poniedziałek, 15 kwietnia 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

PPUZ w Nowym Targu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 4

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowy Targu


Informacje ogólne


Nazwa zajęć

Podstawy prawoznawstwa

Kod zajęć

GP-1-1,8,19-20

Status zajęć

Obowiązkowy

Wydział / Instytut

Instytut Techniczny

Kierunek studiów

gospodarka przestrzenna

Moduł specjalizacyjny

-----

Specjalizacja

-----


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 15.0 0 1.0
Suma 15.0 0 1.0


Poziom studiów

studia pierwszego stopnia

Profil

Praktyczny

Osoba odpowiedzialna za program zajęć

mgr Jakub Fenrych

Wymagania (Kompetencje wstępne)

Ogólna wiedza humanistyczna wyniesiona ze szkoły średniej zwłaszcza z przedmiotu Wiedza o społeczeństwie.

Założenia i cele zajęć

Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami z zakresu prawoznawstwa i wyposażenie ich w ogólną wiedzę związaną z funkcjonowaniem państwa i prawa

Prowadzący zajęcia

mgr Jakub Fenrych

Egzaminator/ Zaliczający

mgr Jakub Fenrych


Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS


Nakład pracy studenta niezbędny do uzyskania efektów uczenia się Obciążenie studenta
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i studentów, w tym: godz.:
16.0
godz.:
0.0
Udział w wykładach (godz.) 15 0
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 0 0
Udział w egzaminie (godz.) 1 0
Obciążenie studenta związane z jego indywidualną pracą związaną z zajęciami organizowanymi przez uczelnię, w tym: godz.:
9.0
godz.:
0.0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 4 0
Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 5 0
Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 0 0
Suma
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia oraz związane z jego indywidualną pracą związaną z tymi zajęciami)
godz.:
25.0
ECTS:
1.0
godz.:
0.0
ECTS:
0
Obciążenie studenta w ramach zajęć kształtujących umiejętności praktyczne godz.:
0
ECTS:
0
godz.:
0
ECTS:
0


Efekty uczenia się


Efekty uczenia się

Odniesienia
do kierunkowych efektów
uczenia się

Odniesienia
do charakterystyk
drugiego stopnia
efektów uczenia
się Polskich
Ram
Kwalifikacji

Sposób
weryfikacji
efektów
uczenia się

Wiedza: student zna i rozumie

W1

Student posiada podstawową wiedzę o typowych rodzajach struktur i instytucji społecznych oraz relacjach między strukturami i instytucjami społecznymiposiada podstawową wiedzę o typowych rodzajach struktur i instytucji społecznych oraz relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi

GP_W04

P6S_WG, P6S_WK_inż

udział w dyskusji, (W), kolokwium

Umiejętności: student potrafi

U1

Student posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych i gospodarczych oraz stosuje je w praktyce. Umie korzystać z aktów prawnych.

GP_U04, GP_U12

P6S_UW_01, P6S_UK_03, P6S_UO_01, P6S_UU, P6S_UW_inż03

udział w dyskusji, (W), kolokwium

Kompetencje społeczne: student jest gotów do

K1

Student widzi potrzebę stałego aktualizowania wiedzy z zakresu prawa z zagadnieniami gospodarki przestrzennej

GP_K04

P6S_KK_01, P6S_KK_02

dyskusja, kolokwium

K2

GP_K06

P6S_KK_02

K3

GP_K10

P6S_KK_01, P6S_KR

Formy i metody kształcenia

wykład informacyjny, wykład problemowy, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja (okrągłego stołu, panelowa, dydaktyczna), analiza tekstów źródłowych - aktów prawnych i orzeczeń sądowych.Treści programowe


Wykłady

1.  Podstawowe wiadomości o Państwie i prawie Państwo Pojęcie, cechy i funkcje państwa. Teorie pochodzenia państwa. Typ i forma państwa. Aparat państwowy i jego struktura Państwo liberalne i interwencjonistyczne, totalitarne 

2. Demokratyczne państwo prawa. Prawo Spór o pojęcie prawa (ze szczególnym uwzględnieniem koncepcji prawa naturalnego i teorii pozytywistycznych). Państwo jako społeczność tworząca i stosująca prawo. 

3. Wpływ systemu państwowego na kształtowanie prawa

4.  Rodzaje norm regulujących życie ludzkie i relacje między normami Rodzaje norm: Normy prawe, Normy moralne, Normy religijne, Normy obyczajowe, Normy organizacji społecznych i politycznych 

5. Normy moralne  i normy religijne a normy prawne – podstawowe różnice Relacje treściowe i funkcjonalne między prawem a moralnością (związki treściowe i funkcjonalne) 

6. Moralność, religia i obyczaje a obowiązywanie prawa Pojęcie sprawiedliwości.

7.  Budowa normy prawnej – klasyczna

8.  Zdarzenia prawne. Stosunek prawny. Podmiot, przedmiot, treść i rodzaje.

9.  Źródła i hierarchia aktów prawnych w Polsce

10.  Sposoby tworzenia prawa.

11.  Obowiązywanie prawa w czasie i przestrzeni

12.  Proces wykładni prawa-rodzaje reguł wykładni i reguł inferencyjnych. Praca z materiałem normatywnym.

13.  System prawa w Polsce. Gałęzie prawa (działy prawa)

14.Przestrzeganie i stosowanie prawa. Praworządność. Pojęcie i zasady odpowiedzialności prawnej.

15. Prawo międzynarodowe. System prawa wspólnotowego.

Ćwiczenia
ćwiczeniaKryteria oceny osiągniętych efektów uczenia się


Kryteria oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta

kolokwium ustne /lub pisemne/ - zestaw pytań

1)  od 90% do 100%  bardzo dobry (5,0);

2)  od 80% do 89%  dobry plus (4,5);

3)  od 70% do 79%  dobry (4,0);

4)  od 60% do 69%  dostateczny plus (3,5);

5)  od 50% do 59%  dostateczny (3,0);

6)  poniżej 50%  niedostateczny (2,0).


Forma weryfikacji osiągnięć studenta i warunki zaliczenia zajęć


Forma weryfikacji osiągnięć studenta

Zaliczenie z oceną

Warunki odbywania i zaliczenia zajęć oraz dopuszczenia do końcowego egzaminu (zaliczenia z oceną)

Kolokwium ustne /lub pisemne/ z oceną

Odpowiedź ustna na wylosowany zestaw zaliczeniowy ( pytania) lub Odpowiedź pisemna na zestaw pytań.

Ocena wg. skali zgodnej z par. 14 ust. 1 regulaminu studiów, który obowiązuje od 1 października 2019 r. w PPUZ w Nowym Targu


Wykaz zalecanego piśmiennictwa


Wykaz literatury podstawowej

Lp.Pozycja
1.T. Chauvin, T. Stawecki, P.Winczorek, Wstęp do prawoznawstwa, C.H. Beck ,wyd.13,Warszawa 2019

Wykaz literatury uzupełniającej

Lp.Pozycja
1A. Kość, Podstawy filozofii prawa, Lublin 2005
2 J. Oniszczuk, Koncepcje prawa, Warszawa 2004
3A. Korybski, L. Leszczyński, A. Pieniążek, Wstęp do prawoznawstwa, Lublin 2007
4G. L. Seidler, H. Groszyk, A. Pieniążek, Wprowadzenie do nauki o państwie i prawie. Lublin 2003
5J. Nowacki, Z. Tobor, Wstęp do prawoznawstwa, Kraków 2002
6 S. Wronkowska, Podstawowe pojęcia prawa i prawoznawstwa, Poznań 2005
7A. Radelbach, Wstęp do prawoznawstwa, Podstawowe pojęcia nauki o władzy, państwie i prawie w perspektywie Unii Europejskiej, Toruń 2000,
8 E. Kustra, Wstęp do nauk o państwie i prawie, Toruń 2000
9 T. Stawecki, P. Winczorek, Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 2003
10Z. Ziembiński, S. Wronkowska, Zarys teorii prawa, Poznań 2001.
11 Bator, W. Gromski, A. Kozak, S. Kaźmierczyk, Z. Pulka, Wprowadzenie do Nauk Prawnych. Leksykon tematyczny, Warszawa 2008
12S. Korycki, J. Kuciński, Z. Trzciński, J. Zaborowski, Zarys prawa, Warszawa 2008
13G. Kryszeń (red.), Wprowadzenie do nauk o państwie i prawie, Białystok 2005
14Z. Pulka, Podstawy prawa, Poznań 2008
15L. Morawski, Wstęp do prawoznawstwa, Toruń 2008

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

nie dotyczy