poniedziałek, 15 kwietnia 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

PPUZ w Nowym Targu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 4

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowy Targu


Informacje ogólne


Nazwa zajęć

Język obcy do wyboru - Jezyk angielski

Kod zajęć

GP-1-1_5,11a,19-20

Status zajęć

Do wyboru

Wydział / Instytut

Instytut Techniczny

Kierunek studiów

gospodarka przestrzenna

Moduł specjalizacyjny

-----

Specjalizacja

-----


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 0 30.0 2.0
1 2 0 30.0 2.0
2 3 0 30.0 2.0
2 4 0 30.0 2.0
3 5 0 30.0 2.0
Suma 0 150.0 10.0


Poziom studiów

studia pierwszego stopnia

Profil

Praktyczny

Osoba odpowiedzialna za program zajęć

dr Bartosz Warzycki

Wymagania (Kompetencje wstępne)

Przed przystąpieniem do kursu student posiada ogólną wiedzę z języka angielskiego na poziomie B1 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

Założenia i cele zajęć

W zależności od stopnia zaawansowania celem zajęć jest opanowanie treści programowych, które umożliwią komunikowanie się w języku angielskim zarówno  w formie pisemnej jak i ustnej. Szczególnie istotna jest umiejętność praktycznego wykorzystania znajomości języka w pracy oraz w różnych sytuacjach życia codziennego.

Po zakończeniu kursu student powinien posługiwać się językiem angielskim na poziomie odpowiadającym standardom B2 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

Prowadzący zajęcia

dr Bartosz Warzycki

Egzaminator/ Zaliczający

dr Bartosz Warzycki


Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS


Nakład pracy studenta niezbędny do uzyskania efektów uczenia się Obciążenie studenta
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i studentów, w tym: godz.:
154.0
godz.:
0.0
Udział w wykładach (godz.) 0 0
Udział w: ćwiczenia (godz.) 150 0
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 2 0
Udział w egzaminie (godz.) 2 0
Obciążenie studenta związane z jego indywidualną pracą związaną z zajęciami organizowanymi przez uczelnię, w tym: godz.:
80.0
godz.:
0.0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 0 0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do: ćwiczenia (godz.) 30 0
Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 30 0
Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 20 0
Suma
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia oraz związane z jego indywidualną pracą związaną z tymi zajęciami)
godz.:
234.0
ECTS:
10.0
godz.:
0.0
ECTS:
0
Obciążenie studenta w ramach zajęć kształtujących umiejętności praktyczne godz.:
0
ECTS:
0
godz.:
0
ECTS:
0


Efekty uczenia się


Efekty uczenia się

Odniesienia
do kierunkowych efektów
uczenia się

Odniesienia
do charakterystyk
drugiego stopnia
efektów uczenia
się Polskich
Ram
Kwalifikacji

Sposób
weryfikacji
efektów
uczenia się

Wiedza: student zna i rozumie

W1

Student zna i rozumie terminologię używaną w gospodarce przestrzennej w języku angielskim.

GP_W17

P6S_WG

kolokwium

Umiejętności: student potrafi

U1

Student potrafi samodzielnie zdobywać i rozwijać swoje umiejętności, korzystając z różnych źródeł w języku angielskim.

GP_U04

P6S_UW_01, P6S_UK_03, P6S_UU

kolokwium

U2

Student posiada praktyczne umiejętności przygotowywania prac pisemnych w języku angielskim oraz wystąpień ustnych z wykorzystaniem różnych źródeł i elementarnej wiedzy z zakresu gospodarki przestrzennej; potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych technik informacyjno-komunikacyjnych w środowisku zawodowym

GP_U08

P6S_UW_02, P6S_UK_03, P6S_UO_02, P6S_UU

Kompetencje społeczne: student jest gotów do

K1

Student wykazuje potrzebę stałego doskonalenia i aktualizowania wiedzy i umiejętności językowych również tych związanych z zagadnieniami gospodarki przestrzennej w języku angielskim.

GP_K04

P6S_KK_01, P6S_KK_02

kolokwium

Formy i metody kształcenia

ćwiczenia z elementami wykładu z prezentacją multimedialną, ćwiczenia, dyskusja, zajęcia praktyczne, rozwiązywanie zadań, praca w grupach, praca z książką


Treści programowe


Wykłady
-----
Ćwiczenia
ćwiczenia

Przedmiot opiera się na ćwiczeniu i rozwijaniu podstawowych umiejętności komunikacyjnych tj. mówienie, czytanie, słuchanie i pisanie, poznaniu słownictwa zawodowego i następujących zagadnień gramatycznych:

 1. Czasy teraźniejsze Present Simple & Present Continuous
 2. Czasy przeszłe Past Simple & Past Continuous
 3. Czasy Present Perfect, present and past
 4. Użycie used to
 5. Wyrażanie przyszłości z will & going to
 6. Tworzenie pytań & Question tags
 7. Czasowniki modalne
 8. Tryby warunkowe I, II & III
 9. Użycie I wish if only
 10. Strona bierna
 11. Użycie rodzajników a, the, ZERO
 12. Rzeczowniki policzalne & niepoliczalne
 13. Użycie both, either, neither
 14. Stopniowanie przymiotników
 15. Przyimki
 16. Reported speech – cytowanie wypowiedzi innych
 17. Łączniki zdaniowe
 18. Czasowniki nieregularne

Zakres omawianych tematów obejmuje m.in.

 1. zagadnienia społeczne
 2. zagadnienia związane z edukacją i rozwojem intelektualnym 
 3. zagadnienia ekologiczne
 4. zagadnienia związane z rozrywką i kulturą
 5. zagadnienia związane z gospodarką przestrzenna
 6. zagadnienia związane z budownictwem 
 7. zagadnienia ekonomiczne
Szczegółowa tematyka semestr 1

1. Zapoznanie z wymogami kursu; zasadami oceniania; formami sprawdzania wiedzy oraz zasadami zaliczeń i egzaminów. Ćwiczenia w mówieniu (praca w parach). Ćwiczenia w słuchaniu ze zrozumieniem.

2. Ćwiczenia praktyczne w mówieniu i słuchaniu: „Pierwsze spotkanie”. Historia Jenny i Roba-pytania do filmu. Powtórzenie zagadnień leksykalno gramatycznych z poprzedniego poziomu.

3. Język zawodowy 1  – liczby, wzory, działania, figury geometryczne cz 1

4. Kolokwium: słuchanie, gramatyka, słownictwo, czytanie ze zrozumieniem.

5. Gramatyka – present simple present continuous. Ćwiczenia w mówieniu – przygotowanie do egzaminu ustnego. Słownictwo – żywienie.

5. Praca z tekstem – „Mood food”, wymowa dźwięków w wyrazach horse, squid, beef, cook, duck etc. Ćwiczenia w mówieniu – przygotowanie do egzaminu ustnego.

6. Słuchanie ze zrozumieniem, non-action verbs, ćwiczenia gramatyczne i ćwiczenia w mówieniu. 

7. Życie rodzinne. Słownictwo z zakresu rodzina,  czytanie i słuchanie ze zrozumieniem, gramatyka – wyrażanie przyszłości, wymowa – akcent w zdaniu.

8. Język zawodowy 2: geodezja i kartografia. Praca w grupach. 

9. Kolokwium. Gramatyka, słownictwo, pisanie, czytanie, słuchanie.

10. Język praktyczny: Spotkania w rodzinie. Reagowanie na to, co mówią inni podczas pierwszego spotkania. Wideo związane ze spotkaniami rodzinnymi, odpowiedzi na pytania do filmu. Różnice między angielskim brytyjskim i amerykańskim.

11. Gramatyka: present perfect + for/Since i past simple. Ćwiczenia gramatyczne, ćwiczenia w mówieniu. 

12. Język zawodowy 3. Sytuacje w miejscu pracy inżyniera. Praca w parach. Praca z tekstem.

13. Kolokwium – język specjalistyczny. Zaliczenie ustne.  Słownictwo związane z pieniędzmi. Słuchanie ze zrozumieniem.

14. Słuchanie ze zrozumieniem. Ćwiczenia gramatyczne. Ćwiczenia przygotowujące do egzaminu TOEIC. Czytanie: „Milioner z sekretem”.

15. Podsumowanie wiadomości z semestru zimowego. Język ogólny oraz język specjalistyczny.


Kryteria oceny osiągniętych efektów uczenia się


Kryteria oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta

W 1
5.0
Student w bardzo dobrym stopniu zna i rozumie terminologię używaną w gospodarce przestrzennej w języku angielskim.
4.5
Student w bardzo dobrym oraz dobrym stopniu zna i rozumie terminologię używaną w gospodarce przestrzennej w języku angielskim.
4.0
Student w dobrym stopniu zna i rozumie terminologię używaną w gospodarce przestrzennej w języku angielskim.
3.5
Student w dostatecznym stopniu zna i rozumie terminologię używaną w gospodarce przestrzennej w języku angielskim.
3.0
Student w dostatecznym stopniu zna i rozumie terminologię używaną w gospodarce przestrzennej w języku angielskim, jednak wykazuje nieusystematyzowanie wiedzy i jej niekompletność.

U 1 
5.0
Student w bardzo dobrym stopniu potrafi samodzielnie zdobywać i rozwijać swoje umiejętności, korzystając z różnych źródeł w języku angielskim.
4.5
Student w bardzo dobrym oraz dobrym stopniu potrafi samodzielnie zdobywać i rozwijać swoje umiejętności, korzystając z różnych źródeł w języku angielskim.
4.0
Student w dobrym stopniu potrafi samodzielnie zdobywać i rozwijać swoje umiejętności, korzystając z różnych źródeł w języku angielskim.
3.5
Student w dostatecznym stopniu potrafi samodzielnie zdobywać i rozwijać swoje umiejętności, korzystając z różnych źródeł w języku angielskim.
3.0
Student w dostatecznym stopniu potrafi samodzielnie zdobywać i rozwijać swoje umiejętności, korzystając z różnych źródeł w języku angielskim, jednak wykazuje nieusystematyzowanie tych umiejętności i ich niekompletność.

U 2
5.0
Student w szerokim zakresie posiadł praktyczne umiejętności przygotowywania prac pisemnych w języku angielskim oraz wystąpień ustnych z wykorzystaniem różnych źródeł i elementarnej wiedzy z zakresu gospodarki przestrzennej; potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych technik informacyjno-komunikacyjnych w środowisku zawodowym
4.5
Student w większości w szerokim zakresie posiadł praktyczne umiejętności przygotowywania prac pisemnych w języku angielskim oraz wystąpień ustnych z wykorzystaniem różnych źródeł i elementarnej wiedzy z zakresu gospodarki przestrzennej; potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych technik informacyjno-komunikacyjnych w środowisku zawodowym
4.0
Student w dobrym stopniu posiadł praktyczne umiejętności przygotowywania prac pisemnych w języku angielskim oraz wystąpień ustnych z wykorzystaniem różnych źródeł i elementarnej wiedzy z zakresu gospodarki przestrzennej; potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych technik informacyjno-komunikacyjnych w środowisku zawodowym
3.5
Student w podstawowym zakresie posiadł praktyczne umiejętności przygotowywania prac pisemnych w języku angielskim oraz wystąpień ustnych z wykorzystaniem różnych źródeł i elementarnej wiedzy z zakresu gospodarki przestrzennej; potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych technik informacyjno-komunikacyjnych w środowisku zawodowym
3.0
Student w podstawowym zakresie posiadł praktyczne umiejętności przygotowywania prac pisemnych w języku angielskim oraz wystąpień ustnych z wykorzystaniem różnych źródeł i elementarnej wiedzy z zakresu gospodarki przestrzennej; potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych technik informacyjno-komunikacyjnych w środowisku zawodowym, jednak wykazuje nieusystematyzowanie tych umiejętności i ich niekompletność.

K 1
5.0
Student w  bardzo dobrym stopniu wykazuje potrzebę stałego doskonalenia i aktualizowania wiedzy i umiejętności językowych również tych związanych z zagadnieniami gospodarki przestrzennej w języku angielskim.

4.5
Student w bardzo dobrym oraz dobrym stopniu wykazuje potrzebę stałego doskonalenia i aktualizowania wiedzy i umiejętności językowych również tych związanych z zagadnieniami gospodarki przestrzennej w języku angielskim.
4.0 
Student w dobrym stopniu wykazuje potrzebę stałego doskonalenia i aktualizowania wiedzy i umiejętności językowych również tych związanych z zagadnieniami gospodarki przestrzennej w języku angielskim.
3.5
Student w podstawowym stopniu wykazuje potrzebę stałego doskonalenia i aktualizowania wiedzy i umiejętności językowych również tych związanych z zagadnieniami gospodarki przestrzennej w języku angielskim.
3.0
Student w podstawowym stopniu wykazuje potrzebę stałego doskonalenia i aktualizowania wiedzy i umiejętności językowych również tych związanych z zagadnieniami gospodarki przestrzennej w języku angielskim, jednak wykazuje nieusystematyzowanie tych kompetencji i ich niekompletność.

skala procentowa w ocenie testów:
Zakładane efekty kształcenia osiągnięte na poziomie  51-60%  - ocena: dst;
Zakładane efekty kształcenia osiągnięte na poziomie 61-70%  - ocena: +dst;
Zakładane efekty kształcenia osiągnięte na poziomie 71-80%  - ocena: db;
Zakładane efekty kształcenia osiągnięte na poziomie 81-90%  - ocena: +db;
Zakładane efekty kształcenia osiągnięte na poziomie 91-100% - ocena: bdbForma weryfikacji osiągnięć studenta i warunki zaliczenia zajęć


Forma weryfikacji osiągnięć studenta

zaliczenie z oceną i egzamin

Warunki odbywania i zaliczenia zajęć oraz dopuszczenia do końcowego egzaminu (zaliczenia z oceną)

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest regularne (min.80%) uczestnictwo w zajęciach, oraz uzyskanie pozytywnej oceny z trzech testów w trakcie semestru.


Wykaz zalecanego piśmiennictwa


Wykaz literatury podstawowej

Lp.Pozycja
1Oxenden Clive, Latham-Koenig Christina, 2013, English File Intermediate (Student`s Book i Workbook) Wydawnictwo Oxford University Press

Wykaz literatury uzupełniającej

Lp.Pozycja
1A. Czerw, B. Durlik, M.Hryniewicz, 2010, Geo English, Wydawnictwo AGH.

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

-----