poniedziałek, 15 kwietnia 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

PPUZ w Nowym Targu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 4

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowy Targu


Informacje ogólne


Nazwa zajęć

Technologia informacyjna

Kod zajęć

GP-1-1,7,19-20

Status zajęć

Obowiązkowy

Wydział / Instytut

Instytut Techniczny

Kierunek studiów

gospodarka przestrzenna

Moduł specjalizacyjny

-----

Specjalizacja

-----


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 0 25.0 2.0
Suma 0 25.0 2.0


Poziom studiów

studia pierwszego stopnia

Profil

Praktyczny

Osoba odpowiedzialna za program zajęć

dr Agnieszka Janas

Wymagania (Kompetencje wstępne)

Podstawowa znajomość oprogramowania komputerowego oraz treści technologii informacyjnej objętych programem nauczania w szkole średniej.

Założenia i cele zajęć

Podstawowym celem przedmiotu jest wykształcenie u studentów umiejętności sprawnej obsługi komputera i programów użytkowych, w tym głównie programy z pakietu biurowego Microsoft Office.

Prowadzący zajęcia

dr Agnieszka Janas

Egzaminator/ Zaliczający

dr Agnieszka Janas


Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS


Nakład pracy studenta niezbędny do uzyskania efektów uczenia się Obciążenie studenta
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i studentów, w tym: godz.:
25.0
godz.:
0.0
Udział w wykładach (godz.) 0 0
Udział w: ćwiczenia (godz.) 25 0
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 0
Udział w egzaminie (godz.) 0 0
Obciążenie studenta związane z jego indywidualną pracą związaną z zajęciami organizowanymi przez uczelnię, w tym: godz.:
25.0
godz.:
0.0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 0 0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do: ćwiczenia (godz.) 5 0
Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 10 0
Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 10 0
Suma
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia oraz związane z jego indywidualną pracą związaną z tymi zajęciami)
godz.:
50.0
ECTS:
2.0
godz.:
0.0
ECTS:
0
Obciążenie studenta w ramach zajęć kształtujących umiejętności praktyczne godz.:
0
ECTS:
0
godz.:
0
ECTS:
0


Efekty uczenia się


Efekty uczenia się

Odniesienia
do kierunkowych efektów
uczenia się

Odniesienia
do charakterystyk
drugiego stopnia
efektów uczenia
się Polskich
Ram
Kwalifikacji

Sposób
weryfikacji
efektów
uczenia się

Wiedza: student zna i rozumie

W1

Student orientuje się w nowych technologiach stosowanych w gospodarce przestrzennej. Ma praktyczną wiedzę związaną z obsługą programów biurowych.

GP_W05

P6S_WG, P6S_WG_inż

kolokwium, prezentacja multimedialna

Umiejętności: student potrafi

U1

W samodzielnej nauce student potrafi wykorzystywać elektroniczne źródła wiedzy. Potrafi tworzyć i edytować dokumenty, realizować podstawowe operacje w arkuszu kalkulacyjnym.

GP_U04, GP_U08

P6S_UW_01, P6S_UW_02, P6S_UK_03, P6S_UO_02, P6S_UU

bezpośrednia ocena wykonania zadania (np. ocena projektu, ocena sprawozdania, dokumentowania danych, realizacji zajęć) (U), kolokwium

Kompetencje społeczne: student jest gotów do

K1

Student potrafi współdziałać i pracować w zespole.

GP_K02

P6S_KO_01, P6S_KR

prezentacja multimedialna

Formy i metody kształcenia

Elementy wykładu z prezentacja multimedialną. Wykonywanie ćwiczeń (zadań). Ćwiczenia obejmują także dyskusję, przygotowywanie projektów, prezentacji, referatów, pracę indywidualną i zespołową.


Treści programowe


Wykłady
-----
Ćwiczenia
ćwiczenia

Wprowadzenie do zagadnień technologii informacyjnej. Edytowanie tekstów. Arkusz kalkulacyjny. Prezentacje multimedialne. Wyszukiwanie informacji w Internecie. Nowe technologie w gospodarce przestrzennej.


Kryteria oceny osiągniętych efektów uczenia się


Kryteria oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta

Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia: 

 0-11,75 pkt – ndst – student nie osiągnął wymaganych efektów kształcenia 

 12-13,25 pkt – dst - student osiągnął efekty kształcenia w stopniu dostatecznym 

 13,5-14,75 pkt – +dst - student osiągnął efekty kształcenia w stopniu dostatecznym plus 

 15-16,25 pkt – db - student osiągnął efekty kształcenia w stopniu dobrym 

 16,5-17,75 pkt – +db - student osiągnął efekty kształcenia w stopniu dobrym plus 

 18 pkt i więcej – bdb – student osiągnął efekty kształcenia w stopniu bardzo dobrym


Forma weryfikacji osiągnięć studenta i warunki zaliczenia zajęć


Forma weryfikacji osiągnięć studenta

Bez klasyfikacji

Warunki odbywania i zaliczenia zajęć oraz dopuszczenia do końcowego egzaminu (zaliczenia z oceną)

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest: 

1. Zdanie kolokwium sprawdzającego umiejętność posługiwania się edytorem tekstu MS WORD na co najmniej 6 pkt 

2. Zdanie kolokwium sprawdzającego umiejętność posługiwania się arkuszem kalkulacyjnym MS EXCEL na co najmniej 6 pkt. 

3. Przygotowanie prezentacji multimedialnej na temat najnowszych nowinek technologicznych stosowanych w gospodarce przestrzennej. 

4. Przygotowanie analizy porównawcza wybranych stron internetowych poświęconych tematyce związanej z gospodarką przestrzenną. 


Wykaz zalecanego piśmiennictwa


Wykaz literatury podstawowej

Lp.Pozycja
1 Cox J., Preppernau J. Microsoft PowerPoint 2010 (Step By Step), Microsoft Press, 2010
2Beata Bylina, Jarosław Bylina, Jerzy Mycka — Podstawy technologii informacyjnej i informatyki w przykładach i zadaniach, Lublin, 2007, UMCS
3Lambert J., Microsoft Excel 2010 (Step By Step), Microsoft Press, 2010
4Curtis D. Frye, Microsoft Excel 2010 (Step By Step), Microsoft Press, 2010
5Chmielarz W., Kisielnicki J., Parys T. (redakcja naukowa), Informatyka w społeczeństwie informacyjnym, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015
6McFedries Paul, Microsoft Office 2007 PL. Rady i wskazówki, Helion 2009

Wykaz literatury uzupełniającej

Lp.Pozycja
1Kingsnorth S., Digital Marketing Strategy: An Integrated Approach to Online Marketing, Kogan Page Ltd (GB), 2016
2Cox J., Lambert J., Frye C., 2012,Office 2010 krok po kroku. Helion

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

Nie dotyczy.