poniedziałek, 15 kwietnia 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

PPUZ w Nowym Targu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 4

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowy Targu


Informacje ogólne


Nazwa zajęć

Ochrona własności intelektualnej

Kod zajęć

GP-1-1,5,19-20

Status zajęć

Obowiązkowy

Wydział / Instytut

Instytut Techniczny

Kierunek studiów

gospodarka przestrzenna

Moduł specjalizacyjny

-----

Specjalizacja

-----


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 15.0 0 1.0
Suma 15.0 0 1.0


Poziom studiów

studia pierwszego stopnia

Profil

Praktyczny

Osoba odpowiedzialna za program zajęć

mgr Jakub Fenrych

Wymagania (Kompetencje wstępne)

Wiadomości wyniesione ze szkoły średniej z przedmiotu wiedza o społeczeństwie i/lub podstawy prawa.

Założenia i cele zajęć

Zaznajomienie studentów z podstawową wiedzą w zakresie ochrony własności intelektualnej. Przekazanie studentom podstawowej wiedzy z zakresu: prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz prawa własności przemysłowej (podstaw prawa związanego z innowacyjnością (prawo do projektów wynalazczych i oznaczeń chronionych)oraz uczciwej konkurencji. Wskazanie prawidłowych i zgodnych z prawem możliwości korzystania z utworów prawnie chronionych (w tym w Internecie).

Prowadzący zajęcia

mgr Jakub Fenrych

Egzaminator/ Zaliczający

mgr Jakub Fenrych


Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS


Nakład pracy studenta niezbędny do uzyskania efektów uczenia się Obciążenie studenta
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i studentów, w tym: godz.:
16.0
godz.:
0.0
Udział w wykładach (godz.) 15 0
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 0 0
Udział w egzaminie (godz.) 1 0
Obciążenie studenta związane z jego indywidualną pracą związaną z zajęciami organizowanymi przez uczelnię, w tym: godz.:
9.0
godz.:
0.0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 4 0
Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 5 0
Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 0 0
Suma
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia oraz związane z jego indywidualną pracą związaną z tymi zajęciami)
godz.:
25.0
ECTS:
1.0
godz.:
0.0
ECTS:
0
Obciążenie studenta w ramach zajęć kształtujących umiejętności praktyczne godz.:
0
ECTS:
0
godz.:
0
ECTS:
0


Efekty uczenia się


Efekty uczenia się

Odniesienia
do kierunkowych efektów
uczenia się

Odniesienia
do charakterystyk
drugiego stopnia
efektów uczenia
się Polskich
Ram
Kwalifikacji

Sposób
weryfikacji
efektów
uczenia się

Wiedza: student zna i rozumie

W1

Student ma elementarną wiedzę w zakresie własności intelektualnej - Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego

GP_W08

P6S_WK_02, P6S_WK_03, P6S_WK_inż

udział w dyskusji, (W), kolokwium

Umiejętności: student potrafi

U1

Student potrafi jasno i logicznie prowadzić ustną prezentację sposobu rozwiązania prostego zadania lub projektu inżynierskiego

GP_U01

P6S_UW_01, P6S_UW_inż06

udział w dyskusji, (W), kolokwium

Kompetencje społeczne: student jest gotów do

K1

Student ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, a zwłaszcza rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu, w szczególności poprzez środki masowego przekazu, informacji i opinii dotyczących osiągnięć techniki i innych aspektów działalności inżyniera; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały

GP_K01

P6S_KK_01, P6S_KK_02

obserwacja zachowania studenta podczas zajęć; (K), kolokwium

K2

GP_K08

P6S_KO_01, P6S_KO_02

K3

GP_K10

P6S_KK_01, P6S_KR

Formy i metody kształcenia

wykład informacyjny, wykład problemowy, wykład z prezentacją multimedialną, analiza tekstu prawnego, dyskusja (okrągłego stołu, panelowa, dydaktyczna), analiza przypadków i orzecznictwa


Treści programowe


Wykłady

Encyklopedia prawa – podstawowe pojęcia prawne. Pojęcie własności intelektualnej. Własność intelektualna a inne dziedziny prawa. Źródła prawa własności intelektualnej: międzynarodowe, wspólnotowe, krajowe. Podstawowe zagadnienia z zakresu prawa autorskiego:Przedmiot i podmioty prawa autorskiego. Autorskie prawa osobiste i autorskie prawa majątkowe. Obrót prawami autorskimi.Odpowiedzialność cywilna, karna  i dyscyplinarna za naruszenie praw autorskich. Przedmioty praw własności przemysłowej. Prawa ochronne własności przemysłowej: ich podmiot, treść, sposób i tryb uzyskiwania ochrony. Obrót prawami własności przemysłowej. Problematyka nieuczciwej konkurencji. Organy państwa w zakresie ochrony własności intelektualnej i nieuczciwej konkurencji

Ćwiczenia
ćwiczeniaKryteria oceny osiągniętych efektów uczenia się


Kryteria oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta

kolokwium ustne /lub pisemne/ - zestaw pytań

1)  od 90% do 100%  bardzo dobry (5,0);

2)  od 80% do 89% dobry plus (4,5);

3)  od 70% do 79% dobry (4,0);

4)  od 60% do 69%  dostateczny plus (3,5);

5)  od 50% do 59%  dostateczny (3,0);

6)  poniżej 50%  niedostateczny (2,0).


Forma weryfikacji osiągnięć studenta i warunki zaliczenia zajęć


Forma weryfikacji osiągnięć studenta

Zaliczenie z oceną

Warunki odbywania i zaliczenia zajęć oraz dopuszczenia do końcowego egzaminu (zaliczenia z oceną)

Zaliczenie ustne /lub pisemne/ z oceną

Odpowiedź ustna na wylosowany zestaw zaliczeniowy ( pytania) lub Odpowiedź pisemna na zestaw pytań.

Ocena wg. skali zgodnej z par. 14 ust. 1 regulaminu studiów, który obowiązuje od 1 października 2019 r. w PPUZ w Nowym Targu


Wykaz zalecanego piśmiennictwa


Wykaz literatury podstawowej

Lp.Pozycja
akty prawne 1.Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U.1997 nr 78 poz. 483 ze zm.)
2Ustawa z dnia 18 maja 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz.U. 2018 poz. 1025 z poźn. zm)
3Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( tj. Dz.U. . 2018, poz. 1191 z poźn. zm.)
4Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tj.Dz.U. 2017 poz. 776 z poźn. zm)
5Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U. 2018 poz. 419 z poźn. zm)
6Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (tj. Dz.U. 2018 poz. 1600 z poźn. zm)
7Teksty źródłowe innych aktów prawa międzynarodowego i polskiego
1J.Sieńczyło-Chlabicz (red), Prawo własności intelektualnej, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2018
2R. Golat, Prawo autorskie i prawa pokrewne, Wyd.10, CH Beck, 2018
3A. Flisek (red.) Prawo własności przemysłowej, Seria:Twoje Prawo, C.H.Beck 2018

Wykaz literatury uzupełniającej

Lp.Pozycja
1J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie i prawa pokrewne, Wolters Kluwer 2019
2J. Barta (red.)Prawo autorskie. System Prawa Prywatnego. Tom 13, wyd. 4, CH Beck, 2017
3R.Skubisz (red.), Prawo własności przemysłowej, System Prawa Prywatnego. Tom 14 A-C, CH Beck, 2017

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

nie dotyczy