wtorek, 28 listopada 2023 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

PPUZ w Nowym Targu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 4

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowy Targu


Informacje ogólne


Nazwa zajęć

Moduł fakultatywny I:Podstawy psychologii

Kod zajęć

GP-1-1,12a,19-20

Status zajęć

Do wyboru

Wydział / Instytut

Instytut Techniczny

Kierunek studiów

gospodarka przestrzenna

Moduł specjalizacyjny

-----

Specjalizacja

-----


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 15.0 10.0 2.0
Suma 15.0 10.0 2.0


Poziom studiów

studia pierwszego stopnia

Profil

Praktyczny

Osoba odpowiedzialna za program zajęć

mgr Marta Warzycka

Wymagania (Kompetencje wstępne)

Wiedza z zakresu ogólnego funkcjonowania człowieka.

Założenia i cele zajęć

Celem treści wykładów jest zaznajomienie studentów z podstawowymi pojęciami, metodami i teoriami psychologii jako nauki. Studenci poznają problematykę poznawczą, emocjonalno-motywacyjną, osobowości, różnic indywidualnych, społeczną związaną z zastosowaniem psychologii w praktyce. Ideą przedmiotu jest ukazanie specyfiki myślenia psychologicznego. Program nauczania psychologii ma na celu dostarczenie studentom takich informacji i umiejętności, które pozwolą im lepiej działać, rozumieć siebie i innych, lepiej radzić sobie z sytuacjami trudnymi. Po zakończeniu zajęć student powinien: poznać problematykę psychologii ogólnej, pojęcia normy i zdrowia, podejście patogenetyczne i salutogenetyczne oraz modele zaburzeń psychicznych oraz z zakresu psychologii środowiskowej.

Prowadzący zajęcia

mgr Marta Warzycka

Egzaminator/ Zaliczający

mgr Marta Warzycka


Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS


Nakład pracy studenta niezbędny do uzyskania efektów uczenia się Obciążenie studenta
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i studentów, w tym: godz.:
25.0
godz.:
0.0
Udział w wykładach (godz.) 15 0
Udział w: ćwiczenia (godz.) 10 0
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 0 0
Udział w egzaminie (godz.) 0 0
Obciążenie studenta związane z jego indywidualną pracą związaną z zajęciami organizowanymi przez uczelnię, w tym: godz.:
10.0
godz.:
0.0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 0 0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do: ćwiczenia (godz.) 5 0
Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 5 0
Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 0 0
Suma
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia oraz związane z jego indywidualną pracą związaną z tymi zajęciami)
godz.:
35.0
ECTS:
2.0
godz.:
0.0
ECTS:
0
Obciążenie studenta w ramach zajęć kształtujących umiejętności praktyczne godz.:
0
ECTS:
0
godz.:
0
ECTS:
0


Efekty uczenia się


Efekty uczenia się

Odniesienia
do kierunkowych efektów
uczenia się

Odniesienia
do charakterystyk
drugiego stopnia
efektów uczenia
się Polskich
Ram
Kwalifikacji

Sposób
weryfikacji
efektów
uczenia się

Wiedza: student zna i rozumie

W1

ma elementarną wiedzę o poglądach na struktury i instytucje społeczne oraz o procesach i konsekwencjach ich zmian. Zna rodzaje więzi społecznych i ich ewolucję. Posiada wiedzę o człowieku – jego roli w tworzeniu struktur społecznych oraz w tych strukturach funkcjonującym

GP_W09

P6S_WK_inż, P6S_WK_01

test standaryzowany, (W)

W2

zna możliwości wykorzystania w życiu społeczno – gospodarczym osiągnięć nauk przyrodniczych. Rozumie zasadę zrównoważonego rozwoju w kształtowaniu środowiska

GP_W12

P6S_WK_01

Umiejętności: student potrafi

U1

potrafi prawidłowo pozyskiwać, interpretować i przetwarzać dane dotyczące zjawisk przyrodniczych, społecznych oraz wiedzy technicznej i projektowej w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla kierunku gospodarka przestrzenna

GP_U01

P6S_UW_inż06 , P6S_UW_01

udział w dyskusji, (W)

U2

potrafi prawidłowo wykorzystać dane opisujące obiekty świata rzeczywistego, pochodzące z różnych źródeł oraz elementarną wiedzę z zakresu gospodarki przestrzennej do właściwego analizowania zjawisk i procesów społecznych i gospodarczych (także zachodzących w przestrzeni) wraz ze wskazaniem na ich przyczyny i przebieg. Potrafi zaproponować rozwiązania konkretnych problemów i wprowadzić je w życie oraz wyciągać wnioski

GP_K05

P6S_KK_02, P6S_KO_02

Kompetencje społeczne: student jest gotów do

K1

potrafi współdziałać i pracować w zespole, przyjmując w nim różne role

GP_K02

P6S_KO_01, P6S_KR

udział w dyskusji, (W)

K2

potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania

GP_K03

P6S_KK_01, P6S_KO_01, P6S_KO_02, P6S_KO_03

Formy i metody kształcenia

Wykład informacyjny, wykład problemowy, ćwiczenia, dyskusja, zajęcia praktyczne, pokaz, metoda sytuacyjna, metoda przypadków.


Treści programowe


Wykłady

1.  Przedmiot psychologii – psychologia jako nauka o człowieku. Psychologiczne koncepcje człowieka: podejście psychodynamiczne, behawiorystyczne i poznawcze.

2.  Spostrzeganie. Elementarne wrażenia zmysłowe i ich odbiór. Absolutne i różnicowe progi percepcji bodźca. Złudzenia percepcji i stałość spostrzegania.

3.  Uwaga i świadomość. Uwaga jako mechanizm selekcji bodźców i kontroli czynności. Zaburzenia uwagi i ich konsekwencje. Zintegrowany model uwagi.

4.  Uczenie się. Uczenie się jako podstawowy mechanizm modyfikacji zachowania. Warunkowanie klasyczne instrumentalne. Uczenie a nabywanie wiedzy. Podstawowe teorie uczenia się.

5.  Emocje i stres. Klasyfikacja emocji. Fizjologiczne i psychologiczne aspekty emocji. Klasyczne teorie emocji. Stres psychologiczny: przyczyny, dynamika, następstwa. Zmagania się ze stresem.

6.  Motywacja. Funkcje procesu motywacyjnego. Potrzeby człowieka. Klasyfikacja potrzeb.

7.  Myślenie. Ogólna charakterystyka procesu myślenia. Rodzaje i funkcje myślenia. Rozwiązywanie problemów.

8.  Pamięć. Rodzaje pamięci. Metody badania pamięci. Przyczyny zapominania. Techniki mnemoniczne i wspomaganie pamięci

9.  Język i komunikowanie się. Proces nabywania języka. Teorie wyjaśniające nabywanie języka. Proces planowania, wytwarzania i  przekazywania komunikatu językowego. Komunikacja niewerbalna.

10.  Różnice indywidualne, temperament i osobowość.

11.  Inteligencja i style poznawcze. Iloraz inteligencji i sposoby jego wyznaczania. Koncepcje czynnikowe, poznawcze. Pojęcie stylu poznawczego. Podstawowe koncepcje stylów poznawczych.

12.  Etyczne aspekty psychologii.

13.  Zaburzenia psychiczne. Podstawowe formy zaburzeń psychicznych. Zaburzenia lękowe, psychozy, zaburzenia osobowości, zaburzenia afektywne jedno i dwubiegunowe. Podstawowe metody terapii.

14.  Psychologia środowiskowa.

15. Współczesne problemy psychologii.

Ćwiczenia
ćwiczenia

Odwołanie do tematyki wykładów  i poszerzenie jej o dyskusje, wykorzystanie psychologicznej wiedzy teoretycznej w praktyce .


Kryteria oceny osiągniętych efektów uczenia się


Kryteria oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta

Zakładane efekty kształcenia osiągnięte na poziomie  51-60%  - ocena: dst;

Zakładane efekty kształcenia osiągnięte na poziomie 61-70%  - ocena: +dst;

Zakładane efekty kształcenia osiągnięte na poziomie 71-80%  - ocena: db;

Zakładane efekty kształcenia osiągnięte na poziomie 81-90%  - ocena: +db;

Zakładane efekty kształcenia osiągnięte na poziomie 91-100% - ocena: bdb

Na ocenę 5,0

Student posiada szeroką wiedzę i  wykazuje się znajomością problematyki zajęć.

Na ocenę 4,5

Student posiada poszerzoną wiedzę w zakresie zajęć.  Rozumie znaczenie i wykazuje zindywidualizowane podejście do problematyki przedmiotu.

Na ocenę 4,0

Student posiada wiedzę w zakresie zajęć. Potrafi zaprezentować posiadaną wiedzę. Rozumie złożoność problematyki przedmiotu.

Na ocenę 3,5

Student posiadł podstawową wiedzę z zakresu zajęć  Zna podstawowe zagadnienia dotyczące przedmiotu.

Na ocenę 3,0

Student opanował podstawowe wiadomości z zakresu zajęć, jednak wykazuje nieusystematyzowanie wiedzy i jej niekompletność.


Forma weryfikacji osiągnięć studenta i warunki zaliczenia zajęć


Forma weryfikacji osiągnięć studenta

Zaliczenie z oceną

Warunki odbywania i zaliczenia zajęć oraz dopuszczenia do końcowego egzaminu (zaliczenia z oceną)

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie obecności, aktywności.

Zaliczenie testu z zakresu  wprowadzonych treści wykładów. 


Wykaz zalecanego piśmiennictwa


Wykaz literatury podstawowej

Lp.Pozycja
1Kozielecki J. Koncepcje psychologiczne człowieka. Wyd. Żak, 1995.
2Zimbardo Ph. Psychologia i życie. PWN, 1988.
3 Mitzel G. Wprowadzenie do psychologii. GWP, 1999.

Wykaz literatury uzupełniającej

Lp.Pozycja
1Lewicki A. Psychologia kliniczna.
2Carson R.C., Buchter J.N., Mineka S., Psychologia zaburzeń, Gdańsk 2005, Tom 1, 2
3Sek H. (red) Społeczna psychologia kliniczna, Warszawa 2005

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych