poniedziałek, 15 kwietnia 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

PPUZ w Nowym Targu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 4

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowy Targu


Informacje ogólne


Nazwa zajęć

Perspektywa

Kod zajęć

A-1-2,8,19-20

Status zajęć

Do wyboru

Wydział / Instytut

Instytut Techniczny

Kierunek studiów

gospodarka przestrzenna

Moduł specjalizacyjny

-----

Specjalizacja

-----


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 20.0 20.0 3.0
Suma 20.0 20.0 3.0


Poziom studiów

studia pierwszego stopnia

Profil

Praktyczny

Osoba odpowiedzialna za program zajęć

dr Jolanta Brandys

Wymagania (Kompetencje wstępne)

Wiedza ogólna z zakresu geometrii w tym: planimetrii i stereometrii,

Założenia i cele zajęć

C1 – Pogłębienie znajomości geometrii przestrzeni, poznanie teorii i konstrukcji
przydatnych w graficznym modelowaniu przestrzeni
C2 – Poznanie zasad percepcji przestrzeni, psychologicznych i fizjologicznych
uwarunkowań postrzegania, dla poprawnego tworzenia wizualizacji projektowanych
utworów przestrzennych

Prowadzący zajęcia

dr Jolanta Brandys

Egzaminator/ Zaliczający

dr Jolanta Brandys


Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS


Nakład pracy studenta niezbędny do uzyskania efektów uczenia się Obciążenie studenta
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i studentów, w tym: godz.:
40.0
godz.:
0.0
Udział w wykładach (godz.) 20 0
Udział w: ćwiczenia (godz.) 20 0
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 0 0
Udział w egzaminie (godz.) 0 0
Obciążenie studenta związane z jego indywidualną pracą związaną z zajęciami organizowanymi przez uczelnię, w tym: godz.:
40.0
godz.:
0.0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 0 0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do: ćwiczenia (godz.) 0 0
Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 10 0
Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 30 0
Suma
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia oraz związane z jego indywidualną pracą związaną z tymi zajęciami)
godz.:
80.0
ECTS:
3.0
godz.:
0.0
ECTS:
0
Obciążenie studenta w ramach zajęć kształtujących umiejętności praktyczne godz.:
50
ECTS:
2
godz.:
0
ECTS:
0


Efekty uczenia się


Efekty uczenia się

Odniesienia
do kierunkowych efektów
uczenia się

Odniesienia
do charakterystyk
drugiego stopnia
efektów uczenia
się Polskich
Ram
Kwalifikacji

Sposób
weryfikacji
efektów
uczenia się

Wiedza: student zna i rozumie

W1

Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie stosowania zasad geometrii wykreślnej w projektowaniu architektonicznym. Zna i rozumie wzajemne relacje obiektu i otoczenia

GP_W18

P6S_WG, P6S_WG_inż

odpowiedź, (W), obserwacja jakości wykonania zadania (W), kolokwium

Umiejętności: student potrafi

U1

Posiada rozwiniętą wyobraźnię przestrzenną i umiejętność abstrakcyjnego rozumienia problemów technicznych

GP_U03

P6S_UW_02, P6S_UW_inż04

kolokwium, projekt i jego prezentacja połączona z dyskusją

Kompetencje społeczne: student jest gotów do

K1

Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się — podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych

GP_K01

P6S_KK_01, P6S_KK_02

ocena wypowiedzi (treści i sposobu jej przedstawiania;) (K), ocena terminowości realizacji zadań (K)

Formy i metody kształcenia

wykład informacyjny, wykład problemowy, wykład z prezentacją multimedialną, ćwiczenia projektowe, praca w
grupach


Treści programowe


Wykłady

Wprowadzenie do przedmiotu: tematyka; literatura; kryteria oceny i warunki uzyskania zaliczenia z
przedmiotu
Podstawowe konstrukcje rzutu środkowego.
Kłady płaszczyzn, punkty mierzenia.
Perspektywa pionowa.
Perspektywa na pochyłe tło.
Perspektywa pośrednia.
Rzuty perspektywiczne okręgów.
Zasady konstrukcji cieni:.
Zagadnienia restytucji. Złudzenia optyczne

Ćwiczenia
ćwiczenia projektowe

Podstawowe konstrukcje rzutu środkowego.
Kłady płaszczyzn, punkty mierzenia.
Perspektywa pionowa.
Perspektywa na pochyłe tło.
Perspektywa pośrednia.
Rzuty perspektywiczne okręgów.
Zasady konstrukcji cieni:.
Zagadnienia restytucji. Złudzenia optyczne


Kryteria oceny osiągniętych efektów uczenia się


Kryteria oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta

Zakładane efekty kształcenia osiągnięte na poziomie
50-60% - ocena: dst;
Zakładane efekty kształcenia osiągnięte na poziomie
61-70% - ocena: +dst;
Zakładane efekty kształcenia osiągnięte na poziomie
71-80% - ocena: db;
Zakładane efekty kształcenia osiągnięte na poziomie
81-90% - ocena: +db;
Zakładane efekty kształcenia osiągnięte na poziomie
91-100% - ocena: bdb


Forma weryfikacji osiągnięć studenta i warunki zaliczenia zajęć


Forma weryfikacji osiągnięć studenta

Zaliczenie z oceną

Warunki odbywania i zaliczenia zajęć oraz dopuszczenia do końcowego egzaminu (zaliczenia z oceną)

Zaliczenie ćwiczeń projektowych uzyskuje student, który uzyskał oceny pozytywne z wszystkich
prac projektowych wykonywanych w ramach programu nauczania przedmiotu oraz uzyskał
ocenę pozytywną z kolokwium. Student ma możliwość poprawy niezaliczonego kolokwium
dwukrotnie w trakcie zajęć w semestrze.
Student, który ma więcej niż 3 nieusprawiedliwione nieobecności na ćwiczeniach nie uzyskuje
zaliczenia.


Wykaz zalecanego piśmiennictwa


Wykaz literatury podstawowej

Lp.Pozycja
1Grochowski Bogusław — Geometria wykreslna z perspektywa stosowana, Warszawa, 2011, PWN

Wykaz literatury uzupełniającej

Lp.Pozycja
2B.Wojtowicz,R. Górska,A. Wojtowicz, Wizualizacja w architekturze. Wydawnictwo PK, Kraków 2019

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

nie dotyczy