wtorek, 28 listopada 2023 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

PPUZ w Nowym Targu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 4

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowy Targu


Informacje ogólne


Nazwa zajęć

Fizyka

Kod zajęć

GP-1-1,2,19-20

Status zajęć

Obowiązkowy

Wydział / Instytut

Instytut Techniczny

Kierunek studiów

gospodarka przestrzenna

Moduł specjalizacyjny

-----

Specjalizacja

-----


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 30.0 15.0 3.0
Suma 30.0 15.0 3.0


Poziom studiów

studia pierwszego stopnia

Profil

Praktyczny

Osoba odpowiedzialna za program zajęć

dr Piotr Fijałkowski

Wymagania (Kompetencje wstępne)

-

Założenia i cele zajęć

Poznanie i rozumienie zjawisk i procesów fizycznych w przyrodzie; umiejętność wykorzystywania praw fizyki w technice i życiu codziennym, umiejętność określania i pomiaru podstawowych wielkości fizycznych

Prowadzący zajęcia

dr Piotr Fijałkowski

Egzaminator/ Zaliczający

dr Piotr Fijałkowski


Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS


Nakład pracy studenta niezbędny do uzyskania efektów uczenia się Obciążenie studenta
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i studentów, w tym: godz.:
50.0
godz.:
0
Udział w wykładach (godz.) 30
Udział w: ćwiczenia (godz.) 15
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 3
Udział w egzaminie (godz.) 2
Obciążenie studenta związane z jego indywidualną pracą związaną z zajęciami organizowanymi przez uczelnię, w tym: godz.:
25.0
godz.:
0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 8
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do: ćwiczenia (godz.) 8
Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 9
Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 0
Suma
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia oraz związane z jego indywidualną pracą związaną z tymi zajęciami)
godz.:
75.0
ECTS:
3.0
godz.:
0
ECTS:
0
Obciążenie studenta w ramach zajęć kształtujących umiejętności praktyczne godz.:
0
ECTS:
0
godz.:
0
ECTS:
0


Efekty uczenia się


Efekty uczenia się

Odniesienia
do kierunkowych efektów
uczenia się

Odniesienia
do charakterystyk
drugiego stopnia
efektów uczenia
się Polskich
Ram
Kwalifikacji

Sposób
weryfikacji
efektów
uczenia się

Wiedza: student zna i rozumie

W1

Ma wiedzę z zakresu fizyki przydatną do formułowania i rozwiązywania zagadnień związanych z gospodarką przestrzenną

GP_W02

P6S_WG_inż, P6S_WG

egzamin pisemny (W), kolokwium

Umiejętności: student potrafi

U1

Potrafi rozwiązać typowe zadanie z poznanych działów fizyki

GP_U01

P6S_UW_inż06 , P6S_UW_01

egzamin pisemny (W), kolokwium

Kompetencje społeczne: student jest gotów do

K1

Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się

GP_K01

P6S_KK_01, P6S_KK_02

obserwacja zachowania studenta podczas zajęć; (K)

Formy i metody kształcenia

Wykład z użyciem rzutnika

Ćwiczenia rachunkowe

Treści programowe


Wykłady

1.  Wielkości fizyczne. Jednostki. Układ SI.2. Kinematyka.3. Dynamika.

4.  Podstawy termodynamiki

5.  Elementy hydromechaniki.

6.  Grawitacja.

7.  Drgania i fale w ośrodkach sprężystych.

8.  Elektryczne i magnetyczne właściwości materii. 

9.  Fale elektromagnetyczne. Polaryzacja, interferencja i dyfrakcja fal. 

10. Elementy optyki falowej i geometrycznej.

11.  Elementy akustyki, hałas.

12.  Elementy fizyki ciała stałego.

13.  Promieniotwórczość naturalna.

14. Promieniotwórczość sztuczna.

15. Elementy kosmologii.

Ćwiczenia
ćwiczenia
1.  Wielkości fizyczne. Jednostki. Układ SI.

2.  Kinematyka.

3.  Dynamika.

4.  Przemiany gazowe.

5.  Bilans cieplny

6.  Grawitacja.

7.  Drgania i fale w ośrodkach sprężystych.

8.  Kolokwium.

9.  Fale elektromagnetyczne. Polaryzacja, interferencja i dyfrakcja fal. 

10. Elementy optyki falowej i geometrycznej.

11. Elementy akustyki, hałas.

12. Elementy fizyki ciała stałego.

13. Promieniotwórczość naturalna.

14. Promieniotwórczość sztuczna.

15. Kolokwium.


Kryteria oceny osiągniętych efektów uczenia się


Kryteria oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta

Kryteria dla testu wiadomości: 51-60% dst; 61-70% +dst; 71-80% db; 81-90% +db; 91-100% bdb


Forma weryfikacji osiągnięć studenta i warunki zaliczenia zajęć


Forma weryfikacji osiągnięć studenta

Zaliczenie i egzamin

Warunki odbywania i zaliczenia zajęć oraz dopuszczenia do końcowego egzaminu (zaliczenia z oceną)

Kolokwia pisemne są podstawą zaliczenia i dopuszczenia do egzaminu końcowego.Wykaz zalecanego piśmiennictwa


Wykaz literatury podstawowej

Lp.Pozycja
1.Halliday D., Resnick R., J. Walker, Podstawy fizyki t. 1, 2, 3, 4, 5, Warszawa 2011
2.Fijałkowski P., Fizyka, skrypt niepublikowany

Wykaz literatury uzupełniającej

Lp.Pozycja
1.Feynman R. P., Leighton R. B., Sands M., Feynmana wykłady z fizyki, t. 1, 2, 3, PWN. Warszawa 2012
2.Cedrik L., Zbiór zadań z fizyki, PWN, Warszawa 1972
3.Halliday D., Resnick R., Fizyka t. 1, 2.

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

Nie dotyczy.