wtorek, 28 listopada 2023 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

PPUZ w Nowym Targu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 4

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowy Targu


Informacje ogólne


Nazwa zajęć

Kartografia budowli ziemnych

Kod zajęć

GP-1-2,3,19-20

Status zajęć

Obowiązkowy

Wydział / Instytut

Instytut Techniczny

Kierunek studiów

gospodarka przestrzenna

Moduł specjalizacyjny

-----

Specjalizacja

-----


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 0 30.0 2.0
Suma 0 30.0 2.0


Poziom studiów

studia pierwszego stopnia

Profil

Praktyczny

Osoba odpowiedzialna za program zajęć

prof.dr hab.inż. Zbigniew Piasek

Wymagania (Kompetencje wstępne)

Wiedza z zakresu  matematyki i fizyki zdobyta w szkole średniej oraz na pierwszym semestrze studiów.

Umiejętność wykonywania podstawowych obliczeń matematyczno - fizycznych.

Umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji, m. in. z publikacji i książek naukowych.

Student  potrafi pracować samodzielnie oraz w grupie.

Umiejętność prawidłowej prezentacji posiadanej wiedzy oraz własnych poglądów.

Założenia i cele zajęć

C1  Zaznajomienie studentów z formami i treścią dokumentacji geodezyjnej.

C2  Zaznajomienie studentów z odczytywaniem informacji o terenie z mapy analogowej i numerycznej. Zaznajomienie studentów z metodami prezentacji kartograficznych na bazie wykonanych pomiarów.

C3  Nabycie przez studentów umiejętności pomiarów, przetwarzania ich wyników, gromadzenia i udostępniania danych geodezyjno - kartograficznych dla projektowania, realizacji i eksploatacji obiektów lądowych w procesie inwestycyjnym gospodarki przestrzennej. Nabycie przez studentów umiejętności interpretacji obliczeń systemowych. Nabycie przez studentów umiejętności lokalizacji terenowych szczegółów naziemnych na  mapach numerycznych i obliczeń kubatur robót ziemnych.

Nabycie przez studentów umiejętności zastosowania map obliczonych robót ziemnych do celów projektowych. Nabycie przez studentów umiejętności oceny wyników obliczeń i dyskutowania o problemach tematycznych dotyczących prac polowych.

Prowadzący zajęcia

prof.dr hab.inż. Zbigniew Piasek

Egzaminator/ Zaliczający

prof.dr hab.inż. Zbigniew Piasek


Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS


Nakład pracy studenta niezbędny do uzyskania efektów uczenia się Obciążenie studenta
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i studentów, w tym: godz.:
35.0
godz.:
0.0
Udział w wykładach (godz.) 0 0
Udział w: ćwiczenia (godz.) 30 0
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 3 0
Udział w egzaminie (godz.) 2 0
Obciążenie studenta związane z jego indywidualną pracą związaną z zajęciami organizowanymi przez uczelnię, w tym: godz.:
15.0
godz.:
0.0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 0 0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do: ćwiczenia (godz.) 5 0
Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 5 0
Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 5 0
Suma
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia oraz związane z jego indywidualną pracą związaną z tymi zajęciami)
godz.:
50.0
ECTS:
2.0
godz.:
0.0
ECTS:
0
Obciążenie studenta w ramach zajęć kształtujących umiejętności praktyczne godz.:
30
ECTS:
2
godz.:
0
ECTS:
0


Efekty uczenia się


Efekty uczenia się

Odniesienia
do kierunkowych efektów
uczenia się

Odniesienia
do charakterystyk
drugiego stopnia
efektów uczenia
się Polskich
Ram
Kwalifikacji

Sposób
weryfikacji
efektów
uczenia się

Wiedza: student zna i rozumie

W1

Student posiada wiedzę na temat dokumentacji geodezyjnej i możliwości jej zastosowania w zawodzie. Student wie, jakie informacje o terenie dostarczają mapy kartograficzne w zależności od skali i rodzaju. Student posiada wiedzę skąd i jak pozyskać właściwą dokumentację geodezyjną. Student wie, jaki jest udział geodezji i kartografii w poszczególnych etapach procesu inwestycyjnego zagospodarowania przestrzennego. Student posiada wiedzę z zakresu aplikacji podstawowego aparatu matematycznego. Student wie, na czym polegają pomiary geodezyjne i jakie warunki z tego względu musi spełniać projekt. Student zna metody i możliwości geodezyjnych obliczeń w zastosowaniach do zagospodarowania przestrzennego. Student wie jak wygenerować profile oraz wykonać obliczenia kubaturowe nasypów i wykopów.

GP_W16, GP_W19

P6S_WG_inż, P6S_WG

sporządzanie projektów, (W), udział w dyskusji, (W), sprawdzian pisemny (W)

Umiejętności: student potrafi

U1

Student potrafi wykonywać proste pomiary terenowe. Student potrafi dokonać oceny i dobrać odpowiednią do potrzeb dokumentację geodezyjną. Student umie odczytywać informacje o terenie z mapy kartograficznej. Student potrafi posługiwać się podstawowym sprzętem geodezyjnym typu: teodolit, niwelator i in. Student posiada umiejętność wnoszenia na mapę szczegółów. Student posiada umiejętność lokalizowania w terenie szczegółów zaprojektowanych na mapie. Student potrafi dobrać skalę mapy zasadniczej dla celów projektowych i realizacyjnych. Student posiada umiejętność obliczeń robót ziemnych i symulację utworów przypowierzchniowych na mapach. Student potrafi ocenić jaką metodą wykonać pomiary i obliczenia, dla celów zagospodarowania przestrzennego.

GP_U04, GP_U10, GP_U15

P6S_UW_inż01 , P6S_UW_inż02 , P6S_UW_01, P6S_UW_02, P6S_UK_03, P6S_UU

bezpośrednia ocena wykonania zadania (np. ocena projektu, ocena sprawozdania, dokumentowania danych, realizacji zajęć) (U), dyskusja

Kompetencje społeczne: student jest gotów do

K1

Student potrafi komunikować się z otoczeniem. Student posiada umiejętność współpracy i pracy w zespole oraz ponoszenia współodpowiedzialności.

GP_K02, GP_K03, GP_K08

P6S_KK_01, P6S_KO_01, P6S_KO_02, P6S_KO_03, P6S_KR

obserwacja zachowania studenta podczas zajęć; (K), lista obecności i spóźnień itp. (K), dyskusja

Formy i metody kształcenia

Zaliczenie pisemne, odpowiedzi ustne w trakcje zajęć, analiza wykonanych prac terenowych/projektowych.

Pokaz umiejętności praktycznych, odpowiedzi ustne w trakcje zajęć, analiza prac projektowych.

Obserwacja w trakcie ćwiczeń, samoocena, ocena aktywności w trakcie prowadzonych dyskusji.


Treści programowe


Wykłady
-----
Ćwiczenia
ćwiczenia projektowe,
ćwiczenia

1.  wytyczenie w terenie siatki bazowej

2.  Projektowanie w terenie nasypów i wykopów w pomierzonym zakresie powierzchniowym/ ok. jednego hektara.

3.  Pomiary sytuacyjne - wysokościowe węzłów siatki.

4.  Pomiary kątów poziomych w głównych węzłach siatki podstawowej.

5.  Projektowanie i realizacja ciągów niwelacyjnych wzdłuż węzłów siatki.

6.  Nawiązanie ciągów do  reperów roboczych/z terenu poligonu doświadczalnego.

7.  Projekt siatki kwadratów na mapie kartograficznej.

8.  Skartowanie siatki kwadratów w skali 1:500.

9.  Obliczenia budowlane i wizualizacja przestrzenna pomierzonych konstrukcji.

10.  Wykonawstwo obliczeń poligonizacyjnych i niwelacyjnych.

11.  Obliczanie kubaturowe zaprojektowanych budowli/nasypów i wykopów.

12.  Kartografia symulowanych budowli ziemnych.

13.  Analizy porównawcze obliczeń kubaturowych na obiektach rzeczywistych i symulowanych.


Kryteria oceny osiągniętych efektów uczenia się


Kryteria oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta

Kryteria ocen: 51-60% dst; 61-70% +dst; 71-80% db; 81-90% +db; 91-100% bdb


Forma weryfikacji osiągnięć studenta i warunki zaliczenia zajęć


Forma weryfikacji osiągnięć studenta

Zaliczenie z oceną

Warunki odbywania i zaliczenia zajęć oraz dopuszczenia do końcowego egzaminu (zaliczenia z oceną)

Przedmiot kończy się zaliczeniem pisemnym po II semestrze

Warunki uzyskania zaliczenia:

- uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń praktycznych

- uzyskanie pozytywnej oceny z projektów indywidualnych

- pozytywna ocena aktywności podczas zajęć i  prowadzonych dyskusji

- obecność na zajęciach


Wykaz zalecanego piśmiennictwa


Wykaz literatury podstawowej

Lp.Pozycja
1Piasek Z. (red.), Geodezja, kartografia i geologia inżynierska. Teoria, przykłady, aplikacje. Książkowe wydawnictwo naukowe dla studentów Wyższych Uczelni Technicznych, Wydawnictwo PK. Kraków 2016. s. 510.

Wykaz literatury uzupełniającej

Lp.Pozycja
1Piasek Z., Geodezja budowlana dla inżynierii środowiska, Kraków, 2000, PWN. s.388.
2Piasek Z. Geodezja w kształtowaniu przestrzeni. Podręcznik dla studentów Wyższych Szkół Technicznych. ISBN:978-922359-0-3. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości. N. Sącz. 2007. s.231.
3Piasek Z.(redakcja). Sztuka oceny i interpretacji przestrzeni. Monografia 44. Wydawnictwo PAN. Kraków, 2010. s.167.

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

-----