wtorek, 28 listopada 2023 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

PPUZ w Nowym Targu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 4

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowy Targu


Informacje ogólne


Nazwa zajęć

Geografia fizyczna

Kod zajęć

GP-1-1,4,19-20

Status zajęć

Obowiązkowy

Wydział / Instytut

Instytut Techniczny

Kierunek studiów

gospodarka przestrzenna

Moduł specjalizacyjny

-----

Specjalizacja

-----


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 15.0 25.0 3.0
Suma 15.0 25.0 3.0


Poziom studiów

studia pierwszego stopnia

Profil

Praktyczny

Osoba odpowiedzialna za program zajęć

dr Krzysztof Miraj

Wymagania (Kompetencje wstępne)

wiedza z zakresu geografii na poziomie szkoły średniej

Założenia i cele zajęć

Utrwalenie i poszerzenie wiedzy z zakresu geografii fizycznej ogólnej. Poznanie ogólnych prawidłowości budowy i organizacji środowiska przyrodniczego Ziemi – litosfera, atmosfera, hydrosfera, pedosfera i biosfera. Najważniejsze globalne cykle

i procesy na Ziemi.

Prowadzący zajęcia

dr Krzysztof Miraj

Egzaminator/ Zaliczający

dr Krzysztof Miraj


Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS


Nakład pracy studenta niezbędny do uzyskania efektów uczenia się Obciążenie studenta
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i studentów, w tym: godz.:
41.0
godz.:
0.0
Udział w wykładach (godz.) 15 0
Udział w: ćwiczenia (godz.) 25 0
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 0 0
Udział w egzaminie (godz.) 1 0
Obciążenie studenta związane z jego indywidualną pracą związaną z zajęciami organizowanymi przez uczelnię, w tym: godz.:
34.0
godz.:
0.0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 10 0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do: ćwiczenia (godz.) 4 0
Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 10 0
Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 10 0
Suma
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia oraz związane z jego indywidualną pracą związaną z tymi zajęciami)
godz.:
75.0
ECTS:
3.0
godz.:
0.0
ECTS:
0
Obciążenie studenta w ramach zajęć kształtujących umiejętności praktyczne godz.:
25
ECTS:
1.6
godz.:
0
ECTS:
0


Efekty uczenia się


Efekty uczenia się

Odniesienia
do kierunkowych efektów
uczenia się

Odniesienia
do charakterystyk
drugiego stopnia
efektów uczenia
się Polskich
Ram
Kwalifikacji

Sposób
weryfikacji
efektów
uczenia się

Wiedza: student zna i rozumie

W1

Posiada wiedzę z zakresu geografii fizycznej o zróżnicowaniu środowiska przyrodniczego Ziemi

GP_W02

P6S_WG, P6S_WG_inż

test standaryzowany, (W), wypełnianie arkuszy ćwiczeń, (W)

W2

Ma podstawową wiedzę z zakresu geografii fizycznej o zróżnicowaniu środowiska przyrodniczego Ziemi

GP_W03

P6S_WG, P6S_WK_02, P6S_WK_03, P6S_WG_inż

Umiejętności: student potrafi

U1

Rozumie i potrafi posługiwać się terminologią z zakresu geografii fizycznej ogólnej

GP_U12

P6S_UW_01, P6S_UO_01, P6S_UW_inż03

bezpośrednia ocena wykonania zadania (np. ocena projektu, ocena sprawozdania, dokumentowania danych, realizacji zajęć) (U)

U2

Potrafi prawidłowo interpretować zjawiska przyrodnicze występujące na kuli ziemskiej

GP_U01

P6S_UW_01, P6S_UW_inż06

Kompetencje społeczne: student jest gotów do

K1

Ma świadomość wpływu działalności człowieka na środowisko przyrodnicze Ziemi

GP_K10

P6S_KK_01, P6S_KR

ocena wypowiedzi (treści i sposobu jej przedstawiania;) (K), obserwacja zachowania studenta podczas zajęć; (K)

Formy i metody kształcenia

Wykład informacyjny, wykład problemowy, prezentacja multimedialna, ćwiczenia, dyskusja, pokaz, samokształcenie, zajęcia terenowe (obserwacja).


Treści programowe


Wykłady

Ziemia jako planeta Układu Słonecznego. Współrzędne geograficzne. Zmiany oświetlenia Ziemi; czas słoneczny, strefowy i urzędowy. Budowa litosfery. Podział dziejów Ziemi – główne zdarzenia geologiczne. Genetyczna klasyfikacja skał. Skład i budowa atmosfery Ziemi; model cyrkulacji atmosfery. Elementy, czynniki i procesy klimatotwórcze. Strefowość i piętrowość klimatyczna na kuli ziemskiej. Obieg wody w przyrodzie. Zasoby wodne Ziemi; zlodowacenia kontynentalne oraz lody morskie. Procesy kształtujące rzeźbę powierzchni Ziemi. Główne typy rzeźby na kuli ziemskiej. Podstawowe procesy glebotwórcze – typy gleb. Strefowość i piętrowość roślinności i środowiska. Wpływ środowiska przyrodniczego na działalność człowieka. Antropogeniczne przemiany środowiska przyrodniczego Ziemi.

Ćwiczenia
ćwiczenia warsztatowe,
zajęcia terenowe

Mapy topograficzne i tematyczne jako źródło informacji o środowisku. Podstawowe obliczenia przy wykorzystaniu map topograficznych. Strefowość i piętrowość środowiska przyrodniczego na kuli ziemskiej. Krajobrazy Ziemi. Geografia regilnalna


Kryteria oceny osiągniętych efektów uczenia się


Kryteria oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta

poniżej 50% niedostateczny;

50-59% dostateczny; 

60-69% dostateczny plus; 

70-79% dobry; 

80-89% dobry plus; 

90-100% bardzo dobry;


Forma weryfikacji osiągnięć studenta i warunki zaliczenia zajęć


Forma weryfikacji osiągnięć studenta

Egzamin

Warunki odbywania i zaliczenia zajęć oraz dopuszczenia do końcowego egzaminu (zaliczenia z oceną)

Egzamin pisemny sprawdzający zakładany poziom wiedzy, umiejętności i kompetencji. Na ocenę dostateczną wymagany jest poziom 50% wiedzy i umiejętności i 100% kompetencji.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu pisemnego jest zaliczenie ćwiczeń.


Wykaz zalecanego piśmiennictwa


Wykaz literatury podstawowej

Lp.Pozycja
1Flis J., Wstęp do geografii fizycznej Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa, 1985 i późniejsze wydania.

Wykaz literatury uzupełniającej

Lp.Pozycja
1Martyn D., Klimaty kuli ziemskiej, PWN, 2000.
2Atlas Geograficzny Świata, PPWK (dowolne wydanie).

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

nie dotyczy