wtorek, 28 listopada 2023 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

PPUZ w Nowym Targu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 4

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowy Targu


Informacje ogólne


Nazwa zajęć

Moduł fakultatywny II;Energia a ekologia

Kod zajęć

GP-1-1,13a,19-20

Status zajęć

Do wyboru

Wydział / Instytut

Instytut Techniczny

Kierunek studiów

gospodarka przestrzenna

Moduł specjalizacyjny

geoinformatyka, gospodarka nieruchomościami i infrastrukturą budowlaną

Specjalizacja

-----


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 10.0 15.0 2.0
Suma 10.0 15.0 2.0


Poziom studiów

studia pierwszego stopnia

Profil

Praktyczny

Osoba odpowiedzialna za program zajęć

dr hab.inż. Bogusława Łapczyńska-Kordon

Wymagania (Kompetencje wstępne)

Wiedza z zakresu fizyki, chemii fizycznej i biologii na poziomie szkoły średniej.

Założenia i cele zajęć

Zapoznanie z sytuacją energetyczną na ziemi, omówienie istoty energii słonecznej oraz zasad fizykalnych konwersji energii słonecznej na energię cieplną i elektryczną oraz oddziaływania na środowisko przyrodnicze i jego skutków. Zapoznanie się z zasadą zrównoważonego rozwoju jako podstawą dalszego rozwoju ludzkości. Poznanie korzyści z rozwoju odnawialnej energii (słońca, wiatru) oraz podstaw energetyki alternatywnej (Wodorowej oraz geotermalnej ) ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji Polski oraz Podhala.

Prowadzący zajęcia

dr hab.inż. Bogusława Łapczyńska-Kordon

Egzaminator/ Zaliczający

dr hab.inż. Bogusława Łapczyńska-Kordon


Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS


Nakład pracy studenta niezbędny do uzyskania efektów uczenia się Obciążenie studenta
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i studentów, w tym: godz.:
27.0
godz.:
0.0
Udział w wykładach (godz.) 10 0
Udział w: ćwiczenia (godz.) 15 0
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 1 0
Udział w egzaminie (godz.) 1 0
Obciążenie studenta związane z jego indywidualną pracą związaną z zajęciami organizowanymi przez uczelnię, w tym: godz.:
26.0
godz.:
0.0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 7 0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do: ćwiczenia (godz.) 6 0
Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 6 0
Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 7 0
Suma
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia oraz związane z jego indywidualną pracą związaną z tymi zajęciami)
godz.:
53.0
ECTS:
2.0
godz.:
0.0
ECTS:
0
Obciążenie studenta w ramach zajęć kształtujących umiejętności praktyczne godz.:
25
ECTS:
1
godz.:
0
ECTS:
0


Efekty uczenia się


Efekty uczenia się

Odniesienia
do kierunkowych efektów
uczenia się

Odniesienia
do charakterystyk
drugiego stopnia
efektów uczenia
się Polskich
Ram
Kwalifikacji

Sposób
weryfikacji
efektów
uczenia się

Wiedza: student zna i rozumie

W1

metody pozyskiwania różnych postaci energii i sposoby ich przekazywania, skutki oddziaływania na środowisko przyrodnicze, metody identyfikowania zagrożeń i ochrony środowiska, fizykalne metody takiej ochrony ze szczególnym uwzględnieniem Podhala i Polski, zasadę zrównoważonego rozwoju energetyki, znaczenie odnawialnych i alternatywnych źródeł energii w produkcji czystej energiii.

GP_W07, GP_W12, GP_W15

P6S_WG_inż, P6S_WG, P6S_WK_01

egzamin pisemny (W)

Umiejętności: student potrafi

U1

obliczać różne postacie energii, sporządzać proste bilanse przekształceń energii, wskaźniki oddziaływania na środowisko, określić możliwości pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, korzyści z zakresu stosowania energii odnawialnej tak w skali indywidualnej jak i komunalnej oraz społecznej, ocenić korzyści z wprowadzenia ekologicznych zasad rozwoju gospodarki

GP_U01, GP_U05, GP_U12, GP_U13

P6S_UW_inż01 , P6S_UW_inż03 , P6S_UW_inż04 , P6S_UW_inż06 , P6S_UW_01, P6S_UW_02, P6S_UK_03, P6S_UO_01

bezpośrednia ocena wykonania zadania (np. ocena projektu, ocena sprawozdania, dokumentowania danych, realizacji zajęć) (U)

Kompetencje społeczne: student jest gotów do

K1

zapobiegania negatywnym skutkom oddziaływania na środowisko podczas produkcji energii i działania w dziedzinie zastosowania energii odnawialnej.

GP_K01, GP_K10

P6S_KK_01, P6S_KK_02, P6S_KR

ocena wypowiedzi (treści i sposobu jej przedstawiania;) (K), lista obecności i spóźnień itp. (K), ocena terminowości realizacji zadań (K)

Formy i metody kształcenia

Aktywne wykłady ilustrowane przeźroczami oraz wciąganie studentów do dyskusji. Ćwiczenia audytoryjne  - rozwiązywanie zadań z zakresu źródeł energii, przekształcania energii, bilansowania systemów, prezentowania ocen oddziaływania na środowisko w zależności od źródeł energii.Treści programowe


Wykłady

Energia a ekologia. Jak korzystać z energii zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, nie zniszczalności oraz równowartość energii oraz materii.  Wymiana i magazynowanie energii oraz ciepła. Entropia. Ciepła jako źródło energii. Fotosynteza jako metoda korzystania z energii słonecznej i warunek powstania i kontynuowania życia na ziemi. Opis rodzajów energii odnawialnej i ich zastosowanie. Interdyscyplinarny charakter technik ochrony środowiska towarzyszących rozwojowi przemysłu energetycznego opis powyższych metod, a szczególnie technologie ochrony powietrza wody, gleby oraz hałasu

Ćwiczenia
ćwiczenia

Obliczanie różnych postaci energii, równoważników energii: ciepła i pracy, bilansowanie układów - przekształcania energii, określanie wskaźników oddziaływania na środowisko (np. emisja gazów), przygotowanie prezentacji na temat wykorzystania odnawialnych źródeł energii. 


Kryteria oceny osiągniętych efektów uczenia się


Kryteria oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta

Zakładane efekty kształcenia osiągnięte na poziomie  51-60%  - ocena: dst;

Zakładane efekty kształcenia osiągnięte na poziomie 61-70%  - ocena: +dst;

Zakładane efekty kształcenia osiągnięte na poziomie 71-80%  - ocena: db;

Zakładane efekty kształcenia osiągnięte na poziomie 81-90%  - ocena: +db;

Zakładane efekty kształcenia osiągnięte na poziomie 91-100% - ocena: bdb

Na ocenę 5,0

Student posiada szeroką wiedzę i  wykazuje się znajomością problematyki związanej z energetyką: źródłami energii, jej pozyskiwaniem i przetwarzaniem, a jednocześnie skutkami jej oddziaływania na środowisko.Student wykorzystuje zaproponowane w trakcie zajęć narzędzia i metody pracy. Integruje wiedzę z zakresu fizyki,  termodynamiki oraz ekologii.

Na ocenę 4,5

Student posiada poszerzoną wiedzę z zakresu energetyki i ekologii ..  Rozumie znaczenie i wykazuje zindywidualizowane podejście do problematyki omawianej i rozwiązywanej na zajęciach Rozumie znaczenie zagadnień przedstawianych i rozwiązywanych na zajęciach oraz ich wpływu na wiedzę.

Na ocenę 4,0

Student posiada wiedzę w zakresie energetyki i ekologii. Potrafi zaprezentować posiadaną wiedzę. Rozumie złożoność problematyki związanej z energetyką i ekologią

Na ocenę 3,5

Student posiadł podstawową wiedzę z zakresu energetyki i ekologii.  Zna podstawowe zagadnienia dotyczące przedmiotu.

Na ocenę 3,0

Student opanował podstawowe wiadomości z zakresu energetyki i ekologii, jednak wykazuje nieusystematyzowanie wiedzy i jej niekompletność.Forma weryfikacji osiągnięć studenta i warunki zaliczenia zajęć


Forma weryfikacji osiągnięć studenta

Zaliczenie i egzamin

Warunki odbywania i zaliczenia zajęć oraz dopuszczenia do końcowego egzaminu (zaliczenia z oceną)

Aktywność na zajęciach dydaktycznych oraz podczas dyskusji, zaliczenie pisemnych opracowań. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest wcześniejsze zaliczenie ćwiczeń. Egzamin pisemny (ograniczony czasowo). 


Wykaz zalecanego piśmiennictwa


Wykaz literatury podstawowej

Lp.Pozycja
1.Witold M. Lewandowski, Proekologiczne odnawialne źródła energii. Warszawa, 2010 WNT
2.J. Kucowski, D. Laudyn, M. Przekwas, Energetyka a ochrona środowiska. Warszawa, 1994 WNT

Wykaz literatury uzupełniającej

Lp.Pozycja
1.Egbert Boeker, Rienk von Grondelle, Fizyka Środowiska. Warszawa. 2002 PWN
2.M. Grzegorczyk – Integralna ochrona przyrody. Kraków, 2007 Instytut Ochrony Przyrody PAN

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

-----