez uczelnię, w tym: godz.:
36.0
godz.:
0.0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 6 0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do: ćwiczenia (godz.) 10 0
Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 10 0
Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 10 0
Suma
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia oraz związane z jego indywidualną pracą związaną z tymi zajęciami)
godz.:
100.0
ECTS:
4.0
godz.:
0.0
ECTS:
0
Obciążenie studenta w ramach zajęć kształtujących umiejętności praktyczne godz.:
55
ECTS:
2.2
godz.:
0
ECTS:
0


Efekty uczenia się


Efekty uczenia się

Odniesienia
do kierunkowych efektów
uczenia się

Odniesienia
do charakterystyk
drugiego stopnia
efektów uczenia
się Polskich
Ram
Kwalifikacji

Sposób
weryfikacji
efektów
uczenia się

Wiedza: student zna i rozumie

W1

Zna i rozumie zasady doboru wskaźników do projektowania obiektów architektonicznych

GP_W19

P6S_WG_inż, P6S_WG

sporządzanie projektów, (W), egzamin pisemny (W)

W2

Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie podstawowych zasad projektowania architektoniczno-urbanistycznego

GP_W18

P6S_WG_inż, P6S_WG

W3

Orientuje się w obecnym stanie oraz najnowszych trendach rozwojowych w zakresie gospodarowania przestrzenią oraz projektowaniu architektoniczno-urbanistycznym

GP_W13

P6S_WG_inż, P6S_WG, P6S_WK_02

Umiejętności: student potrafi

U1

Analizuje i wyciąga wnioski z uwarunkowań rozwojowych opracowywanego obszaru w zakresie środowiska kulturowego, przyrodniczego, istniejącego zainwestowania i użytkowania terenu. Precyzuje problemy i dokonuje ich klasyfikacji

GP_U01

P6S_UW_inż06 , P6S_UW_01

bezpośrednia ocena wykonania zadania (np. ocena projektu, ocena sprawozdania, dokumentowania danych, realizacji zajęć) (U)

U2

Potrafi rozwiązać zadane ćwiczenia projektowe oraz przedstawić je w postaci rysunków i tekstu oraz dokonać prezentacji swojej pracy.

GP_U10

P6S_UW_inż01 , P6S_UW_01

Kompetencje społeczne: student jest gotów do

K1

Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną i pracę w zespole.

GP_K02

P6S_KO_01, P6S_KR

obserwacja zachowania studenta podczas zajęć; (K), ocena terminowości realizacji zadań (K)

K2

Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie.

GP_K01

P6S_KK_01, P6S_KK_02

Formy i metody kształcenia

Wykłady – obecność na zajęciach, czynny udział w dyskusji, kultura osobista.

Ćwiczenia projektowe – obecność na zajęciach, przygotowanie do zajęć, praca na zajęciach, postępy w pracy nad ćwiczeniami, terminowość, dobór materiałów i przekazu graficznego, staranność wykonania, umiejętność przedstawienia koncepcji projektowej.


Treści programowe


Wykłady
 1. Zasady projektowania architektoniczno-urbanistycznego - Wstęp;
 2. Zabudowa mieszkaniowa - Usytuowanie i rodzaje zabudowy;
 3. Zabudowa mieszkaniowa - Formy zabudowy;
 4. D.O.M.E.K. - Doskonałe Okazy Małych i Efektownych Konstrukcji cz. 1;
 5. D.O.M.E.K. - Doskonałe Okazy Małych i Efektownych Konstrukcji cz. 2;
 6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - Wybrane zagadnienia cz.  1;
 7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - Wybrane zagadnienia cz.  2;
 8. Warunków techniczne - Drogi ewakuacyjne;
 9. Polskie Normy: Oznaczenia graficzne rysunków budowlnych; 
 10. Polskie Normy: Rysunek budowlany - Oznaczenia grficzne na rysunkach architekoniczno-budowlanych;
 11. Polska Norma: Zasady wymiarowania na rysunkach techniczno-budowlanych;
 12. Formy budowli cz. 1;
 13. Formy budowli cz. 2;
 14. Teoria budowy formy architektonicznej cz.1;
 15. Teoria budowy formy architektonicznej cz. 2;
 16. Wymiary i proporcje;
 17. Klimat;
 18. Światło; 
 19. Akustyka;
 20. Infrastruktura komunikacyjna - Komunikacja drogowa cz. 1;
 21. Infrastruktura komunikacyjna - Komunikacja drogowa cz. 2;
 22. Dom mieszkalny - Pomieszczenia;
 23. Dom mieszkalny - Elementy wyposażenia cz. 2;
 24. Elementy projektowania urządzeń w terenie;
 25. Detal urbanistyczny.
Ćwiczenia
ćwiczenia projektowe
 1. Wprowadzenie do Ćwiczenia 1. - Koncepcja zmian zagospodarowania, wyposażenia, materiałów dla wybranej lokalizacji;
 2. Pomiary i notaty z terenu cz. 1;
 3. Pomiary i notaty z terenu cz. 2;
 4. Analiza fotograficzna i widokowa cz. 1;
 5. Analiza fotograficzna i widokowa cz. 2;
 6. Pomiary i notaty wszystkich elementów małej architektury i detali  cz. 1;
 7. Pomiary i notaty wszystkich elementów małej architektury i detali cz. 2;
 8. Pomiary i notaty wszystkich elementów małej architektury i detali cz. 3;
 9. Propozycje zmian;
 10. Inspiracje;
 11. Rysunek koncepcyjny w skali cz. 1;
 12. Rysunek koncepcyjny w skali cz. 2;
 13. Rysunek koncepcyjny w skali cz. 3;
 14. Opis proponowanych zmian;
 15. Grafika plansz.
 16. Wprowadzenie do Ćwiczenia 2. - Przystosowanie projektu domu jednorodzinnego do warunków panujących na działce;
 17. Wybór działki budowlanej;
 18. Przygotowanie materiałów wstępnych;
 19. Zapoznanie się z zapisami planu miejscowego dla wybranej działki;
 20. Przygotowanie podstawowych wytycznych w oparciu o mpzp;
 21. Przykładowe propozycje domów;
 22. Wybór odpowiedniego projektu domu;
 23. Przygotowanie materiałów rysunkowych wybranego projektu;
 24. Wstępne rozrysy;
 25. Przystosowanie projektu domu do warunków panujących na działce i zapisów MPZT w  skali cz. 1;
 26. Przystosowanie projektu domu do warunków panujących na działce i zapisów MPZT w  skali cz. 2;
 27. Rozrys rzutów budynku w skali cz. 1;
 28. Rozrys rzutów budynku w skali cz. 2;
 29. Rozrys rzutów budynku w skali cz. 3;
 30. Złożenie w całość opracowania.

Kryteria oceny osiągniętych efektów uczenia się


Kryteria oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta

Zakładane efekty kształcenia osiągnięte na poziomie  51-60%  - ocena: dst;

Zakładane efekty kształcenia osiągnięte na poziomie 61-70%  - ocena: +dst;

Zakładane efekty kształcenia osiągnięte na poziomie 71-80%  - ocena: db;

Zakładane efekty kształcenia osiągnięte na poziomie 81-90%  - ocena: +db;

Zakładane efekty kształcenia osiągnięte na poziomie 91-100% - ocena: bdb

Na ocenę 5,0

Student posiada szeroką wiedzę i  wykazuje się znajomością problematyki zajęć. Student wykorzystuje zaproponowane w trakcie zajęć narzędzia i metody pracy. Integruje wiedze z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych , właściwych dla kierunku studiów.

Na ocenę 4,5

Student posiada poszerzoną wiedzę w zakresie zajęć.  Rozumie znaczenie i wykazuje zindywidualizowane podejście do problematyki przedmiotu. Rozumie znaczenie programu przedmiotu i jego wpływu na wiedzę.

Na ocenę 4,0

Student posiada wiedzę w zakresie zajęć. Potrafi zaprezentować posiadaną wiedzę. Rozumie złożoność problematyki przedmiotu.

Na ocenę 3,5

Student posiadł podstawową wiedzę z zakresu zajęć  Zna podstawowe zagadnienia dotyczące przedmiotu.

Na ocenę 3,0

Student opanował podstawowe wiadomości z zakresu zajęć, jednak wykazuje nieusystematyzowanie wiedzy i jej niekompletność.


Forma weryfikacji osiągnięć studenta i warunki zaliczenia zajęć


Forma weryfikacji osiągnięć studenta

Zaliczenie i egzamin

Warunki odbywania i zaliczenia zajęć oraz dopuszczenia do końcowego egzaminu (zaliczenia z oceną)

Wykłady – obecność na zajęciach, czynny udział w dyskusji, kultura osobista.

Ćwiczenia projektowe – obecność na zajęciach, przygotowanie do zajęć, praca na zajęciach , postępy w pracy, terminowość, dobór materiałów i przekazu graficznego, staranność wykonania, umiejętność przedstawienia koncepcji projektowej.


Wykaz zalecanego piśmiennictwa


Wykaz literatury podstawowej

Lp.Pozycja
1.E. Neufert, Podręcznik Projektowania architektoniczno-budowlanego, wyd. Arkady, Warszawa Wydanie III 2003;
2.K. Wejchert, Elementy kompozycji urbanistycznej, wyd. Arkady, Warszawa 1974;
3.J. M. Chmielewski, Teoria urbanistyki w projektowaniu i planowaiu miast, Oficyna Wydawnicza Politchniki Warszawskiej, Warszawa 2001

Wykaz literatury uzupełniającej

Lp.Pozycja
1. K. Z. Sowa, Miasto, środowisko, mieszkanie, skrypt PK, Kraków 1988;
2.J. Żórawski, O budowie formy architektonicznej, wyd. Arkady, Wydanie I, Warszawa 1962;
3.A. Machowiak, D. Mizieliński, D.O.M.E.K., wyd. Dwie siostry, Warszawa 2009.

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

-