poniedziałek, 15 kwietnia 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

PPUZ w Nowym Targu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 4

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowy Targu


Informacje ogólne


Nazwa zajęć

Moduł fakultatywny II: Polityka energetyczna Unii Europejskiej oraz Polski

Kod zajęć

GP-1-1,13b,19-20

Status zajęć

Do wyboru

Wydział / Instytut

Instytut Techniczny

Kierunek studiów

gospodarka przestrzenna

Moduł specjalizacyjny

geoinformatyka, gospodarka nieruchomościami i infrastrukturą budowlaną

Specjalizacja

-----


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 10.0 15.0 2.0
Suma 10.0 15.0 2.0


Poziom studiów

studia pierwszego stopnia

Profil

Praktyczny

Osoba odpowiedzialna za program zajęć

dr hab.inż. Bogusława Łapczyńska-Kordon

Wymagania (Kompetencje wstępne)

Wiedza z zakresu fizyki, chemii fizycznej i biologii, ustawodawstwa, polityki  na poziomie szkoły średniej

Założenia i cele zajęć

Zapoznanie studenta z rosnącym zapotrzebowaniem ludzkości na energię, przewyższającym tempo wzrostu liczby ludności jak też wynikającego z rozwoju potrzeb cywilizacji. Studenci poznają również założenia polityki energetycznej Wspólnoty Europejskiej oraz Polski. Zaznajomią się ponadto z międzynarodową współpracą energetyczną pomiędzy państwami europejskimi.

Prowadzący zajęcia

dr hab.inż. Bogusława Łapczyńska-Kordon

Egzaminator/ Zaliczający

dr hab.inż. Bogusława Łapczyńska-Kordon


Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS


Nakład pracy studenta niezbędny do uzyskania efektów uczenia się Obciążenie studenta
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i studentów, w tym: godz.:
27.0
godz.:
0.0
Udział w wykładach (godz.) 10 0
Udział w: ćwiczenia (godz.) 15 0
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 1 0
Udział w egzaminie (godz.) 1 0
Obciążenie studenta związane z jego indywidualną pracą związaną z zajęciami organizowanymi przez uczelnię, w tym: godz.:
23.0
godz.:
0.0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 6 0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do: ćwiczenia (godz.) 6 0
Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 5 0
Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 6 0
Suma
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia oraz związane z jego indywidualną pracą związaną z tymi zajęciami)
godz.:
50.0
ECTS:
2.0
godz.:
0.0
ECTS:
0
Obciążenie studenta w ramach zajęć kształtujących umiejętności praktyczne godz.:
0
ECTS:
0
godz.:
0
ECTS:
0


Efekty uczenia się


Efekty uczenia się

Odniesienia
do kierunkowych efektów
uczenia się

Odniesienia
do charakterystyk
drugiego stopnia
efektów uczenia
się Polskich
Ram
Kwalifikacji

Sposób
weryfikacji
efektów
uczenia się

Wiedza: student zna i rozumie

W1

typowe rodzaje struktur i instytucji działających w energetyce i polityce oraz relacje między tymi strukturami i instytucjami,metody analiz zjawisk w układach przestrzennych, w tym z wykorzystaniem narzędzi informatycznych, możliwości wykorzystania w życiu społeczno – gospodarczym osiągnięć nauk przyrodniczych oraz zasadę zrównoważonego rozwoju energetyki w kształtowaniu środowiska

GP_W01, GP_W04, GP_W12, GP_W16

P6S_WG, P6S_WK_01, P6S_WG_inż, P6S_WK_inż

egzamin pisemny (W)

Umiejętności: student potrafi

U1

prawidłowo pozyskiwać, interpretować i przetwarzać dane dotyczące zjawisk przyrodniczych, społecznych oraz wiedzy technicznej i projektowej w zakresie energetyki i polityki energetycznej, analizować zjawiska społeczne i gospodarcze w polityce energetycznej oraz stosować je w praktyce

GP_U05, GP_U12

P6S_UW_01, P6S_UK_03, P6S_UO_01, P6S_UW_inż01 , P6S_UW_inż03 , P6S_UW_inż04

dyskusja, frekwencja na zajęciach, prezentacja multimedialna

Kompetencje społeczne: student jest gotów do

K1

współdziałać i pracować w zespole, przyjmując w nim różne role, odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania i realizować je w praktyce

GP_K02, GP_K03

P6S_KK_01, P6S_KO_01, P6S_KO_02, P6S_KO_03, P6S_KR

obserwacja zachowania studenta podczas zajęć; (K), lista obecności i spóźnień itp. (K), ocena terminowości realizacji zadań (K)

Formy i metody kształcenia

Aktywne wykłady ilustrowane przeźroczami oraz wciąganie studentów do dyskusji. Ćwiczenia indywidaulane i grupowe.


Treści programowe


Wykłady

Problemy towarzyszące wzrostowi zużycia energii, w tym zmiany klimatyczne, zdrowotne oraz konkurencja produkcji energii z żywnością a także nierównomierne rozmieszczenie rodzajów energii. Dostęp do surowców emergetycznych i źródeł energii. Produkcja energii a udział Unii Europejskiej i Polski w tworzeniu światowego PKB. Rozwój energii odnawialnej jako własnych źródeł energii w UE i Polsce. Walka z globalnym ociepleniem oraz skutkami zanieczyszczenia atmosfery.  Współczesna polityka energetyczna w Polsce. Modernizacja polskiej energetyki i możliwości rozwoju energetyki atomowej oraz odnawialnej. Polska Grupa Energetyczna i spółki energetyczne (m.in. PGE Energia Odnawialna S.A., Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej i Rozproszonej)

Rozwój energetyki do 2050 roku w Polsce i Unii Europejskiej. Rozwój miksu energetycznego PGE. Nowe kierunki rozwoju energii, uwarunkowania ekonomiczne, nowe rozwiązania technologiczne i rewolucyjne zmiany dot. wyposażeń energetyki odnawialnej, jak też konsekwencje popierania OZE przez UE.
Ćwiczenia
ćwiczenia

Przygotowanie prezentacji z zakresu polityki energetycznej Polski i Unii Europejskiej na podstawie publikacji. Obliczanie wskaźników oceny surowców emergetycznych i źródeł energii. Opracowanie w postaci raportów.


Kryteria oceny osiągniętych efektów uczenia się


Kryteria oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta

Zakładane efekty kształcenia osiągnięte na poziomie  51-60%  - ocena: dst;

Zakładane efekty kształcenia osiągnięte na poziomie 61-70%  - ocena: +dst;

Zakładane efekty kształcenia osiągnięte na poziomie 71-80%  - ocena: db;

Zakładane efekty kształcenia osiągnięte na poziomie 81-90%  - ocena: +db;

Zakładane efekty kształcenia osiągnięte na poziomie 91-100% - ocena: bdb

Na ocenę 5,0

Student posiada szeroką wiedzę i  wykazuje się znajomością problematyki z zakresu polityki energetycznej Polski i Unii Europejskiej. Student wykorzystuje zaproponowane w trakcie zajęć narzędzia i metody pracy. Integruje wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych , właściwych dla kierunku Gospodarka Przestrzenna.

Na ocenę 4,5

Student posiada poszerzoną wiedzę w zakresie polityki energetycznej w Polsce i Unii Europejskiej.  Rozumie znaczenie i wykazuje zindywidualizowane podejście do problematyki produkcji energii, jej udziału w PKB, zagrożeń i rozwoju energetyki z udziałem odnawialnych źródeł energii. Rozumie znaczenie programu przedmiotu i jego wpływu na wiedzę.

Na ocenę 4,0

Student posiada wiedzę w zakresie polityki energetycznej Polski i Unii Europejskiej.. Potrafi zaprezentować posiadaną wiedzę. Rozumie złożoność problematyki przedmiotu.

Na ocenę 3,5

Student posiadł podstawową wiedzę z zakresu polityki energetycznej Polski i Unii Europejskiej. Zna podstawowe zagadnienia dotyczące przedmiotu.

Na ocenę 3,0

Student opanował podstawowe wiadomości z zakresu polityki energetycznej Polski i Unii Europejskiej, jednak wykazuje nieusystematyzowanie wiedzy i jej niekompletność.Forma weryfikacji osiągnięć studenta i warunki zaliczenia zajęć


Forma weryfikacji osiągnięć studenta

Zaliczenie i egzamin

Warunki odbywania i zaliczenia zajęć oraz dopuszczenia do końcowego egzaminu (zaliczenia z oceną)

Aktywność na zajęciach dydaktycznych oraz podczas dyskusji, zaliczenie pisemnych opracowań. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest wcześniejsze zaliczenie ćwiczeń. Egzamin pisemny (ograniczony czasowo). 


Wykaz zalecanego piśmiennictwa


Wykaz literatury podstawowej

Lp.Pozycja
1.Witold M. Lewandowski, Proekologiczne odnawialne źródła energii. Warszawa, 2010 WNT
2.J. Kucowski i inni. Energetyka a ochrona Środowiska – WNT 1997

Wykaz literatury uzupełniającej

Lp.Pozycja
1.Paska, J., & Surma, T. ). Polityka energetyczna Polski na tle polityki energetycznej Unii Europejskiej. Polityka Energetyczna, 1,.2013.
2Motowidlak, T.. Dylematy Polski w zakresie wdrażania polityki energetycznej Unii Europejskiej. Polityka Energetyczna, 21, 2018

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

-----