wtorek, 28 listopada 2023 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

PPUZ w Nowym Targu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 4

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowy Targu


Informacje ogólne


Nazwa zajęć

Teorie gospodarki przestrzennaj

Kod zajęć

GP-1-2,4,19-20

Status zajęć

Obowiązkowy

Wydział / Instytut

Instytut Techniczny

Kierunek studiów

gospodarka przestrzenna

Moduł specjalizacyjny

-----

Specjalizacja

-----


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 15.0 40.0 4.0
Suma 15.0 40.0 4.0


Poziom studiów

studia pierwszego stopnia

Profil

Praktyczny

Osoba odpowiedzialna za program zajęć

dr inż. Jacek Gniadek

Wymagania (Kompetencje wstępne)

1.  Wiedza z zakresu matematyki, fizyki zdobyta w szkole średniej.

2.  Umiejętność wykonywania podstawowych obliczeń matematycznych.

3.  Umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji (publikacje naukowe, książki naukowe).

4.  Umiejętność współdziałania i pracowania w grupie, przyjmując w niej różne role.

5.  Umiejętność uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy, umiejętność dyskusji.

Założenia i cele zajęć

C1.  Zapoznanie studentów z pojęciami, teoriami i zasadami kształtowania przestrzenią z zakresu gospodarki przestrzennej.

C2.  Zapoznanie studentów ze sposobem pozyskiwania danych w zakresie gospodarki przestrzennej.

C3.  Nabycie przez studentów umiejętności rozwiązywania prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, umiejętność wyboru, zastosowania właściwej metody i narzędzi.

C4. Nabycie przez studentów umiejętności analizowania pozyskanych danych przestrzennych w zakresie istniejącego stanu wybranego obiektu.

C5.  Nabycie przez studentów umiejętności projektowania nowych rozwiązań uwzględniających korektę stanu istniejącego.

C6.  Nabycie przez studentów umiejętności przygotowania wystąpień ustnych z wykorzystaniem podstawowych pojęć teoretycznych, a także różnych źródeł.

Prowadzący zajęcia

dr inż. Jacek Gniadek

Egzaminator/ Zaliczający

dr inż. Jacek Gniadek


Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS


Nakład pracy studenta niezbędny do uzyskania efektów uczenia się Obciążenie studenta
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i studentów, w tym: godz.:
56.0
godz.:
0.0
Udział w wykładach (godz.) 15 0
Udział w: ćwiczenia (godz.) 40 0
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 0 0
Udział w egzaminie (godz.) 1 0
Obciążenie studenta związane z jego indywidualną pracą związaną z zajęciami organizowanymi przez uczelnię, w tym: godz.:
44.0
godz.:
0.0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 5 0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do: ćwiczenia (godz.) 12 0
Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 12 0
Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 15 0
Suma
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia oraz związane z jego indywidualną pracą związaną z tymi zajęciami)
godz.:
100.0
ECTS:
4.0
godz.:
0.0
ECTS:
0
Obciążenie studenta w ramach zajęć kształtujących umiejętności praktyczne godz.:
60
ECTS:
2.4
godz.:
0
ECTS:
0


Efekty uczenia się


Efekty uczenia się

Odniesienia
do kierunkowych efektów
uczenia się

Odniesienia
do charakterystyk
drugiego stopnia
efektów uczenia
się Polskich
Ram
Kwalifikacji

Sposób
weryfikacji
efektów
uczenia się

Wiedza: student zna i rozumie

W1

Definiuje, wymienia i opisuje techniki i możliwości pozyskiwania danych w zakresie gospodarki przestrzennej oraz posiada wiedzę niezbędną do oceny pozyskanych informacji.

GP_W13

P6S_WG_inż, P6S_WG, P6S_WK_02

test standaryzowany, (W)

W2

Posiada wiedzę w zakresie zasad kształtowania przestrzennej organizacji rozwoju społeczno-gospodarczego przez planowanie przestrzenne i gospodarkę gruntami.

GP_W05

P6S_WG_inż, P6S_WG

Umiejętności: student potrafi

U1

Student potrafi dokonać identyfikacji oraz sformułować specyfikacje prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym oraz potrafi ocenić przydatność wykorzystywanych narzędzi i metod

GP_U15

P6S_UW_inż02 , P6S_UW_02

bezpośrednia ocena wykonania zadania (np. ocena projektu, ocena sprawozdania, dokumentowania danych, realizacji zajęć) (U)

U2

Posiada umiejętność wykonania opracowań studialnych oraz interpretacji zgromadzonych w nich informacji.

GP_U01

P6S_UW_inż06 , P6S_UW_01

U3

Potrafi na bazie zgromadzonych informacji dokonać oceny istniejącego stanu wybranego obszaru oraz opracować nową koncepcje jego zagospodarowania.

GP_U16

P6S_UW_inż04 , P6S_UW_inż05 , P6S_UW_02, P6S_UO_02

Kompetencje społeczne: student jest gotów do

K1

Ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej oraz jej wpływ na środowisko.

GP_K10

P6S_KK_01, P6S_KR

projekt i jego prezentacja połączona z dyskusją

Formy i metody kształcenia

Wykłady, prezentacje multimedialne oraz ćwiczenia. Wykorzystanie istniejącej dokumentacji technicznej oraz opracowań wchodzących w zakres gospodarki przestrzennej, dokumentacji geodezyjnej,  materiałów prawnych,  itp. Wykonywanie projektów z zastosowaniem nowoczesnych narzędzi informatycznych.


Treści programowe


Wykłady

 1. Wprowadzenie do przedmiotu „Podstawy i teorie gospodarki przestrzennej”- literatura przedmiotu. Podstawowe pojęcia i definicje z zakresu gospodarki przestrzennej. - 1h
 2. Mapa jako podstawowe źródło informacji w procesie kształtowania przestrzeni.Zasady i sposoby pozyskiwania danych do tworzenia dokumentacji kartograficznej -1h
 3. Charakterystyka narzędzi informatycznych stosowanych w procesie pozyskiwania i przetwarzania danych przestrzennych. -1h
 4. Rodzaje podziału gruntów. -1h
 5. Obiekty jakościowe i użytkowe podziału gruntowego. -1h
 6. Administracyjny, własnościowy i gospodarczy podział gruntów. -1h
 7. Podział gruntów w celach dokumentacyjno technicznych. -1h
 8. Uwarunkowania zagospodarowania gruntów.-1h
 9. Zjawiska, procesy prawidłowości i mechanizmy występujące w gospodarce przestrzennej. -1h
 10. Główne teorie gospodarki przestrzennej – przegląd. -1h
 11. Zasady gospodarowania przestrzenią. -1h
 12. Ogólne zasady opracowywania studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego gminy -1h
 13. Plan zagospodarowania przestrzennego -1h
 14. Skutki ustaleń lub zmian planu zagospodarowania przestrzennego. -1h
 15. Zasady podejmowania decyzji lokalizacyjnych z uwzględnieniem potrzeb społecznych i zachowaniem walorów środowiska.-1h


Ćwiczenia
ćwiczenia warsztatowe,
ćwiczenia

 1. Zamiana skali map, jednostki miar, pomiar powierzchni na mapie - 2h
 2. Projektowanie prostych struktur powierzchniowych na mapie - 2h
 3. Przekrój podłużny i poprzeczny terenu - 2h
 4. Ocena przestrzeni wiejskiej w gospodarstwie rolnym - 2h
 5. Wybór obiektu i przygotowanie danych do wykonania opracowań studialnych - 2h 
 6. Wykonanie studium użytkowania terenu - 4h
 7. Wykonanie studium spadków - 4h
 8. Wykonanie studium glebowo - rolniczego - 4h
 9. Wykonanie mapy kompleksów rolniczej przydatności gleb - 4h
 10.  Wykonanie studium zagrożenia gleb przez erozję - 4h 
 11. Analiza obiektu w oparciu o plan zagospodarowania przestrzennego - 4h
 12. Wykonanie części opisowej obejmującej określenie warunków fizjograficznych wybranego obiektu. 2h
 13. Wykonanie części opisowej obejmującej charakterystykę warunków ekonomicznych wybranego obiektu- 2h
 14. Opracowanie koncepcji zagospodarowania wybranego obiektu -2hKryteria oceny osiągniętych efektów uczenia się


Kryteria oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta

Kryteria dla testu wiadomości: 51-60% dst; 61-70% +dst; 71-80% db; 81-90% +db; 91-100% bdb


Wiedza:

2.0 Student nie posiada podstawowej wiedzy w zakresie gospodarki przestrzennej (GP), nie ma żadnej wiedzy na temat znajomości technik i narzędzi stosowanych w tym zakresie.

3.0 Student posiada podstawową wiedzę w zakresie GP jednak nie potrafi wykonać wszystkich zadań.

4.0 Student posiada podstawową wiedzę umożliwiającą wykonanie wszystkich niezbędnych czynności i zadań, zmierzających do opracowania projektu.

5.0 Student posiada szczegółową wiedzę i potrafi ją wykorzystać do rozwiązywania skomplikowanych zagadnień w zakresie GP.

Umiejętności: 

2.0 Student nie zna podstawowych narzędzi, programów wykorzystywanych w zakresie GP, nie potrafi wykonać opracowania związanego z zakresem obowiązującego materiału.

3.0 Student zna podstawowe narzędzia wykorzystywane w zakresie GP jednak słabo wykorzystuje je do opracowań projektowych.

4.0 Student wykazuje dobrą znajomość technik, narzędzi i oprogramowania umożliwiającą pełne wykorzystanie w pracach projektowych.

5.0 Student stosuje narzędzia techniki i programy komputerowe, potrafi porównać uzyskane wyniki i dokonać szczegółowej interpretacji.

Kompetencje:

2.0 Nie potrafi samodzielnie oraz w grupie rozwiązywać prostych zagadnień, nie rozumie potrzeby studiowania.

3.0 Potrafi w grupie rozwiązań proste zadania.

4.0 Rozwiązuje proste zagadnienia, nie popełniając błędów

5.0 Potrafi pracować samodzielnie, rozwiązywanie zadań nie sprawia mu żadnych trudności.


Forma weryfikacji osiągnięć studenta i warunki zaliczenia zajęć


Forma weryfikacji osiągnięć studenta

Zaliczenie i egzamin

Warunki odbywania i zaliczenia zajęć oraz dopuszczenia do końcowego egzaminu (zaliczenia z oceną)

Warunek dopuszczenia do zaliczenia:

 • posiadanie wiedzy w zakresie zrealizowanego materiału ćwiczeniowego,

 • prawidłowe wykonanie projektu.

  Warunek dopuszczenia do egzaminu: zaliczenie ćwiczeń.


Wykaz zalecanego piśmiennictwa


Wykaz literatury podstawowej

Lp.Pozycja
1Domański R., 2006 – Gospodarka przestrzenna – Podstawy teoretyczne, PWN, Warszawa
2Żak M., 2006 – Podstawy geodezyjnego urządzania gruntów rolnych, AR Kraków.

Wykaz literatury uzupełniającej

Lp.Pozycja
1Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków z dnia 29 marca 2001 roku (Dz. U. Nr 38, poz. 454) z pózn. zm.
2Ustawa o planowaniu i agospodarowaniu przestrzennym z 27 marca 2003 r (Dz. U. Nr 80 poz. 717) z pózn. zm.

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

nie dotyczy