wtorek, 28 listopada 2023 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

PPUZ w Nowym Targu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 4

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowy Targu


Informacje ogólne


Nazwa zajęć

Geografia gospodarcza

Kod zajęć

GP-1-1,3,19-20

Status zajęć

Obowiązkowy

Wydział / Instytut

Instytut Techniczny

Kierunek studiów

gospodarka przestrzenna

Moduł specjalizacyjny

-----

Specjalizacja

-----


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 20.0 30.0 4.0
Suma 20.0 30.0 4.0


Poziom studiów

studia pierwszego stopnia

Profil

Praktyczny

Osoba odpowiedzialna za program zajęć

dr Krzysztof Miraj

Wymagania (Kompetencje wstępne)

wiedza z zakresu geografii na poziomie szkoły średniej

Założenia i cele zajęć

Geografia gospodarcza zajmuje się opisem zjawisk i wyjaśnianiem procesów gospodarczych w ujęciu przestrzennym. Poznanie różnych form działalności człowieka w przestrzeni geograficznej i powiązań gospodarki ze środowiskiem przyrodniczym oraz jej uwarunkowań historycznych, społecznych i politycznych pozwala na pełniejsze zrozumienie zjawisk i zachodzących procesów ekonomicznych i społecznych w otaczającym świecie. Formy gospodarczej działalności człowieka w środowisku geograficznym (osadnictwo, rolnictwo, przemysł, usługi) determinują bowiem różnorodne – zróżnicowane przestrzennie – czynniki.

  Celem nauczania geografii gospodarczej jest zdobycie (przez studentów) szerokiego spojrzenia i kompleksowej wiedzy o przestrzennym zróżnicowaniu gospodarki (i jej poszczególnych działów) i struktur społecznych. Ukazane zostaną też przyczyny zachodzących zmian społeczno-gospodarczych i ich skutki, zarówno w skali regionalnej jak i globalnej. Zdobyte przez studentów wiedza i umiejętności mają znaleźć swoje odzwierciedlenie w podejmowaniu racjonalnych decyzji o rozwoju (różnych działów) gospodarki i swoistym ładzie przestrzennym, gospodarczym, ekologicznym i społecznym.

Prowadzący zajęcia

dr Krzysztof Miraj

Egzaminator/ Zaliczający

dr Krzysztof Miraj


Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS


Nakład pracy studenta niezbędny do uzyskania efektów uczenia się Obciążenie studenta
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i studentów, w tym: godz.:
51.0
godz.:
0.0
Udział w wykładach (godz.) 20 0
Udział w: ćwiczenia (godz.) 30 0
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 0 0
Udział w egzaminie (godz.) 1 0
Obciążenie studenta związane z jego indywidualną pracą związaną z zajęciami organizowanymi przez uczelnię, w tym: godz.:
49.0
godz.:
0.0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 10 0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do: ćwiczenia (godz.) 12 0
Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 15 0
Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 12 0
Suma
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia oraz związane z jego indywidualną pracą związaną z tymi zajęciami)
godz.:
100.0
ECTS:
4.0
godz.:
0.0
ECTS:
0
Obciążenie studenta w ramach zajęć kształtujących umiejętności praktyczne godz.:
30
ECTS:
16
godz.:
0
ECTS:
0


Efekty uczenia się


Efekty uczenia się

Odniesienia
do kierunkowych efektów
uczenia się

Odniesienia
do charakterystyk
drugiego stopnia
efektów uczenia
się Polskich
Ram
Kwalifikacji

Sposób
weryfikacji
efektów
uczenia się

Wiedza: student zna i rozumie

W1

charakteryzuje zjawiska i procesy społeczne i gospodarcze w układach przestrzennych.

GP_W02

P6S_WG_inż, P6S_WG

test standaryzowany, (W)

W2

opisuje czynniki rozwoju gospodarczego w układach przestrzennych (lokalne, regionalne krajowe, globalne).

GP_W03

P6S_WG_inż, P6S_WG, P6S_WK_02, P6S_WK_03

Umiejętności: student potrafi

U1

rozumie i analizuje zjawiska społeczne i gospodarcze w przestrzeni geograficznej

GP_U12

P6S_UW_inż03 , P6S_UW_01, P6S_UO_01

bezpośrednia ocena wykonania zadania (np. ocena projektu, ocena sprawozdania, dokumentowania danych, realizacji zajęć) (U)

U2

umie korzystać z literatury geograficznej oraz posługiwać się terminami geograficznymi przy opisywaniu zjawisk i procesów gospodarczych. Potrafi też zaproponować rozwiązania problemów społecznych i gospodarczych oraz wyciągać wnioski.

GP_U05

P6S_UW_inż01 , P6S_UW_inż04 , P6S_UW_01, P6S_UK_03

Kompetencje społeczne: student jest gotów do

K1

współdziała i pracuje w grupie.

GP_K02

P6S_KO_01, P6S_KR

ocena wypowiedzi (treści i sposobu jej przedstawiania;) (K), obserwacja zachowania studenta podczas zajęć; (K)

K2

ma świadomość poszerzania i uaktualniania wiedzy z geografii ekonomicznej.

GP_K04

P6S_KK_02, P6S_KK_01

Formy i metody kształcenia

Aktywny wykład informacyjny i problemowy z wykorzystaniem slajdów (prezentacja multimedialna), ćwiczenia – praca indywidualna i w zespołach zadaniowych (metoda projektów), zajęcia terenowe (prowadzenie obserwacji)


Treści programowe


Wykłady

1.  Pojęcie i przedmiot badań geografii ekonomicznej.

2.  Współczesna mapa polityczna świata.

3.  Ludność (rozmieszczenie ludności, gęstość zaludnienia, rasy, języki, religie, struktura demograficzna, migracje, polityka demograficzna).

4.  Osadnictwo (typy wsi, urbanizacja, rozwój miast, funkcje miast, skupiska miast).

5.  Rolnictwo (czynniki rozwoju rolnictwa, formy użytkowania ziemi, rolnictwo ekstensywne a intensywne, produkcja rolna, towarowość rolnictwa).

6.  Wyżywienie ludności świata (obszary nadwyżek i niedoborów żywności).

7.  Gospodarka leśna.

8.  Przemysł (czynniki lokalizacji przemysłu, gałęzie przemysłu, surowce odnawialne i nieodnawialne, energetyka).

9.  Usługi (klasyfikacja usług, usługi rynkowe i pozarynkowe, piramida Masłowa a rozwój usług, znaczenie usług w gospodarce).

10.  Turystyka (walory turystyczne, ruch turystyczny, zagospodarowanie turystyczne, regiony turystyczne).

11.  Transport (rodzaje transportu i łączności, główne szlaki komunikacyjne).

12.  Międzynarodowa współpraca gospodarcza (m.in. Unia Europejska, OECD, EFTA, OPEC).

13.  Konflikty zbrojne na świecie i ich konsekwencje.

14.  Geografia regionalna (społeczno-ekonomiczna) Podhala.

Ćwiczenia
ćwiczenia warsztatowe,
zajęcia terenowe

1.  Metody badań w geografii ekonomicznej.

2. Obserwacja jako źródło wiedzy geograficznej. 

 3. Interpretacja danych statystycznych.

4. Graficzne metody prezentacji wyników badań geograficznych.

5. Wskaźniki demograficzne (gęstość zaludnienia, przyrost naturalny i rzeczywisty, wskaźnik feminizacji, wskaźnik urbanizacji, wskaźnik aktywności zawodowej, stopa bezrobocia).

6. Charakterystyka wybranych regionów świata i ich gospodarki.

7. Produkcja rolna (produkcja towarowa, globalna, użytkowanie ziemi – metoda 6 kolejnych ilorazów).

8. Produkt krajowy brutto (PKB) 

9. Wskaźniki gospodarcze (indeks rozwoju społecznego – HDI, indeks ubóstwa społecznego – HPI), poziom życia.


Kryteria oceny osiągniętych efektów uczenia się


Kryteria oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta

poniżej 50% niedostateczny;

50-59% dostateczny; 

60-69% dostateczny plus; 

70-79% dobry; 

80-89% dobry plus; 

90-100% bardzo dobry;


Forma weryfikacji osiągnięć studenta i warunki zaliczenia zajęć


Forma weryfikacji osiągnięć studenta

Bez klasyfikacji

Warunki odbywania i zaliczenia zajęć oraz dopuszczenia do końcowego egzaminu (zaliczenia z oceną)

Egzamin pisemny (obejmuje znajomość treści wykładów i ćwiczeń). Zasadą dopuszczenia do egzaminu jest wcześniejsze zaliczenie ćwiczeń.

Przy zaliczeniu ćwiczeń uwzględnia się: projekty, ćwiczenia obliczeniowe i analizy oraz aktywność na zajęciach.


Wykaz zalecanego piśmiennictwa


Wykaz literatury podstawowej

Lp.Pozycja
1Domański R., 2006, Geografia ekonomiczna, Ujęcie dynamiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
2Budner A., 2011, Geografia ekonomiczna – współczesne zjawiska i procesy, Wydawnictwo UE, Poznań.
3Kuciński K. (red.), 2009, Geografia ekonomiczna, Oficyna Wolters Kluwer, Kraków.

Wykaz literatury uzupełniającej

Lp.Pozycja
1Rogalski H. (red.), 2007, Geografia społeczno-gospodarcza Polski, PWN Warszawa.
2Landes D. S., 2007, Bogactwo i nędza narodów, MUZA S.A., Warszawa.
3Wrona J. (red.), 2006, Podstawy geografii ekonomicznej, PWE, Warszawa.
4Fierla I. (red.), 2006, Geografia gospodarcza świata, PWE, Warszawa.
5Fierla I. (red.), 2004, Geografia gospodarcza Polski, PWE, Warszawa .

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

nie dotyczy