poniedziałek, 15 kwietnia 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

PPUZ w Nowym Targu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 4

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowy Targu


Informacje ogólne


Nazwa zajęć

Ekonomia

Kod zajęć

GP-1-1,9,19-20

Status zajęć

Obowiązkowy

Wydział / Instytut

Instytut Techniczny

Kierunek studiów

gospodarka przestrzenna

Moduł specjalizacyjny

-----

Specjalizacja

-----


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 25.0 15.0 3.0
Suma 25.0 15.0 3.0


Poziom studiów

studia pierwszego stopnia

Profil

Praktyczny

Osoba odpowiedzialna za program zajęć

dr Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec

Wymagania (Kompetencje wstępne)

Wiedza z zakresu: prawidłowej interpretacji praw ekonomicznych, podmiotów gospodarczych, zjawisk gospodarczych, funkcjonowania rynku, umiejętność identyfikacji makro - otoczenia, globalizacji. 

Umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji.

Umiejętności pracy samodzielnej oraz w grupie.

Umiejętności prawidłowej prezentacji posiadanej wiedzy oraz własnych poglądów.

Założenia i cele zajęć

Student ma ogólną wiedzę z zakresu mikro i makro ekonomii, potrafi dokonać analizy otoczenia, wie jak funkcjonuje gospodarka rynkowa. 

Student  powinien znać specyfikę mikro i makro ekonomii.

Student powinien umieć określić czynniki determinujące rozwój gospodarczy.

Prowadzący zajęcia

dr Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec

Egzaminator/ Zaliczający

dr Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec


Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS


Nakład pracy studenta niezbędny do uzyskania efektów uczenia się Obciążenie studenta
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i studentów, w tym: godz.:
44.0
godz.:
0.0
Udział w wykładach (godz.) 25 0
Udział w: ćwiczenia (godz.) 15 0
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 2 0
Udział w egzaminie (godz.) 2 0
Obciążenie studenta związane z jego indywidualną pracą związaną z zajęciami organizowanymi przez uczelnię, w tym: godz.:
31.0
godz.:
0.0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 15 0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do: ćwiczenia (godz.) 5 0
Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 5 0
Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 6 0
Suma
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia oraz związane z jego indywidualną pracą związaną z tymi zajęciami)
godz.:
75.0
ECTS:
3.0
godz.:
0.0
ECTS:
0
Obciążenie studenta w ramach zajęć kształtujących umiejętności praktyczne godz.:
0
ECTS:
0
godz.:
0
ECTS:
0


Efekty uczenia się


Efekty uczenia się

Odniesienia
do kierunkowych efektów
uczenia się

Odniesienia
do charakterystyk
drugiego stopnia
efektów uczenia
się Polskich
Ram
Kwalifikacji

Sposób
weryfikacji
efektów
uczenia się

Wiedza: student zna i rozumie

W1

Student ma ogólną wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk.

GP_W01

P6S_WG

wypełnianie arkuszy ćwiczeń, (W), udział w dyskusji, (W), obserwacja jakości wykonania zadania (W)

W2

Ma wiedzę na temat przedsiębiorczości, prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

GP_W14

P6S_WK_02, P6S_WK_03, P6S_WK_inż

Umiejętności: student potrafi

U1

student posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych i gospodarczych,

GP_U09

P6S_UO_01, P6S_UU

bezpośrednia ocena wykonania zadania (np. ocena projektu, ocena sprawozdania, dokumentowania danych, realizacji zajęć) (U), dyskusja, frekwencja na zajęciach

U2

Student posiada umiejętność prawidłowej interpretacji zjawisk społecznych związanych z funkcjonowaniem regionu.

GP_U01

P6S_UW_01, P6S_UW_inż06

Kompetencje społeczne: student jest gotów do

K1

Student potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.

GP_K02

P6S_KO_01, P6S_KR

ocena wypowiedzi (treści i sposobu jej przedstawiania;) (K), obserwacja zachowania studenta podczas zajęć; (K)

K2

Student potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie i innych zadania.

GP_K03

P6S_KK_01, P6S_KO_01, P6S_KO_02, P6S_KO_03

Formy i metody kształcenia

wykład informacyjny, wykład problemowy, wykład z prezentacją multimedialną, ćwiczenia, dyskusja, zajęcia praktyczne, analiza przypadków, case study, filmiki, praca w grupach.


Treści programowe


Wykłady

1.WPROWADZENIE DO EKONOMII

Geneza i przedmiot ekonomii (czym jest ekonomia, mikro, makro, pozytywna, normatywna)

Proces gospodarowania (potrzeby i ich rodzaje)

2.RYNEK I GOSPODARKA RYNKOWA

Proces wymiany (gospodarka naturalna, towarowa, pieniądz i jego funkcje)

Analiza popytu i podaży

Teoria zachowania gospodarstwa domowego

3.PODSTAWY FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTWA

Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej

Korporacje

Teoria produkcji

Teoria kosztów

4.MAKROEKONOMIA

Budżet państwa 

Produkt Krajowy Brutto

Inflacja

Rynek pracy i płace (bezrobocie)

5. GLOBALIZACJA
Ćwiczenia
ćwiczenia warsztatowe,
ćwiczenia projektowe,
ćwiczenia

1.WPROWADZENIE DO EKONOMII

Geneza i przedmiot ekonomii (czym jest ekonomia, mikro, makro, pozytywna, normatywna)

Proces gospodarowania (potrzeby i ich rodzaje)

2.RYNEK I GOSPODARKA RYNKOWA

Proces wymiany (gospodarka naturalna, towarowa, pieniądz i jego funkcje)

Analiza popytu i podaży

Teoria zachowania gospodarstwa domowego

3.PODSTAWY FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTWA

Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej

Korporacje

Teoria produkcji

Teoria kosztów

4.MAKROEKONOMIA

Budżet państwa 

Produkt Krajowy Brutto

Inflacja

Rynek pracy i płace (bezrobocie)

5. GLOBALIZACJA

Kryteria oceny osiągniętych efektów uczenia się


Kryteria oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta

Zakładane efekty kształcenia osiągnięte na poziomie  51-60%  - ocena: dst;

Zakładane efekty kształcenia osiągnięte na poziomie 61-70%  - ocena: +dst;

Zakładane efekty kształcenia osiągnięte na poziomie 71-80%  - ocena: db;

Zakładane efekty kształcenia osiągnięte na poziomie 81-90%  - ocena: +db;

Zakładane efekty kształcenia osiągnięte na poziomie 91-100% - ocena: bdb

Na ocenę 5,0

Student posiada szeroką wiedzę i  wykazuje się znajomością problematyki zajęć. Student wykorzystuje zaproponowane w trakcie zajęć narzędzia i metody pracy. Integruje wiedze z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych , właściwych dla kierunku studiów.

Na ocenę 4,5

Student posiada poszerzoną wiedzę w zakresie zajęć.  Rozumie znaczenie i wykazuje zindywidualizowane podejście do problematyki przedmiotu. Rozumie znaczenie programu przedmiotu i jego wpływu na wiedzę.

Na ocenę 4,0

Student posiada wiedzę w zakresie zajęć. Potrafi zaprezentować posiadaną wiedzę. Rozumie złożoność problematyki przedmiotu.

Na ocenę 3,5

Student posiadł podstawową wiedzę z zakresu zajęć  Zna podstawowe zagadnienia dotyczące przedmiotu.

Na ocenę 3,0

Student opanował podstawowe wiadomości z zakresu zajęć, jednak wykazuje nieusystematyzowanie wiedzy i jej niekompletność.


Forma weryfikacji osiągnięć studenta i warunki zaliczenia zajęć


Forma weryfikacji osiągnięć studenta

Egzamin

Warunki odbywania i zaliczenia zajęć oraz dopuszczenia do końcowego egzaminu (zaliczenia z oceną)

75 % frekwencji na zajęciach

Wykonanie prac w grupach

Test wiedzy ograniczony czasowo

Uzyskanie przez Studenta pozytywnej oceny końcowej z przedmiotu możliwe jest w przypadku zrealizowania wszystkich efektów kształcenia w stopniu co najmniej dostatecznym.


Wykaz zalecanego piśmiennictwa


Wykaz literatury podstawowej

Lp.Pozycja
1Z. Dach, Mikroekonomia dla studiów licencjackich, Synaba, wydanie 2005 i późniejsze.
2Z. Dach i inni, Podstawy makroekonomii, PTE, Kraków 2004.
3D. Begg, Ekonomia (2 tomy) PWE, W-wa, 2007.
4M. Ricketts, The Economics of Business Enterprise, 2019
5D. Begg, Mikroekonomia, PWE, W-wa, 2014.

Wykaz literatury uzupełniającej

Lp.Pozycja
1Gorzelany-Dziadkowiec, M. COVID-19: Wyzwania innowacji w biznesie. Zrównoważony rozwój 2021 , 13 , 11439. https://doi.org/10.3390/su132011439

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

-----