poniedziałek, 15 kwietnia 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

PPUZ w Nowym Targu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 4

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowy Targu


Informacje ogólne


Nazwa zajęć

Budownictwo i materiałoznawstwo

Kod zajęć

GP-1-1,6,19-20

Status zajęć

Obowiązkowy

Wydział / Instytut

Instytut Techniczny

Kierunek studiów

gospodarka przestrzenna

Moduł specjalizacyjny

-----

Specjalizacja

-----


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 20.0 30.0 4.0
Suma 20.0 30.0 4.0


Poziom studiów

studia pierwszego stopnia

Profil

Praktyczny

Osoba odpowiedzialna za program zajęć

mgr inż. Ewa Majewska

Wymagania (Kompetencje wstępne)

Wpis na I semestr studiów. Podstawowe wiadomości ze szkoły średniej w zakresie matematyki, fizyki i chemii a także rysunku technicznego.

Założenia i cele zajęć

Nabycie przez studentów wiedzy podstawowej w dziedzinie budownictwa ogólnego i materiałoznawstwa. Poznanie wymagań stawianych obiektom budowlanym w świetle obowiązujących przepisów. 

Prowadzący zajęcia

mgr inż. Ewa Majewska

Egzaminator/ Zaliczający

mgr inż. Ewa Majewska


Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS


Nakład pracy studenta niezbędny do uzyskania efektów uczenia się Obciążenie studenta
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i studentów, w tym: godz.:
51.0
godz.:
0.0
Udział w wykładach (godz.) 20 0
Udział w: ćwiczenia (godz.) 30 0
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 0 0
Udział w egzaminie (godz.) 1 0
Obciążenie studenta związane z jego indywidualną pracą związaną z zajęciami organizowanymi przez uczelnię, w tym: godz.:
49.0
godz.:
0.0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 10 0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do: ćwiczenia (godz.) 12 0
Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 12 0
Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 15 0
Suma
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia oraz związane z jego indywidualną pracą związaną z tymi zajęciami)
godz.:
100.0
ECTS:
4.0
godz.:
0.0
ECTS:
0
Obciążenie studenta w ramach zajęć kształtujących umiejętności praktyczne godz.:
55
ECTS:
2.2
godz.:
0
ECTS:
0


Efekty uczenia się


Efekty uczenia się

Odniesienia
do kierunkowych efektów
uczenia się

Odniesienia
do charakterystyk
drugiego stopnia
efektów uczenia
się Polskich
Ram
Kwalifikacji

Sposób
weryfikacji
efektów
uczenia się

Wiedza: student zna i rozumie

W1

zna i rozumie podstawowe pojęcia, definicje, zasady i obowiązujące przepisy w budownictwie i w branży materiałów i wyrobów budowlanych

GP_W13, GP_W15

P6S_WG, P6S_WK_01, P6S_WK_02, P6S_WG_inż

sporządzanie projektów, (W), obserwacja jakości wykonania zadania (W), egzamin pisemny (W), egzamin ustny (W), kolokwium

W2

orientuje się w zakresie podstawowych zagadnień związanych z projektowaniem i realizacją obiektów budowlanych oraz posiada wiedzę na temat podstawowych materiałów i wyrobów budowlanych oraz ich właściwości i zastosowań.

GP_W13, GP_W15

P6S_WG, P6S_WK_01, P6S_WK_02, P6S_WG_inż

Umiejętności: student potrafi

U1

potrafi rozwiązywać zadania w zakresie prostego projektowania budowlanego ustrojów budowlanych i obiektów budowlanych wraz z otoczeniem, prawidłowo dobierając rozwiązania techniczno-materiałowe w sposób zgodny z wymaganiami stawianymi przez przepisy prawa.

GP_U12, GP_U18

P6S_UW_01, P6S_UK_01, P6S_UO_01, P6S_UW_inż03 , P6S_UW_inż05

bezpośrednia ocena wykonania zadania (np. ocena projektu, ocena sprawozdania, dokumentowania danych, realizacji zajęć) (U), kolokwium, ocena rysunku

Kompetencje społeczne: student jest gotów do

K1

Zdaje sobie sprawę z ciągłego postępu wiedzy i rozwoju technik w budownictwie i w branży materiałów i wyrobów budowlanych oraz konieczności śledzenia zmian w przepisach i normach budowlanych.

GP_K04

P6S_KK_01, P6S_KK_02

obserwacja zachowania studenta podczas zajęć; (K), lista obecności i spóźnień itp. (K), ocena terminowości realizacji zadań (K)

K2

Ma świadomość i rozumie kwestię odpowiedzialności za bezpieczeństwo oraz skutki ekonomiczne i ekologiczne projektowanych obiektów a także zdaje sobie sprawę, że dobór konkretnych technologii i materiałów ma wpływ na estetykę i oddziaływanie budynku na środowisko

GP_K10

P6S_KK_01, P6S_KR

Formy i metody kształcenia

Wykład informacyjny, wykład problemowy, wykład z prezentacją multimedialną, ćwiczenia praktyczne, ćwiczenia projektowe rysunkowe, .


Treści programowe


Wykłady

1. Podstawowe pojęcia związane z budownictwem, układy konstrukcyjne budynków

2. Posadowienie budynków i budowli, 

3.Fundamenty bezpośrednie i pośrednie,

4.Materiały konstrukcyjne - beton

5.Materiały konstrukcyjne - stal , drewno

6.Materiały konstrukcyjne - materiały ceramiczne , ściany

7.Ściany, nadproża

8.Stropy, stropodachy, 

9.Schody

10.Konstrukcje dachów

Ćwiczenia
ćwiczenia projektowe

1.Zasady i elementy rysunku budowlanego. Oznaczenia graficzne na rysunkach budowlanych.Omówienie ćw.proj. 1 ( oznaczenia )

2.Korekta ćw.proj. 1 , izolacja fundamentów , podłoga na gruncie .Omówienie ćw.proj. 2 ( fundament )

3.Korekta ćw.proj. 2 , oddanie ćw.proj. 1

4.Oddanie ćw.proj. 2 , wiązania cegieł

5.Wiązania cegieł , przewody wentylacyjne ,dymowe , spalinowe , omówienie ćw.proj. 3 ( wiązania cegieł )

6.Korekta ć.proj. 3 , wiązania cegieł

7.Kolokwium 1 ( zakres wykładów 1-6 )

8.Oddanie ćw.proj. 3  , omówienie ćw.proj. 4 ( nadproże )

9.Projektowanie klatki schodowej

10.Omówienie ćw.proj. 5 ( strop gęstożebrowy ) , oparcie stropów na ścianie

11.Korekta ćw.proj. 5 , stropy drewniane- szkicowanie

12.Kolokwium 2 ( zakres wykładów  6-10 )

13.Oddanie ćw.proj. 5 , 

14.Kolokwium poprawkowe 1,2

15.Ostateczne oddanie zaległych ćw.proj. , nowoczesne technologie w budownictwie


Kryteria oceny osiągniętych efektów uczenia się


Kryteria oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta

kryteria dla kolokwium , egzaminu pisemnego: 

 • 51-60% dst;
 •  61-70%; +dst; 
 • 71-80% db; 
 • 81-90% +db; 
 • 91-100% bdb 
 • kryteria dla ćwiczeń projektowych:
 •  praca zawiera wymagane elementy i spełnia poprawność w stopniu podstawowym z możliwością występowania istotnych błędów: dst;
 •  praca zawiera wymagane elementy i spełnia poprawność w stopniu podstawowym z możliwością występowania nieistotnych błędów: +dst;
 •  praca zawiera wymagane elementy i jest wykonana dobrze i starannie z możliwością występowania nieistotnych błędów: db
 •  praca jest kompletna, wykonana starannie i w terminie, z niewielkimi uwagami : +db;
 •  praca jest kompletna,wykonana bardzo starannie i w terminie i nie zawiera żadnych błędów : bdb


Forma weryfikacji osiągnięć studenta i warunki zaliczenia zajęć


Forma weryfikacji osiągnięć studenta

Egzamin

Warunki odbywania i zaliczenia zajęć oraz dopuszczenia do końcowego egzaminu (zaliczenia z oceną)

Dopuszczenie do egzaminu na podstawie oddanych ćwiczeń projektowych , obecności na zajęciach i zaliczonych kolokwium.        

Ocena końcowa z egzaminu : 

 •  na podstawie ocen z egzaminu pisemnego i ustnego
 • oceny z  ćwiczeń projektowych


Wykaz zalecanego piśmiennictwa


Wykaz literatury podstawowej

Lp.Pozycja
1Mój E., Śliwiński M., - Podstawy budownictwa cz. 1 i cz. 2 - Wydawnictwo PK 2002
2Praca zbiorowa. - Budownictwo Ogólne, tom 1. Materiały i wyroby budowlane.- Arkady 2010.
3Materiały dydaktyczne opracowane przez prowadzącego i udostępniane studentom
4Markiewicz P. Budownictwo ogólne dla architektów ARCHI - PLUS , Kraków

Wykaz literatury uzupełniającej

Lp.Pozycja
1Schabowicz K., Gorzelańczyk T. – Materiały do ćwiczeń z budownictwa ogólnego – DWE 2009;
2Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

NIE DOTYCZY