wtorek, 28 listopada 2023 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

PPUZ w Nowym Targu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 4

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowy Targu


Informacje ogólne


Nazwa zajęć

Rysunek techniczny i planistyczny I

Kod zajęć

GP-1-2,5,19-20

Status zajęć

Obowiązkowy

Wydział / Instytut

Instytut Techniczny

Kierunek studiów

gospodarka przestrzenna

Moduł specjalizacyjny

-----

Specjalizacja

-----


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 0 25.0 2.0
Suma 0 25.0 2.0


Poziom studiów

studia pierwszego stopnia

Profil

Praktyczny

Osoba odpowiedzialna za program zajęć

dr hab. Karol Plesiński

Wymagania (Kompetencje wstępne)

Przygotowanie z przedmiotów: matematyka, fizyka, geografia fizyczna, technologia informacyjna.

Założenia i cele zajęć

Nauka programu AutoCAD 2D.

Prowadzący zajęcia

dr hab. Karol Plesiński

Egzaminator/ Zaliczający

dr hab. Karol Plesiński


Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS


Nakład pracy studenta niezbędny do uzyskania efektów uczenia się Obciążenie studenta
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i studentów, w tym: godz.:
27.0
godz.:
27.0
Udział w wykładach (godz.) 0 0
Udział w: ćwiczenia (godz.) 25 25
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 2 2
Udział w egzaminie (godz.) 0 0
Obciążenie studenta związane z jego indywidualną pracą związaną z zajęciami organizowanymi przez uczelnię, w tym: godz.:
23.0
godz.:
23.0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 0 0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do: ćwiczenia (godz.) 13 13
Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 5 5
Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 5 5
Suma
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia oraz związane z jego indywidualną pracą związaną z tymi zajęciami)
godz.:
50.0
ECTS:
2.0
godz.:
50.0
ECTS:
0
Obciążenie studenta w ramach zajęć kształtujących umiejętności praktyczne godz.:
50
ECTS:
2
godz.:
50
ECTS:
2


Efekty uczenia się


Efekty uczenia się

Odniesienia
do kierunkowych efektów
uczenia się

Odniesienia
do charakterystyk
drugiego stopnia
efektów uczenia
się Polskich
Ram
Kwalifikacji

Sposób
weryfikacji
efektów
uczenia się

Wiedza: student zna i rozumie

W1

Znajomość podstawowych konstrukcji geometrycznych niezbędnych w projektowaniu, a także oznaczenia oraz sposoby wykonywania planów i rysunków stosowanych w praktyce inżynierskiej.

GP_W18

P6S_WG, P6S_WG_inż

obserwacja jakości wykonania zadania (W)

W2

Znajomość programu komputerowego AutoCAD oraz umiejętność obsługiwania się nim.

GP_W05

P6S_WG, P6S_WG_inż

Umiejętności: student potrafi

U1

Umiejętność odwzorowania układów przestrzennych na płaszczyźnie rysunku, a także ich restytucją i pomiarem w oparciu o dane zawarte na rysunkach inżynierskich.

GP_U02

P6S_UW_02, P6S_UW_inż01 , P6S_UW_inż02

test umiejętności wykonania zadania, (U)

U2

Umiejętność posługiwania się programem AutoCAD w trybie rysunku 2D.

GP_U10

P6S_UW_01, P6S_UW_inż01

Kompetencje społeczne: student jest gotów do

K1

Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania i realizować je w praktyce.

GP_K03

P6S_KK_01, P6S_KO_01, P6S_KO_02, P6S_KO_03

lista obecności i spóźnień itp. (K)

K2

Ma świadomość potrzeby bycia kreatywnym i rozwijania wiedzy i umiejętności oraz wykorzystania wcześniej uzyskanych efektów w kolejnych etapach kształcenia i praktyki zawodowej.

GP_K01

P6S_KK_01, P6S_KK_02

Formy i metody kształcenia

Ćwiczenia projektowe z wykorzystaniem komputerów.


Treści programowe


Wykłady

Brak

Ćwiczenia
ćwiczenia projektowe

1. Różnice pomiędzy rysunkiem wektorowym i rastrowym. Praca na obszarze graficznym i tekstowym. Charakterystyka obszaru graficznego. funkcje klawiszy i myszy. Sposoby wydawania poleceń w programie AutoCad. Praca z poleceniem zoom na istniejącym rysunku. Prezentacja wyboru i działania opcji poleceń na przykładzie polecenia zoom. 1 godz.

2. Tworzenie i wczytywanie rysunków prototypowych. Polecenie linia. Pierwsze rysunki o określonych wymiarach. Rysowane z zastosowaniem poleceń siatka i skok. Pomoce rysunkowe. Polecenie i opcja cofaj. Polecenie odtwórz. 2 godz.

3. Polecenia: łuk, okrąg. Sposoby wprowadzania współrzędnych kartezjańskich i biegunowych. Współrzędne względne i bezwzględne. 2 godz.

4. Opcje lokalizacji obiektów. Śledzenie ruchu kursora i obiektów, śledzenie i automatyczny wybór punktów charakterystycznych obiektów i przestrzeni. 2 godz.

5. Polecenia: punkt, polilinia, splajn, wielobok, prostokąt, pierścień, elipsa, multilinia. Edycja polilinii. Zastosowanie i modyfikacja wyświetlania punktów. 2 godz.

6. Modyfikacja elementów: polecenie przesuń. Zastosowanie opcji lokalizacyjnych podczas tworzenia i modyfikacji obiektów. Opis i ćwiczenia praktyczne z różnych sposobów wskazywania i modyfikacji
obiektów. 2 godz.

7. Modyfikacja elementów: kopiuj, rozciągnij, wydłuż, przedłuż, odsuń, szyk prostokątny i kołowy. 2 godz.

8. Zmiana układu współrzędnych. Układ lokalny i globalny - zastosowanie. Stosowanie rzutni w rysunkach dwuwymiarowych. Przykłady zastosowań. Polecenie Widok. 2 godz.

9. Praca na warstwach: tworzenie i zmiana ustawień warstw. Wczytywanie i stosowanie różnych rodzajów linii. Zmiana skali lokalnej i globalnej linii. Kreskowanie obiektów. 2 godz.

10. Stosowanie jednostek rysunku i określenie dokładności rysowanych elementów. Wymiarowanie elementów. Zmiana stylu wymiarowania. 2 godz.

11. Tworzenie i wstawianie bloków. Zapisywanie bloków i tworzenie bibliotek elementów. Wstawianie i modyfikacja obiektów rastrowych. Ustawianie kolejności wyświetlania obiektów, intensywność wyświetlania obiektów rastrowych, wyświetlanie ramek. Stosowanie rastrów jako podkładów. 2 godz.

12. Polecenia: tekst, dtekst, wtekst. Justowanie tekstu. Tworzenie tabelki opisującej rysunek. 2 godz.

13. Kontrola i omówienie wykonanych ćwiczeń projektowych. 2 godz.


Kryteria oceny osiągniętych efektów uczenia się


Kryteria oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta

Na ocenę 2,0
Projekt zaliczeniowy został błędnie wykonany, student nie potrafi prawidłowo
wykonać dokumentacji graficznej i wykorzystać pakiet CAD z pomocą
prowadzącego.

Na ocenę 3,0
Projekt zaliczeniowy zawiera nieznaczne braki w treści, lecz końcowe
opracowania są prawidłowe. Student potrafi słabo wykorzystać pakiet CAD z
pomocą prowadzącego.

Na ocenę 3,5
Projekt zaliczeniowy został prawidłowo wykonany w części graficznej oraz jest
kompletny w treści, Student potrafi słabo wykorzystać pakiet CAD z pomocą
prowadzącego.

Na ocenę 4,0
Projekt zaliczeniowy został prawidłowo wykonany zarówno w części graficznej
i opisowej oraz jest kompletny w treści, Student potrafi dobrze wykorzystać
pakiet CAD z pomocą prowadzącego.

Na ocenę 4,5
Projekt zaliczeniowy został prawidłowo wykonany zarówno w części graficznej
i opisowej oraz jest kompletny w treści, Student potrafi ponadprzeciętnie
wykorzystać pakiet CAD bez pomocy prowadzącego.

Na ocenę 5,0
Projekt zaliczeniowy został prawidłowo wykonany zarówno w części graficznej
i opisowej oraz jest kompletny w treści, Student potrafi w stopniu bardzo
dobrym wykorzystać pakiet CAD bez pomocy prowadzącego. Wykazuje
inwencje i samodzielność.


Forma weryfikacji osiągnięć studenta i warunki zaliczenia zajęć


Forma weryfikacji osiągnięć studenta

Zaliczenie z oceną

Warunki odbywania i zaliczenia zajęć oraz dopuszczenia do końcowego egzaminu (zaliczenia z oceną)

Zaliczenie przedmiotu w postaci kolokwiów, polegających na narysowaniu rysunków w programie AutoCAD.


Wykaz zalecanego piśmiennictwa


Wykaz literatury podstawowej

Lp.Pozycja
1Pikoń Andrzej. AutoCAD 2017 PL, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2016
2Pikoń Andrzej. AutoCAD 2016 PL, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2015

Wykaz literatury uzupełniającej

Lp.Pozycja
1Istnieje wiele pozycji, opisujących aktualne wersje oprogramowania AutoCad firmy AutoDesk

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

Brak