poniedziałek, 15 kwietnia 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

PPUZ w Nowym Targu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 4

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowy Targu


Informacje ogólne


Nazwa zajęć

Geodezja i kartografia I

Kod zajęć

GP-1-2,2,19-20

Status zajęć

Obowiązkowy

Wydział / Instytut

Instytut Techniczny

Kierunek studiów

gospodarka przestrzenna

Moduł specjalizacyjny

-----

Specjalizacja

-----


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 10.0 30.0 3.0
Suma 10.0 30.0 3.0


Poziom studiów

studia pierwszego stopnia

Profil

Praktyczny

Osoba odpowiedzialna za program zajęć

prof.dr hab.inż. Zbigniew Piasek

Wymagania (Kompetencje wstępne)

Wiedza z zakresu  matematyki i fizyki zdobyta w szkole średniej oraz na pierwszym semestrze studiów.

Umiejętność wykonywania podstawowych obliczeń matematyczno - fizycznych.

Umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji, m. in. z publikacji i książek naukowych.

Student  potrafi pracować samodzielnie oraz w grupie.

Umiejętność prawidłowej prezentacji posiadanej wiedzy oraz własnych poglądów.

Założenia i cele zajęć

C1  Zaznajomienie studentów z formami i treścią dokumentacji geodezyjnej oraz  metodami przybliżeń matematycznych zadanych fragmentów Ziemi.

C2  Zaznajomienie studentów z odczytywaniem informacji o terenie z mapy analogowej i numerycznej. Zaznajomienie studentów z metodami prezentacji kartograficznych na bazie zdjęć naziemnych i metodami obliczeń pól powierzchni.

C3  Nabycie przez studentów umiejętności pomiarów, przetwarzania ich wyników, gromadzenia i udostępniania danych geodezyjno - kartograficznych dla projektowania, realizacji i eksploatacji obiektów hydrotechnicznych i lądowych w procesie inwestycyjnym gospodarki przestrzennej. Nabycie przez studentów umiejętności interpretacji obliczeń systemowych dotyczących; generacji nieregularnej siatki elementów trójkątnych oraz aproksymacji zadanych fragmentów Ziemi.

C4  Nabycie przez studentów umiejętności lokalizacji terenowych szczegółów naziemnych na  mapach numerycznych. Nabycie przez studentów umiejętności interpretacji matematycznej układów współrzędnych geograficznych 1992, 2000 i obliczeń kubatur robót ziemnych.

Nabycie przez studentów umiejętności zastosowania map kartograficznych do celów projektowych. Nabycie przez studentów umiejętności oceny wyników obliczeń kartograficznych i dyskutowania o problemach tematycznych dotyczących prac polowych.

Prowadzący zajęcia

prof.dr hab.inż. Zbigniew Piasek

Egzaminator/ Zaliczający

prof.dr hab.inż. Zbigniew Piasek


Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS


Nakład pracy studenta niezbędny do uzyskania efektów uczenia się Obciążenie studenta
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i studentów, w tym: godz.:
48.0
godz.:
0.0
Udział w wykładach (godz.) 10 0
Udział w: ćwiczenia (godz.) 30 0
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 5 0
Udział w egzaminie (godz.) 3 0
Obciążenie studenta związane z jego indywidualną pracą związaną z zajęciami organizowanymi przez uczelnię, w tym: godz.:
27.0
godz.:
0.0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 9 0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do: ćwiczenia (godz.) 8 0
Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 5 0
Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 5 0
Suma
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia oraz związane z jego indywidualną pracą związaną z tymi zajęciami)
godz.:
75.0
ECTS:
3.0
godz.:
0.0
ECTS:
0
Obciążenie studenta w ramach zajęć kształtujących umiejętności praktyczne godz.:
30
ECTS:
2
godz.:
0
ECTS:
0


Efekty uczenia się


Efekty uczenia się

Odniesienia
do kierunkowych efektów
uczenia się

Odniesienia
do charakterystyk
drugiego stopnia
efektów uczenia
się Polskich
Ram
Kwalifikacji

Sposób
weryfikacji
efektów
uczenia się

Wiedza: student zna i rozumie

W1

Student posiada wiedzę na temat dokumentacji geodezyjnej i możliwości jej zastosowania w zawodzie. Student wie, jakie informacje o terenie dostarczają mapy kartograficzne w zależności od skali i rodzaju. Student posiada wiedzę o formach zapisu numerycznego danych geodezyjnych. Student posiada wiedzę skąd i jak pozyskać właściwą dokumentację geodezyjną. Student wie, jaki jest udział geodezji i kartografii w poszczególnych etapach procesu inwestycyjnego zagospodarowania przestrzennego. Student posiada wiedzę z zakresu aplikacji podstawowego aparatu matematycznego do aproksymacji zadanych fragmentów fizycznej powierzchni Ziemi Student wie, na czym polegają pomiary geodezyjne i jakie warunki z tego względu musi spełniać projekt. Student zna metody i możliwości geodezyjnych obliczeń w zastosowaniach do zagospodarowania przestrzennego. Student zna etapy matematycznej generacji regularnej i nieregularnej siatki elementów trójkątnych, prostokątnych i in., stosowane w Numerycznym Modelu Terenu. Student wie, jak komputerowo generowane są warstwice na mapach zasadniczych. Student wie jak wygenerować profile podłużne i poprzeczne na mapie zasadniczej oraz wykonać obliczenia kubaturowe nasypów i wykopów.

GP_W02, GP_W13, GP_W16

P6S_WG, P6S_WK_02, P6S_WG_inż

sporządzanie projektów, (W), udział w dyskusji, (W), obserwacja jakości wykonania zadania (W), test umiejętności wykonania zadania, (U), egzamin pisemny (W), projekt i jego prezentacja połączona z dyskusją

W2

Student wie, na czym polegają pomiary geodezyjne i jakie warunki z tego względu musi spełniać projekt. Student zna metody i możliwości geodezyjnych obliczeń w zastosowaniach do zagospodarowania przestrzennego. Student zna etapy matematycznej generacji regularnej i nieregularnej siatki elementów trójkątnych, prostokątnych i in., stosowane w Numerycznym Modelu Terenu. Student wie i rozumie, jak komputerowo generowane są warstwice na mapach zasadniczych. Student wie jak wygenerować profile podłużne i poprzeczne na mapie zasadniczej oraz wykonać obliczenia kubaturowe nasypów i wykopów.

GP_W02, GP_W13, GP_W16

P6S_WG, P6S_WK_02, P6S_WG_inż

Umiejętności: student potrafi

U1

Student potrafi wykonywać proste pomiary sytuacyjno - wysokościowe. Student potrafi dokonać oceny i dobrać odpowiednią do potrzeb dokumentację geodezyjną. Student umie odczytywać informacje o terenie z mapy kartograficznej. Student umie na podstawie mapy wyznaczyć; budować profil terenu, projektować elementy przestrzenne, itp. Student umie interpretować funkcje matematyczne liniowe, nieliniowe. Student potrafi posługiwać się podstawowym sprzętem geodezyjnym typu: teodolit, niwelator i in. Student posiada umiejętność wnoszenia na mapę szczegółów. Student posiada umiejętność lokalizowania w terenie szczegółów zaprojektowanych na mapie. Student potrafi dobrać skalę mapy zasadniczej dla celów projektowych i realizacyjnych. Student posiada umiejętność obliczeń robót ziemnych. Student potrafi ocenić jaką metodą wykonać pomiary i obliczenia, dla celów zagospodarowania przestrzennego.

GP_U02, GP_U10

P6S_UW_01, P6S_UW_02, P6S_UW_inż01 , P6S_UW_inż02

sporządzanie projektów, (W), udział w dyskusji, (W), bezpośrednia ocena wykonania zadania (np. ocena projektu, ocena sprawozdania, dokumentowania danych, realizacji zajęć) (U), lista obecności i spóźnień itp. (K), ocena terminowości realizacji zadań (K), egzamin pisemny (W)

U2

Student potrafi posługiwać się podstawowym sprzętem geodezyjnym typu: teodolit, niwelator, i in. Student posiada umiejętność wnoszenia na mapę szczegółów. Student posiada umiejętność lokalizowania w terenie szczegółów zaprojektowanych na mapie. Student potrafi dobrać skalę mapy zasadniczej dla celów projektowych i realizacyjnych. Student posiada umiejętność obliczeń robót ziemnych. Student potrafi ocenić jaką metodą wykonać pomiary i obliczenia, dla celów zagospodarowania przestrzennego.

GP_U02, GP_U10

P6S_UW_01, P6S_UW_02, P6S_UW_inż01 , P6S_UW_inż02

Kompetencje społeczne: student jest gotów do

K1

Student potrafi komunikować się z otoczeniem. Student posiada umiejętność współpracy i pracy w zespole oraz ponoszenia współodpowiedzialności.

GP_K02, GP_K03

P6S_KK_01, P6S_KO_01, P6S_KO_02, P6S_KO_03, P6S_KR

udział w dyskusji, (W), obserwacja jakości wykonania zadania (W), bezpośrednia ocena wykonania zadania (np. ocena projektu, ocena sprawozdania, dokumentowania danych, realizacji zajęć) (U), ocena wypowiedzi (treści i sposobu jej przedstawiania;) (K), lista obecności i spóźnień itp. (K)

Formy i metody kształcenia

Wykłady (audytoryjne, informacyjne, problemowy) , ćwiczenia projektowe i audytoryjne,  praca w grupach, dyskusja, rozwiązywanie prostych zadań, prezentacje multimedialne.

Egzamin pisemny, odpowiedzi ustne w trakcje zajęć, analiza prac projektowych

Pokaz umiejętności praktycznych, odpowiedzi ustne w trakcje zajęć, analiza prac projektowych

Obserwacja w trakcie ćwiczeń, samoocena, ocena aktywności w trakcie prowadzonych dyskusji


Treści programowe


Wykłady

·  Mapa zasadnicza. Etapy zakładania osnów. Układy współrzędnych przestrzennych geograficznych 1992, 2000, metody obliczeń kubatur robót ziemnych. Znaki geodezyjne na mapach kartograficznych. Interpretacja skal bazowych mapy zasadniczej.

·  Podziałki liniowe i transwersalne. Metody obliczania pól powierrzni. Interpretacja instrukcji G-4. Planimetria.

·  Metody pomiaru kąta poziomego. Teodolit – budowa, warunki i rektyfikacja. Budowa noniusza. Rachunek współrzędnych. Poligonizacja. Etapy generacji nieregularnej siatki elementów trójkątnych/ numeryczna interpretacja. Metodyka kodowania punktów i boków, tworzenie i sortowanie macierzy trójkątów. Matematyczne przybliżenia zadanych fragmentów powierzchni Ziemi.

·  Niwelator – budowa, warunki i rektyfikacja. Niwelacyjne prace kameralne i polowe. Elementy fotogrametrii i teledetekcji.

·  Niwelacja ciągów. Metody obliczania dzienników niwelacyjnych. Niwelacja geometryczna i trygonometryczna.

·  Przenoszenie wysokości w wykopy fundamentowe i na poziomy konstrukcyjne budowli inżynierskich. Interpretacja zdjęć naziemnych.

Ćwiczenia
ćwiczenia projektowe

·  Ćwicz. 1 Pomiary geodezyjne w procesie inwestycyjnym. Mapa, rodzaje, treść, dokładność i szczegółowość. Mapa zasadnicza. Jednostki miar. Pomiary długości.

·  Ćwicz. 2 Rachunek współrzędnych. Obliczenia poligonizacyjne dla zadanych przykładów. Analizy tematyczne budowli ziemnych.

·  Ćwicz. 3 Generowanie profilu na mapie numerycznej oraz na danych symulowanych. Projektowanie na mapie kartograficznej obiektów budowlanych.

·  Obliczenia powierzchni.

·  Ćwicz. 4 Pomiary kątów i długości w zaprojektowanym poligonie zamkniętym. Rektyfikacja polowa aparatury pomiarowej. Czynności na stanowisku pomiarowym, przyrządy, przebieg pomiarów. Szkic terenowy dla zadanego obiektu badawczego.

Ćwicz. 5 Praca z niwelatorem. Odczyty z łat. Zapis wyników z pomiarów do obliczeń niwelacyjnych, metodą horyzontu i różnic wysokości. Niwelacja poziomów konstrukcyjnych budowli inżynierskich. Pomiary grubości stropów budowli murowanych i drewnianych.

Kryteria oceny osiągniętych efektów uczenia się


Kryteria oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta

Kryteria ocen: 51-60% dst; 61-70% +dst; 71-80% db; 81-90% +db; 91-100% bdb


Forma weryfikacji osiągnięć studenta i warunki zaliczenia zajęć


Forma weryfikacji osiągnięć studenta

Zaliczenie z oceną

Warunki odbywania i zaliczenia zajęć oraz dopuszczenia do końcowego egzaminu (zaliczenia z oceną)

Warunki uzyskania zaliczenia:

- uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń praktycznych

- uzyskanie pozytywnej oceny z projektów indywidualnych

- pozytywna ocena aktywności podczas zajęć i  prowadzonych dyskusji

- obecność na zajęciach


Wykaz zalecanego piśmiennictwa


Wykaz literatury podstawowej

Lp.Pozycja
1Piasek Z. (red.), Geodezja, kartografia i geologia inżynierska. Teoria, przykłady, aplikacje. Książkowe wydawnictwo naukowe dla studentów Wyższych Uczelni Technicznych, Wydawnictwo PK. Kraków 2016. s. 510.
2Piasek Z., Geodezja budowlana dla inżynierii środowiska, Kraków, 2000, DWN. s.388.
3Piasek Z., Nawrocki W. Metody falowe lokalizacji infrastruktury i obiektów podziemnych. Teorie – badania symulowane i eksperymentalne. Monografia 328. Wydawnictwo PK, Seria Inżynierii Środowiska. ISSN 0860 – 097X. Kraków 2006. s.166.
4Piasek Z.(redakcja). Sztuka oceny i interpretacji przestrzeni. Monografia 44. Wydawnictwo PAN. Kraków, 2010. s.167.
5Piasek Z. Geodezja w kształtowaniu przestrzeni. Podręcznik dla studentów Wyższych Szkół Technicznych. ISBN:978-922359-0-3. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości. N. Sącz. 2007. s.231.

Wykaz literatury uzupełniającej

Lp.Pozycja
1Piasek Z., Nawrocki W. Inwentaryzacja uzbrojenia terenu w systemie nakładek mapy zasadniczej. Czasopismo Techniczne. Seria Środowisko. ISSN 0011-4561. Z8. Ś/2005. s.155-165.

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

nie dotyczy