wtorek, 28 listopada 2023 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

PPUZ w Nowym Targu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 4

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowy Targu


Informacje ogólne


Nazwa zajęć

Matematyka I

Kod zajęć

GP-1-1,1,19-20

Status zajęć

Obowiązkowy

Wydział / Instytut

Instytut Techniczny

Kierunek studiów

gospodarka przestrzenna

Moduł specjalizacyjny

-----

Specjalizacja

-----


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 15.0 15.0 2.0
Suma 15.0 15.0 2.0


Poziom studiów

studia pierwszego stopnia

Profil

Praktyczny

Osoba odpowiedzialna za program zajęć

dr Jolanta Brandys

Wymagania (Kompetencje wstępne)

Znajomość matematyki z zakresu szkoły ponadgimnazjalnej zakończonej maturą

Założenia i cele zajęć

C1 – Zapoznanie studentów z elementami matematyki wyższej umożliwiające im rozumienie i studiowanie zagadnień z zakresu gospodarki przestrzennej wykorzystujących zapis matematyczny.
C2 – Rozwijanie umiejętności logicznego wnioskowania, precyzyjnego zapisu oraz świadomego doboru narzędzi z zakresu matematyki do rozwiązywania rozważanych problemów.

Prowadzący zajęcia

dr Jolanta Brandys

Egzaminator/ Zaliczający

dr Jolanta Brandys


Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS


Nakład pracy studenta niezbędny do uzyskania efektów uczenia się Obciążenie studenta
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i studentów, w tym: godz.:
32.0
godz.:
0.0
Udział w wykładach (godz.) 15 0
Udział w: ćwiczenia (godz.) 15 0
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 2 0
Udział w egzaminie (godz.) 0 0
Obciążenie studenta związane z jego indywidualną pracą związaną z zajęciami organizowanymi przez uczelnię, w tym: godz.:
18.0
godz.:
0.0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 0 0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do: ćwiczenia (godz.) 9 0
Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 9 0
Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 0
Suma
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia oraz związane z jego indywidualną pracą związaną z tymi zajęciami)
godz.:
50.0
ECTS:
2.0
godz.:
0.0
ECTS:
0
Obciążenie studenta w ramach zajęć kształtujących umiejętności praktyczne godz.:
0
ECTS:
0
godz.:
0
ECTS:
0


Efekty uczenia się


Efekty uczenia się

Odniesienia
do kierunkowych efektów
uczenia się

Odniesienia
do charakterystyk
drugiego stopnia
efektów uczenia
się Polskich
Ram
Kwalifikacji

Sposób
weryfikacji
efektów
uczenia się

Wiedza: student zna i rozumie

W1

Student ma podstawową wiedzę z zakresu matematyki, niezbędną do zrozumienia zagadnień z szeroko pojętej dziedziny gospodarki przestrzennej. Zna jej powiązania z innymi dyscyplinami naukowymi

GP_W02

P6S_WG, P6S_WG_inż

udział w dyskusji, (W), bezpośrednia ocena wykonania zadania (np. ocena projektu, ocena sprawozdania, dokumentowania danych, realizacji zajęć) (U), kolokwium

W2

Student wykazuje znajomość podstawowych metod i narzędzi stosowanych w algebrze

GP_W02

P6S_WG, P6S_WG_inż

Umiejętności: student potrafi

U1

Student stosuje metody matematyczne do opisu zjawisk zachodzących w przestrzeni

GP_U11

P6S_UK_01, P6S_UW_inż02

bezpośrednia ocena wykonania zadania (np. ocena projektu, ocena sprawozdania, dokumentowania danych, realizacji zajęć) (U), kolokwium

U2

Student potrafi dobrać odpowiednią metodę rachunkową do rozwiązania założonego problemu oraz sformułować wnioski i zinterpretować otrzymane wyniki

GP_U02

P6S_UW_02, P6S_UW_inż01 , P6S_UW_inż02

Kompetencje społeczne: student jest gotów do

K1

Student ma świadomość osiągniętego poziomu wiedzy i umiejętności, i rozumie potrzebę systematycznego dokształcania się oraz potrafi inspirować proces uczenia innych osób

GP_K01

P6S_KK_01, P6S_KK_02

obserwacja zachowania studenta podczas zajęć; (K), dyskusja, frekwencja na zajęciach

Formy i metody kształcenia

wykład informacyjny, wykład problemowy, ćwiczenia, samokształcenie, rozwiązywanie zadań w grupach


Treści programowe


Wykłady

Wprowadzenie do przedmiotu: tematyka; literatura; kryteria oceny i warunki uzyskania zaliczenia z przedmiotu.
1. Elementy algebry liniowej:
1.1. Macierze. Podstawowe pojęcia oraz działania na macierzach.
1.2. Wyznaczniki. Własności wyznaczników, obliczanie wyznaczników. Twierdzenie Laplace”a.
1.3. Macierz odwrotna.
1.4. Rząd macierzy.
1.5. Macierzowy zapis układu równań liniowych.
1.6. Twierdzenia: Cramera i Kroneckera-Capellego.
2. Elementy geometrii analitycznej:
2.1. Algebra wektorów. Zastosowanie iloczynu skalarnego, wektorowego i mieszanego wektorów do zapisu
prostopadłości i równoległości oraz do obliczania pól powierzchni i objętości obiektów zbudowanych na
wektorach.
2.2. Równania prostych i płaszczyzn. Wzajemne relacje punktów, prostych i płaszczyzn w przestrzeni.
2.3. Równania krzywych i powierzchni. Krzywe płaskie, powierzchnie stopnia drugiego i powierzchnie
prostokreślne.

Ćwiczenia
ćwiczenia

1. Elementy algebry liniowej:
1.1. Macierze. Podstawowe pojęcia oraz działania na macierzach.
1.2. Wyznaczniki. Własności wyznaczników, obliczanie wyznaczników. Twierdzenie Laplace”a.
1.3. Macierz odwrotna.
1.4. Rząd macierzy.
1.5. Macierzowy zapis układu równań liniowych.
1.6. Twierdzenia: Cramera i Kroneckera-Capellego.
2. Elementy geometrii analitycznej:
2.1. Algebra wektorów. Zastosowanie iloczynu skalarnego, wektorowego i mieszanego wektorów do zapisu
prostopadłości i równoległości oraz do obliczania pól powierzchni i objętości obiektów zbudowanych na
wektorach.
2.2. Równania prostych i płaszczyzn. Wzajemne relacje punktów, prostych i płaszczyzn w przestrzeni.
2.3. Równania krzywych i powierzchni. Krzywe płaskie, powierzchnie stopnia drugiego i powierzchnie


Kryteria oceny osiągniętych efektów uczenia się


Kryteria oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta

Zakładane efekty kształcenia osiągnięte na poziomie
50-60% - ocena: dst;
Zakładane efekty kształcenia osiągnięte na poziomie
61-70% - ocena: +dst;
Zakładane efekty kształcenia osiągnięte na poziomie
71-80% - ocena: db;
Zakładane efekty kształcenia osiągnięte na poziomie
81-90% - ocena: +db;
Zakładane efekty kształcenia osiągnięte na poziomie
91-100% - ocena: bdb


Forma weryfikacji osiągnięć studenta i warunki zaliczenia zajęć


Forma weryfikacji osiągnięć studenta

Zaliczenie z oceną

Warunki odbywania i zaliczenia zajęć oraz dopuszczenia do końcowego egzaminu (zaliczenia z oceną)

Student uzyskuje zaliczenie przedmiotu pod warunkiem uzyskania pozytywnych ocen ze
wszystkich sprawdzianów weryfikujących znajomość omawianego na zajęciach materiału.
Student ma możliwość poprawy każdego niezaliczonego kolokwium dwukrotnie w trakcie  trwania semestru w ustalonych terminach.

Student, który ma więcej niż 3 nieusprawiedliwione nieobecności na ćwiczeniach nie uzyskuje
zaliczenia.


Wykaz zalecanego piśmiennictwa


Wykaz literatury podstawowej

Lp.Pozycja
1Krysicki W., Włodarski L., 2003, Analiza matematyczna w zadaniach. Cz. I, PWN, Warszawa

Wykaz literatury uzupełniającej

Brak danych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

nie dotyczy