poniedziałek, 15 kwietnia 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

PPUZ w Nowym Targu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 4

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowy Targu


Informacje ogólne


Nazwa zajęć

Moduł fakultatywny I: Podstawy filozofii i etyki

Kod zajęć

GP-1-1,12b,19-20

Status zajęć

Do wyboru

Wydział / Instytut

Instytut Techniczny

Kierunek studiów

gospodarka przestrzenna

Moduł specjalizacyjny

-----

Specjalizacja

-----


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 15.0 10.0 2.0
Suma 15.0 10.0 2.0


Poziom studiów

studia pierwszego stopnia

Profil

Praktyczny

Osoba odpowiedzialna za program zajęć

dr Małgorzata Wesołowska

Wymagania (Kompetencje wstępne)

Ogólna wiedza humanistyczna z zakresu szkoły średniej. Poszerzona wiedza o dziejach i kulturze.

Założenia i cele zajęć

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z reprezentatywnymi nurtami w historii filozofii ze szczególnym uwzględnieniem etyki. Wdrożenie studentów do myślenia abstrakcyjnego i przygotowanie ich do samodzielnych studiów w zakresie myśli filozoficznej.

Prowadzący zajęcia

dr Małgorzata Wesołowska

Egzaminator/ Zaliczający

dr Małgorzata Wesołowska


Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS


Nakład pracy studenta niezbędny do uzyskania efektów uczenia się Obciążenie studenta
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i studentów, w tym: godz.:
29.0
godz.:
0.0
Udział w wykładach (godz.) 15 0
Udział w: ćwiczenia (godz.) 10 0
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 2 0
Udział w egzaminie (godz.) 2 0
Obciążenie studenta związane z jego indywidualną pracą związaną z zajęciami organizowanymi przez uczelnię, w tym: godz.:
21.0
godz.:
0.0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 1 0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do: ćwiczenia (godz.) 10 0
Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 6 0
Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 4 0
Suma
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia oraz związane z jego indywidualną pracą związaną z tymi zajęciami)
godz.:
50.0
ECTS:
2.0
godz.:
0.0
ECTS:
0
Obciążenie studenta w ramach zajęć kształtujących umiejętności praktyczne godz.:
0
ECTS:
0
godz.:
0
ECTS:
0


Efekty uczenia się


Efekty uczenia się

Odniesienia
do kierunkowych efektów
uczenia się

Odniesienia
do charakterystyk
drugiego stopnia
efektów uczenia
się Polskich
Ram
Kwalifikacji

Sposób
weryfikacji
efektów
uczenia się

Wiedza: student zna i rozumie

W1

Znajomość głównych koncepcji filozoficznych (zwłaszcza dotyczących etyki) na przestrzeni dziejów

GP_W04

P6S_WG, P6S_WK_inż

udział w dyskusji, (W), kolokwium

Umiejętności: student potrafi

U1

Zastosowanie poznanych kategorii do współczesnych dyskusji etycznych

GP_U06

P6S_UW_02, P6S_UK_02, P6S_UW_inż02

dyskusja, kolokwium

Kompetencje społeczne: student jest gotów do

K1

Rozumienie potrzebę ciągłego dokształcania się, podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych

GP_K01

P6S_KK_01, P6S_KK_02

dyskusja

Formy i metody kształcenia

Wykład informacyjny, wykład problemowy, dyskusja, praca z tekstem.


Treści programowe


Wykłady

Wykłady

Chronologiczne zapoznanie z reprezentatywnymi nurtami, postaciami oraz głównymi problemami i próbami ich rozwiązania, które pojawiły się w historii filozofii europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem etyki.

  1. Wprowadzenie do przedmiotu - Czym zajmuje się filozofia? Działy filozofii. Miejsce etyki w filozofii.
  2. Początki filozofii: Tales z Miletu, Heraklit, Pitagoras i inni. Co zawdzięczamy filozofom starożytnym?
  3. Złoty wiek kultury greckiej i początki etyki
  4. Obiektywność prawdy, piękna i dobra
  5. Szkoły filozoficzne: cynicy, cyrenaicy, sceptycy, stoicy, epikurejczycy
  6. Sokrates
  7. Platon
  8. Arystoteles
  9. Krótka charakterystyka wybranych filozofów epoki średniowiecza
  10. Krótka charakterystyka wybranych filozofów nowożytnych
  11. Karol Marks i Friedrich Wilhelm Nietzsche
  12. Wykorzystanie doktryn i współczesna obecność różnorodnych koncepcji filozoficznych takich jak: egzystencjalizm, utylitaryzm, hedonizm, demokracja
  13. Znaczenie norm w życiu człowieka
  14. Etyka jako nauka o moralności
  15. Problemy etyczne we współczesnej gospodarce przestrzennej

Ćwiczenia
ćwiczenia

Ćwiczenia

 1. Obiektywność prawdy, piękna i dobra
 2. Etyka i jej przedmiot.
 3. Zasady budowy kodeksów etycznych.
 4. Studium przypadku - kodeksy etyczne zawodu.
 5. Odpowiedzialność moralna, rodzaje odpowiedzialności, odpowiedzialność prawna
 6. Etyka zawodowa – zasady etyczne inżynierów i techników.
 7. Problemy etyczne w związku z globalizacją gospodarki.
 8. Społeczne znaczenie etyki
 9. Zasady i kanony argumentacji etycznej.
 10. Moralność i prawo, wzajemne relacje


Kryteria oceny osiągniętych efektów uczenia się


Kryteria oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta

Kryterium oceny dla pisemnych kolokwiów oraz pracy pisemnej:

51-60% dst; 61-70% +dst; 71-80% db; 81-90% +db; 91-100% bdb

Kryterium oceny pracy w grupie:
Bardzo dobry: student wykonuje wszystkie obowiązki oraz pomaga innym, odgrywa wszystkie powierzone role z dużym zaangażowaniem bez potrzeby pilnowania go, zachowuje odpowiednie proporcje w słuchaniu i wypowiadaniu
się
Satysfakcjonujący: student wykonuje całość powierzonej pracy, wykonuje prawie wszystkie zadania związane z powierzoną rolą lecz czasami musi być upomniany, słucha innych lecz z małym zaangażowaniem
Niesatysfakcjonujący: student bazuje na pracy innych, musi być często upominany, nie dopuszcza innych do głosu

Kryterium oceny dyskusji (skala od 0 do 3) oceniane:
Bardzo dobry: student właściwie dobiera argumenty w dyskusji, umiejętnie potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę, trzyma się faktów, zachowuje odpowiednie proporcje w słuchaniu i wypowiadaniu się, nie przerywa innym
Satysfakcjonujący: student zazwyczaj poprawienie dobiera argumenty, chociaż czasami mu ich brakuje, umiejętnie potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę, słucha innych lecz z małym zaangażowaniem, czasami przerywa innym
Niesatysfakcjonujący: student odchodzi od tematu dyskusji, musi być często upominany, nie dopuszcza innych do głosu (monopolizuje dyskusję), przerywa innym, nie trzyma się faktów

Kryterium oceny dla prezentacji multimedialnych:
Prezentacje multimedialne oceniane są wg następujących kryteriów ocenianych
w skali od 0 do 3:
· zawartość merytoryczna (zgodna z tematem; dostosowana do możliwości odbiorców i potencjału tematu
· język prezentacji (fachowa terminologia, poprawność językowa)
· zwięzłość (krótkie zdania, równoważniki zdań, sedno)
· czytelność (wielkość czcionki, układ, tempo wyświetlania)
· estetyka (kolor, grafika, dźwięk)
· staranność wykonania i przedstawiania prezentacji
· czas prezentacji (wykorzystanie zaplanowanego czasu)
· innowacyjność (praca przyciągająca uwagę, pomysłowa, niekonwencjonalna)

Ocena i punktacja:
Bardzo dobry (5,0) – 24-22 pkt
Dobry plus (4,5) – 21-19 pkt
Dobry (4,0) – 18-16 pkt
Dostateczny plus (3,5) – 15-13 pkt
Dostateczny (3,0) – 12-10 pkt
Niedostateczny (2,0) - poniżej 10 pkt


Forma weryfikacji osiągnięć studenta i warunki zaliczenia zajęć


Forma weryfikacji osiągnięć studenta

Zaliczenie z oceną

Warunki odbywania i zaliczenia zajęć oraz dopuszczenia do końcowego egzaminu (zaliczenia z oceną)

Zaliczenie na ocenę - kolokwium zaliczeniowe obejmuje znajomość treści wykładów i części ćwiczeń oraz podanej literatury.
Warunkiem dopuszczenia do kolokwium zaliczeniowego, jest wcześniejsze zaliczenie ćwiczeń.

Z kolokwium zaliczeniowego student uzyskuje minimum 51% punktów (na ocenę dostateczną). Przy zaliczeniu ćwiczeń uwzględnia się: oceny z kolokwiów, pracę własną studenta oraz aktywność na zajęciach.


Wykaz zalecanego piśmiennictwa


Wykaz literatury podstawowej

Lp.Pozycja
1Tatarkiewicz W., Historia filozofii, t. 1-3
2Podstawy filozofii dla uczniów i studentów, Wieczorek K. (red.), Videograf, 2018
3Warburton N., Krótka historia filozofii,Wydawnictwo RM, 2016

Wykaz literatury uzupełniającej

Lp.Pozycja
1Anzenbacher A., Wprowadzenie do filozofii, Wydawnictwo WAM, 2012

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

-----