wtorek, 28 listopada 2023 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

PPUZ w Nowym Targu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 4

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowy Targu


Informacje ogólne


Nazwa zajęć

Samorząd terytorialny

Kod zajęć

GP-1-1,10,19-20

Status zajęć

Obowiązkowy

Wydział / Instytut

Instytut Techniczny

Kierunek studiów

gospodarka przestrzenna

Moduł specjalizacyjny

-----

Specjalizacja

-----


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 15.0 0 1.0
Suma 15.0 0 1.0


Poziom studiów

studia pierwszego stopnia

Profil

Praktyczny

Osoba odpowiedzialna za program zajęć

dr Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec

Wymagania (Kompetencje wstępne)

Student powinien znać istotę i znaczenie samorządu terytorialnego, zasady ustroju i działania, cechy samorządu terytorialnego

Umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji.

Umiejętności pracy samodzielnej oraz w grupie.

Umiejętności prawidłowej prezentacji posiadanej wiedzy oraz własnych poglądów.

Założenia i cele zajęć

Student powinien zdobyć wiedzę dotycząca charakterystyki, znaczenia i cech samorządu terytorialnego,

Student powinien umieć samodzielnie wskazać zadania powiatów i samorządów,

Student powinien współpracować w grupie, swobodnie wypowiadać swoje myśli, wnioski oraz prezentować analizowane przypadki na tle grupy.

Prowadzący zajęcia

dr Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec

Egzaminator/ Zaliczający

dr Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec


Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS


Nakład pracy studenta niezbędny do uzyskania efektów uczenia się Obciążenie studenta
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i studentów, w tym: godz.:
18.0
godz.:
0.0
Udział w wykładach (godz.) 15 0
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 2 0
Udział w egzaminie (godz.) 1 0
Obciążenie studenta związane z jego indywidualną pracą związaną z zajęciami organizowanymi przez uczelnię, w tym: godz.:
7.0
godz.:
0.0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 2 0
Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 3 0
Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 2 0
Suma
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia oraz związane z jego indywidualną pracą związaną z tymi zajęciami)
godz.:
25.0
ECTS:
1.0
godz.:
0.0
ECTS:
0
Obciążenie studenta w ramach zajęć kształtujących umiejętności praktyczne godz.:
0
ECTS:
0
godz.:
0
ECTS:
0


Efekty uczenia się


Efekty uczenia się

Odniesienia
do kierunkowych efektów
uczenia się

Odniesienia
do charakterystyk
drugiego stopnia
efektów uczenia
się Polskich
Ram
Kwalifikacji

Sposób
weryfikacji
efektów
uczenia się

Wiedza: student zna i rozumie

W1

Ma wiedzę na temat prawnych i ekonomicznych uwarunkowań funkcjonowania samorządu terytorialnego i jego kompetencji.

GP_W04

P6S_WG, P6S_WK_inż

udział w dyskusji, (W), egzamin pisemny (W)

W2

Posiada podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych oraz relacjach między nimi.

GP_W05

P6S_WG, P6S_WG_inż

Umiejętności: student potrafi

U1

Student potrafi rozróżnić podstawowe człony samorządu terytorialnego, ich rolę i zadania w całym systemie samorządu oraz w systemie administracji publicznej

GP_U04

P6S_UW_01, P6S_UK_03, P6S_UU

bezpośrednia ocena wykonania zadania (np. ocena projektu, ocena sprawozdania, dokumentowania danych, realizacji zajęć) (U)

U2

Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku obcym w zakresie samorządu terytorialnego

GP_U01

P6S_UW_01, P6S_UW_inż06

Kompetencje społeczne: student jest gotów do

K1

Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role

GP_K01

P6S_KK_01, P6S_KK_02

ocena wypowiedzi (treści i sposobu jej przedstawiania;) (K), dyskusja

K2

Student potrafi samodzielnie znaleźć i analizować rozwiązania prawne, orzecznictwo sądowe oraz literaturę dot. samorządu terytorialnego. Rozumie i wykazuje potrzebę uczenia się przez całe życie i aktualizowania swojej wiedzy.

GP_K01, GP_K04

P6S_KK_01, P6S_KK_02

Formy i metody kształcenia

wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja.


Treści programowe


Wykłady

1.Ustrój państwowy

2. Ustrój samorządowy Polski.

3.Struktury władzy terenowej w innych państwach świata.

4.Funkcje organów administracji publicznej.

5.Samorząd terytorialny w Polsce.

6.Podstawowe zadania gminy.

7.Sejmiki samorządowe.

8. Zadania powiatów

9. Zadania samorządów województw.

10.Gospodarka lokalna.

11. Podstawy gospodarki komunalnej.12. Gospodarka finansowa gmin.
13. Analiza budżetu gmin.
Ćwiczenia
ćwiczeniaKryteria oceny osiągniętych efektów uczenia się


Kryteria oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta

Zakładane efekty kształcenia osiągnięte na poziomie  51-60%  - ocena: dst;

Zakładane efekty kształcenia osiągnięte na poziomie 61-70%  - ocena: +dst;

Zakładane efekty kształcenia osiągnięte na poziomie 71-80%  - ocena: db;

Zakładane efekty kształcenia osiągnięte na poziomie 81-90%  - ocena: +db;

Zakładane efekty kształcenia osiągnięte na poziomie 91-100% - ocena: bdb

Na ocenę 5,0

Student posiada szeroką wiedzę i  wykazuje się znajomością problematyki zajęć. Student wykorzystuje zaproponowane w trakcie zajęć narzędzia i metody pracy. Integruje wiedze z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych , właściwych dla kierunku studiów.

Na ocenę 4,5

Student posiada poszerzoną wiedzę w zakresie zajęć.  Rozumie znaczenie i wykazuje zindywidualizowane podejście do problematyki przedmiotu. Rozumie znaczenie programu przedmiotu i jego wpływu na wiedzę.

Na ocenę 4,0

Student posiada wiedzę w zakresie zajęć. Potrafi zaprezentować posiadaną wiedzę. Rozumie złożoność problematyki przedmiotu.

Na ocenę 3,5

Student posiadł podstawową wiedzę z zakresu zajęć  Zna podstawowe zagadnienia dotyczące przedmiotu.

Na ocenę 3,0

Student opanował podstawowe wiadomości z zakresu zajęć, jednak wykazuje nieusystematyzowanie wiedzy i jej niekompletność.


Forma weryfikacji osiągnięć studenta i warunki zaliczenia zajęć


Forma weryfikacji osiągnięć studenta

Egzamin

Warunki odbywania i zaliczenia zajęć oraz dopuszczenia do końcowego egzaminu (zaliczenia z oceną)

Egzamin pisemny

Uzyskanie przez Studenta pozytywnej oceny końcowej z przedmiotu możliwe jest w przypadku zrealizowania wszystkich efektów kształcenia w stopniu co najmniej dostatecznym.


Wykaz zalecanego piśmiennictwa


Wykaz literatury podstawowej

Lp.Pozycja
1Bukowski Z., Jędrzejewski T., Ustrój samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń 2003.
2Byjoch K., Sulimierski J., Samorząd terytorialny po reformie ustrojowej państwa, Wydawnictwo Prawnicze PWN, Warszawa 2000.

Wykaz literatury uzupełniającej

Lp.Pozycja
1Leoński Z., Samorząd terytorialny w RP, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2002.

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

nie dotyczy