wtorek, 28 listopada 2023 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

PPUZ w Nowym Targu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 4

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowy Targu


Informacje ogólne


Nazwa zajęć

Język obcy do wyboru - Język niemiecki

Kod zajęć

GP-1-1_5,11b,19-20

Status zajęć

Do wyboru

Wydział / Instytut

Instytut Techniczny

Kierunek studiów

gospodarka przestrzenna

Moduł specjalizacyjny

-----

Specjalizacja

-----


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 0 30.0 2.0
1 2 0 30.0 2.0
2 3 0 30.0 2.0
2 4 0 30.0 2.0
3 5 0 30.0 2.0
Suma 0 150.0 10.0


Poziom studiów

studia pierwszego stopnia

Profil

Praktyczny

Osoba odpowiedzialna za program zajęć

mgr Małgorzata Abramek

Wymagania (Kompetencje wstępne)

Znajomość języka niemieckiego na poziomie B1

Założenia i cele zajęć

Celem przedmiotu jest uzyskanie sprawności językowej z języka niemieckiego na poziomie co najmniej B2 w zakresie czterech sprawności językowych tj. pisanie, mówienie, słuchanie oraz czytanie. Opanowanie przez studentów materiału gramatyczno – leksykalnego umożliwi swobodne porozumiewanie się językiem niemieckim w różnych sytuacjach codziennych i zawodowych.

Prowadzący zajęcia

mgr Małgorzata Abramek

Egzaminator/ Zaliczający

mgr Małgorzata Abramek


Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS


Nakład pracy studenta niezbędny do uzyskania efektów uczenia się Obciążenie studenta
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i studentów, w tym: godz.:
152.0
godz.:
0.0
Udział w wykładach (godz.) 0 0
Udział w: ćwiczenia (godz.) 150 0
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 0 0
Udział w egzaminie (godz.) 2 0
Obciążenie studenta związane z jego indywidualną pracą związaną z zajęciami organizowanymi przez uczelnię, w tym: godz.:
98.0
godz.:
0.0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 0 0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do: ćwiczenia (godz.) 50 0
Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 33 0
Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 15 0
Suma
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia oraz związane z jego indywidualną pracą związaną z tymi zajęciami)
godz.:
250.0
ECTS:
10.0
godz.:
0.0
ECTS:
0
Obciążenie studenta w ramach zajęć kształtujących umiejętności praktyczne godz.:
150
ECTS:
10
godz.:
0
ECTS:
0


Efekty uczenia się


Efekty uczenia się

Odniesienia
do kierunkowych efektów
uczenia się

Odniesienia
do charakterystyk
drugiego stopnia
efektów uczenia
się Polskich
Ram
Kwalifikacji

Sposób
weryfikacji
efektów
uczenia się

Wiedza: student zna i rozumie

Umiejętności: student potrafi

U1

opanował sprawności słuchania, czytania, pisania i mówienia w języku niemieckim, opanował leksykę i gramatykę co najmniej na poziomie B2 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

GP_U08

P6S_UW_02, P6S_UK_03, P6S_UO_02, P6S_UU

test umiejętności wykonania zadania, (U), frekwencja na zajęciach, kolokwium, prezentacja multimedialna

Kompetencje społeczne: student jest gotów do

Formy i metody kształcenia

Praca z podręcznikiem kursowym zawierająca następujące elementy: symulacja scenek z życia codziennego, słuchanie dialogów, tekstów i wiadomości, oglądanie i omawianie krótkich filmów (scen z życia codziennego), czytanie, analiza tekstów, ćwiczenia produkcyjne (gramatyczne, leksykalne, interaktywne), inscenizacje, konwersacje, dyskusja, praca w grupach, parach praca z krótkim filmem (np. kulturoznawczym) dodatkowo z zakresu wiedzy o krajach obszaru niemieckojęzycznego oglądanie i recenzowanie filmów pełnometrażowych fabularnych oraz korzystanie z innych źródeł jak czasopisma niemieckojęzyczne lub do nauki języka, np. Deutsch aktuell (czytanie i analiza tekstów)


Treści programowe


Wykłady

brak

Ćwiczenia
ćwiczenia

Semester 1

1.  Sprachen und Reisen. Warum lernen Sie Deutsch? (Hör- und Lesetexte).  Strukturen: man sollte…

2.  Die europäische Sprachenpolitik  (Hör- und Lesetexte, Wortschatzübungen).  Tipps für Sprachenlernen – Empfehlungen.

3.  Urlaubsplanung (Hörtexte). Strukturen: Orts- und Richtungsangaben. Arbeit an einer Statistik.

4.  Landschaft und Natur. Interview: Fragen und Redemitteln über die Reisegewohnheiten. Diskussionsforum.

5.  Wichtige Dinge für unterwegs. Verkehrsmitteln und Verkehrsdurchsagen. (Hör – und Lesetexte mit Übungen). Diskussion über die Vor – und Nachteile der  Verkehrsmittel.

6.  Verspätungen. Training von Schreibfähigkeiten.  Strukturen: Adjektivdeklination nach dem unbestimmten Artikel.

7.  Viele Grüße aus dem Urlaub. Eine Postkarte. ( Lesetext und Schreiben). Strukturen: Adjektivdeklination nach dem bestimmten Artikel.

8.  Kontrollübungen. Wiederholung von wichtigen Wörtern und Wendungen. Festigung von grammatischen Strukturen. Wortschtzkontrolle.

9.  Medien und Politik. Mediennutzung (Sprechübungen, Wortschatz – und Redemittel)

10.  Etwas gleichzeitig machen (Hörtext). Strukturen: wenn-Sätze und die Konstruktion mit bei – Übungen.

11.  Fernsehen, Fernsehgewohnheiten, Fernsehprogramme – Diskussionspanel. Wortschatzübungen. Strukturen: Nominalisierung.

12.  Leseverstehen – Kontrolle. Interview: Aktuelles – Nachrichten ZDF – Nachrichten in 100 Sekunden. Übungen. ( Hör-, Lesetexte und Filmsequenzen). Strukturen: Genitiv.

13.  Nachrichten im Radio. Einige Fakten über die deutsche Politik (Wortschatz – und Textarbeit). Strukturen: Passiv im Präsens – Einführung und Übungen.

14.  Nominalstrukturen. Arbeit an Texten/ Filmsequenzen mit landeskundlichem Inhalt. Wiederholungstest.

15.  Mündlicher Sprachtest. Leistungstest in Hör- und Leseverstehen. 

Semester 2

1.  Ideen und Produkte -  kleine Erfindungen mit großer Wirkung  (Diskussionspanel). Wortschatzarbeit zum Thema: Erfindungen. Strukturen: Passiv im Präteritum, Perfekt – Übungen.

2.  Die Markenprodukte aus den deutschsprachigen Ländern – Präsentationen von Studenten.. Passiv – Übungen.

3.  Passiv – Kontrolle.  Technische Geräte im Alltag – Diskussion. Einkaufsgespräch, Kundenservice (Hörtexte, Wortschatzbearbeitung). Situationen im Alltag – Situationsszenen. Strukturen: Konjunktiv II von den Verben können und haben – höfliche Fragen und Bitten.

4.  Die Vorführung des gewählten technischen Geräts im Plenum. Telefonieren – Redemitteln, Wortschatzerweiterung. Führung der Telefongespräche als Dialoge im Plenum zu verschiedenen Situationen.

5.  Das Duell der Brüder – Geschichte von den Gründern der bekannten Firmen Adidas und Puma. Arbeit an einem biografischen Text und  Filmsequenzen Die Dasslers.

6.  Firmenpräsentation von eigener Firma, bzw. einer zukünftigen (Traum)firma – Projekte von Studenten. Strukturen: Temporalsätze mit als und wenn

7.  Kontrollübungen. Wiederholung von wichtigen Wörtern und Wendungen. Festigung von grammatischen Strukturen. Wortschatzkontrolle – Leseverstehen

8.  Fit und gesund – beliebte Sportarten (Diskussionspanel). Berichte zum Thema Sport – Interviews ( Hörtexte) – Wortschatzerweiterung, lexikalische Übungen. Strukturen: Konzessivsätze mit obwohl und trotzdem.

9.  Grammatik: Kausal – und Konzessivsätze – Übungen. Sport ist die beste Medizin – Bewegung im Alltag (Textarbeit, Gruppenarbeit).

10.  Strukturen: Imperativ, Verb: sollte. Formulieren von Ratschlägen und Vorschlägen. Gesundheitssystem in Deutschland und in meinem Heimatland – landeskundliche Informationen und Vergleich.  Körperteile – Wortschatzwiederholung. Telefongespräch – Vereinbarung eines Termins beim Arzt

11.  Wortschatzkontrolle – Leseverstehen. Situationsszenen – in der Arztpraxis, im Büro, am Telefon.  Strukturen: Infinitiv mit/ ohne zu.

12.  Kontrollübungen. Wiederholung von wichtigen Wörtern und Wendungen. Festigung von grammatischen Strukturen. Kontrolltest.

13.  Städte und Wohnungen – fremde Städte (Diskussionspanel). Drei historische Städte (Textarbeit, Wortschatzübungen). Strukturen: Relativsätze. Vorbereitung auf ein Projekt – Eine deutschsprachige Stadt;  Ein Tag in meiner Heimatstadt.

14.  Auf der Suche nach einer Wohnung; Umziehen; Einrichtung der neuen Wohnung (Hörtexte, Wortschatzbearbeitung, Wortschatzübungen). Sprechen – Telefongespräche, Strukturen: Verben mit lokalen Ergänzungen, Orts-und Richtungsangaben.

15.  Wiederholung von wichtigen Wörtern und Wendungen. Festigung von grammatischen Strukturen. Übungstest für die Prüfung Goethe Zertifikat.

Semester 3

1)  Ärger und Freude im Alltag. Zufriedenheit im Alltag (Hör- und Lesetexte).  Strukturen: Verben mit präpositionalem Kasus (Übungen).

2)  Freizeit. Freizeitgestaltung (Text- und Wortschatzarbeit). Arbeit an einer Statistik. Diskussionsforum: Ihr Meinung bitte! Strukturen: Präteritum (Übungen). Wortschatzkontrolle

3)  3. Spannung bis zum Schluss. Jörg Maurer – ein deutscher Krimiautor. Die Anfänge der Kriminalliteratur (Text- und Wortschatzarbeit). Das deutsche Kino – eine Rezension der gewählten Filme.

4)  4. Tatort – die berühmteste deutsche  Krimiserie.  – Filmvorführung. (Schreiben: Rezension)

5)  Kontrollübungen. Wiederholung von wichtigen Wörtern und Wendungen. Festigung von grammatischen Strukturen. Kontrollarbeit - Alltag

6)  Essen und Essgewohnheiten. Gerichte und Lebensmittel – Wortschatzerweiterung. Lieblingsgerichte berühmter Künstler (Textarbeit). Strukturen: Verben mit Präpositionen.

7)  Essgewohnheiten und gesunde Ernährung in Deutschland (Experteninterview). Selbst kochen (Hörtext). Kochrezepte (Text- und Wortschatzarbeit). 

8)  Besondere Restaurants (Text- und Wortschatzarbeit ). Schreiben: Entschuldigung. Strukturen: Passiv.

9)  Kontrollübungen. Wiederholung von wichtigen Wörtern und Wendungen. Kontrollarbeit – Essen.

10)  Im Berufsleben. Berufe mit Zukunft. Hörverstehen: Interview: Tätigkeiten im Beruf. Grammatische Strukturen: werden und Passiv - Übungen

11)  Grammatische Kontrollarbeit – Passiv. Mein Beruf. Die Berufe von A bis Z – Arbeit mit der Platform: https://www.bic.at/berufe_von_a_bis_z.php.

12)  Telefonieren , Termine vereinbaren – Worschatz und Wendungen bei der Führung der Gespräche. Strukturen: Höfliche Bitten im Konjunktiv II Präteritum (Übungen)

13)  Berufliche Korrespondenz, ein außergewöhlicher Beruf – Leseverstehen.  Sprachliche Reaktionen –Komplimente und negative Kommentare. Strukturen: n-Deklination der Nomen

14)  Kontrollübungen. Wiederholung von wichtigen Wörtern und Wendungen. Kontrollarbeit -  Beruf.

15)  Mündlicher Sprachtest

Semester 4

1)  Personen und Lebensläufe – Kennenlernen. Schule, Ausbildung (Wortschatzerweiterung, Hör – und Lesetexte) Tabellarischer Lebenslauf (Schreiben)

2)  Anrede – und Grußformeln in e-Mails und Briefen.  Schreiben – Bewerbungsanschreiben. Merken oder vergessen? Grammatische Strukturen: Finalangaben (Finalsätze, Infinitivkonstruktion mit um…zu). 

3)  Kunst des Briefschreibens (Deutsch aktuell). Private – und offizielle Briefe (Schreiben) 

4)  Die Städte in Deutschland – Textarbeit/ Wortschatzarbeit – Diskussion. Grammatik: Lokale Präpositionen, Orte als Attribute. Quiz – wie heißt die Stadt, in der…..?

5)  Strukturen: Relativsätze (Übungen). Ein Ausflug nach Weimar (Arbeit am Hörtext). Strukturen: Orte als Attribute (Übungen). Was würden Sie in Weimar machen (Diskussion)? Strukturen: Lokale Präpositionen (Übungen).

6)  Wortschatzkontrolle – Leseverstehen.

7)  Zwischen den Kulturen – Kulturelle Unterschiede im Alltags- und Berufsleben. Diskussion und Textarbeit.

8)  Kontrollübungen. Wiederholung von wichtigen Wörtern, Wendungen und grammatischen Strukturen. Kontrollarbeit.

9)  Gesundheit – gesundes Leben, gesundheitliche Probleme, gesunde Ernährung (Textarbeit, Wortschatzarbeit). Formulieren von Ratschlägen, Vorschlägen und Meinungsäußerung (Sprechen). Strukturen: Konjunktiv II, Konditionalangaben.

10)  Freizeit – Entspannung. Diskussionspanel: Zeit für den Sport, zum Lesen, für das Neue in der Welt. Wortschatzbearbeitung – lexikalische Übungen.

11)  Lesen im Alleingang (Hörtext, Hörübungen). Fantasy- Romane boomen (Schreiben). Strukturen: Temporalangaben – Temporale Präpositionen und Satzverbindungen.

12)  Wortschatzkontrolle – Leseverstehen. Sport und Spiel: Kleine Fußball – Kunde (Umfrage). Besondere Tätigkeiten und Hobbys (Textarbeit). Strukturen: Temporalsätze.

13)  Kontrollübungen. Wiederholung von wichtigen Wörtern, Wendungen und grammatischen Strukturen. Kontrollarbeit.

14)  Nachrichten – wie wird ein Ereignis zum Nachricht (Textarbeit, Hörtexte). Strukturen: Konjunktiv I, indirekte Rede.

15)  Soziale Netzwerke – Diskussion. Mediennutzung (Textarbeit). Schreiben von einem Forumsbeitrag. Strukturen: Präpositionen mit Genitiv, Nomen – Verb – Verbindungen.

16)  Kontrollübungen. Wiederholung von wichtigen Wörtern, Wendungen und grammatischen Strukturen. Kontrollarbeit. Mündlicher Sprachtest.

Semester 5

1)  Glück und Gefühle, Emotionen und Stimmungen – Meinungsäußerungen und Beschreiben von Gefühlen und Stimmungen. Einige Witze verstehen (Lese- und Hörtexte). Lexikalische Übungen zum Thema.

2)  Ärger im Büro. Stress und seine Folgen (Hörübungen). Wiedergabe von Forschungsergebnissen (Sprechen, Schreiben).

3)  Strukturen: Nebensätze aller Art

4)  Reden wir mal übers Wetter – unser Wetterbericht; Wetter und Smalltalk (Textarbeit und Wortschatzerweiterung). Strukturen: Komposita.

5)  Wetter und Gesundheit (Hörtext). Strukturen: Vergangenheitsformen von Verben.

6)  Kontrollübungen. Wiederholung von wichtigen Wörtern, Wendungen und grammatischen Strukturen. Kontrollarbeit

7)  Fakten zu Geschichte und Politik in Deutschland, Österreich und in der Schweiz (Textarbeit)

8)  Geschichte durch historische Gebäude (Hörtexte, Wortschatzarbeit). Postkarte (Schreiben). Strukturen: Adjektive mit Präpositionen.

9)  Wer bestimmt die Politik (Textarbeit). Politiker und Ihre Berufe – Grafikbeschreibung und Diskussion. Strukturen: Nominalisierung.

10)  Bewerbung um ein Praktikum bei einem Bundestagabgeordneten – Bewerbungsanschreiben (Textarbeit und Schreiben). Anzeigen.

11)  Kontrollübungen. Wiederholung von wichtigen Wörtern, Wendungen und grammatischen Strukturen. Kontrollarbeit

12)  Umgang mit Technik – Technik im Haushalt. Beschreibungen von Geräten. (Hörübungen). Strukturen: Passiv und Passiversatzformen – Übungen.

13)  Am Computer (Textarbeit, Lexikalische Übungen). Arbeitswelt – Beschreibung von Bildern.

14)  Trends – Was ist cool? – Leseverstehen. Veränderungen der letzten Jahre in einem Bereich des Lebens – Schriftlicher Bericht.

15)  Kontrollübungen. Wiederholung von wichtigen Wörtern, Wendungen und grammatischen Strukturen. Vorbereitung auf die Prüfung B2.


Kryteria oceny osiągniętych efektów uczenia się


Kryteria oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta

Na ocenę 5,0

Student osiągnął zamierzony efekt kształcenia na poziomie 90-100%; w stopniu bardzo dobrym opanował zakres umiejętności w zakresie sprawności słuchania, czytania, pisania i mówienia, opanowania leksyki, gramatyki w języku niemieckim na poziomie B2 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego;

Na ocenę 4,5

Student osiągnął zamierzony efekt kształcenia na poziomie 80 do 89%, w stopniu wysoce zadowalającym opanował zakres umiejętności w zakresie sprawności słuchania, czytania, pisania i mówienia, opanowania leksyki, gramatyki w języku niemieckim na poziomie B2 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego; 

Na ocenę 4,0

Student osiągnął zamierzony efekt kształcenia na poziomie 70 do 79%, w stopniu dobrym opanował zakres umiejętności w zakresie sprawności słuchania, czytania, pisania i mówienia, opanowania leksyki, gramatyki w języku niemieckim na poziomie B2 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego;

Na ocenę 3,5

Student osiągnął zamierzony efekt kształcenia na poziomie 60 do 69%, opanował podstawowy zakres umiejętności w zakresie sprawności słuchania, czytania, pisania i mówienia, opanowania leksyki, gramatyki w języku niemieckim na poziomie B2 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego;

Na ocenę 3,0

opanował jedynie podstawowy zakres umiejętności w zakresie sprawności słuchania, czytania, pisania i mówienia, opanowania leksyki, gramatyki w języku niemieckim na poziomie B2 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego;

Na ocenę 2,0

Student nie osiągnął zamierzonego efektu kształcenia na poziomie do 50%, nie opanował podstawowego zakresu umiejętności w zakresie sprawności słuchania, czytania, pisania i mówienia, opanowania leksyki, gramatyki w języku niemieckim na poziomie B2 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego;


Forma weryfikacji osiągnięć studenta i warunki zaliczenia zajęć


Forma weryfikacji osiągnięć studenta

Bez klasyfikacji

Warunki odbywania i zaliczenia zajęć oraz dopuszczenia do końcowego egzaminu (zaliczenia z oceną)

Przedmiot kończy się zaliczeniem z oceną po semestrze I,II,III, IV , a po semestrze V zaliczeniem na poziomie B2 

Zasady dopuszczenia do egzaminu/zaliczenia: 

1. pozytywny wynik testów pisemnych po każdym rozdziale (na min. 50%), 

2. pozytywny wynik testów ustnych (jeden test ustny w każdym semestrze na min. 50%), 

3. przedłożenie prac pisemnych / zadań domowych, 

4. obowiązkowa obecność na zajęciach (dopuszczalna absencja – 2 usprawiedliwione nieobecności w semestrze).


Wykaz zalecanego piśmiennictwa


Wykaz literatury podstawowej

Lp.Pozycja
1Szita Szilvia, Buscha Anne: Spektrum Deutsch A2+ - B1+. Integriertes Kurs - und Arbeitsbuch, Schubert Verlag
2Szita Szilvia, Raven Susanne, Buscha Anne: Erkundungen Deutsch als Fremdsprache B2: Kurs- und Arbeitsbuch, Schubert Verlag.

Wykaz literatury uzupełniającej

Brak danych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

-----